Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Gospodarka leśna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

wiedza

• potrafi wskazać nowe trendy i kierunki zmian w ochronie przyrody i zarzadzaniu jej zasobami

• zna aktualne problemy środowiska przyrodniczego i potrafi wskazać nowe zagrożenia

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, zarządzania zasobami przyrody oraz prawnych aspektów działań, dzięki którym dostrzega związki, zależności, ryzyko i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

• ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego, a także potrafi krytycznie analizować dane i wyniki z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

• rozumie złożoność procesów i zjawisk oraz ich konsekwencje dla zasobów przyrody

• zna i na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne w zakresie ochrony przyrody i zarządzania zasobami naturalnymi

• ma podstawową wiedzę z zakresu: metod inwentaryzacji i regulacji stanu zasobów leśnych, metod postępowania hodowlanego w lasach wielofunkcyjnych oraz ich wpływu na walory produkcyjne i ochronne ekosystemów leśnych, metod i technologii stosowanych w użytkowaniu lasu oraz przepisów i procedur prawnych dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej


umiejętności

• posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony przyrody

• potrafi zaplanować i pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić waloryzację i ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko planowanych działań i inwestycji

• rozumie zapisy w planach gospodarczych i ochronnych sporządzanych dla obszarów leśnych oraz potrafi ocenić ich konsekwencje gospodarcze i przyrodnicze


kompetencje społeczne

• umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

• ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada zdolności mediacji i przedstawiania własnych argumentów

• wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających podczas pracy oraz wpływa na tworzenie bezpieczeństwa w pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach, zaliczenie poszczególnych zadań/projektów są podstawą dopuszczenia do egzaminu; egzamin - praca pisemna przygotowywana przez studenta w ramach zajęć i pracy własnej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

praca pisemna przygotowywana przez studenta w ramach zajęć i pracy własnej, uczestnictwo w ćwiczeniach z opracowaniem projektu w grupach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Aktywność

Udział w wykładach (20 godz.): 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Praca własna studenta, przygotowanie projektów na ćwiczeniach, przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Suma:60 godz.

Pełny opis:

Zarządzanie zasobami leśnymi

Literatura:

Burschel P., Huss J., 1997. Grundriss des Waldbaus. Hamburg, Verlag Paul Parey.

Instrukcja urządzania lasu, 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Jaworski A., 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Jaworski A., 2011. Hodowla lasu. Tom I−III. PWRiL Warszawa.

Pretzsch H., 2009. Forest Dynamics, Growth and Yield. From Measurement to Model. Springer Verlag, Berlin.

Poznański R., Jaworski A., 2000: Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. CILP. Warszawa.

Zasady Hodowli Lasu, 2012. ORWLP w Bedoniu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.