Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bąba
Prowadzący grup: Wojciech Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie procesy ekologiczne na poziomie zbiorowisk roślinnych, ekosystemów oraz w skali krajobrazu. Zna główne typy współczesnych zbiorowisk Polski oraz formy i zakres gospodarowania roślinnością podstawowych siedlisk lądowych.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY – studia drugiego stopnia: ZZP_W01 (P2A_W01, ++), ZZP_W06 (P2A_W04, ++), ZZP_W07 (P2A_W05, ++)


W zakresie umiejętności:

Student potrafi określić i scharakteryzować zróżnicowanie roślinności w skali lokalnej i regionalnej, sporządzić jej zwięzły opis typologiczny oraz określić formy użytkowania.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY– studia drugiego stopnia: ZZP_U01 (P2A_U01, ++), ZZP_U05 (P2A_U04, ++), ZZP_U07 (P2A_U06, +)


W zakresie kompetencji społecznych: Student potrafi efektywnie pracować w terenie w małym zespole badawczym lub eksperckim.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY– studia drugiego stopnia: ZZP_K02 (P2A_K02, +)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu ekologii ogólnej lub podstaw ekologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na ćwiczeniach, wykazanie się umiejętnością samodzielnego wykonywania zdjęć fitosocjologicznych i zdanie pisemnego sprawdzianu w formie testu, w przypadku którego należy uzyskać co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady: zaliczenie końcowe na podstawie pisemnego testu ze znajomości i zrozumienia tematyki omawianej i dyskutowanej na wykładach.

Ćwiczenia: poprawnie wykonane zdjęcia fitosocjologiczne i szkice do map roślinności.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Ćwiczenia w terenie, podczas których studenci pod kierunkiem prowadzącego oraz samodzielnie identyfikują, charakteryzują i kartują płaty roślinności leśnej, łąkowej i murawowej.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 20 godz.

Udział w ćwiczeniach 10 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia 30 godz.

Suma 65 godz.

Pełny opis:

Czynniki i procesy decydujące o zróżnicowaniu i bogactwie gatunkowym roślinności w skali lokalnej i regionalnej. Jej przemiany w wyniku działalności człowieka. Roślinność naturalna i antropogeniczna. Główne typy zbiorowisk roślinnych we współczesnym krajobrazie i ich charakterystyka ekologiczna. Wykorzystanie jednostek roślinności do określania i identyfikacji ekosystemów. Identyfikacja, inwentaryzacja i kartowanie zbiorowisk roślinnych. Ocena warunków środowiska na podstawie stanu roślinności i składu zbiorowisk. Ocena przyrodniczej jakości i wartości współczesnych zbiorowisk jako podstawa kształtowania i ochrony krajobrazu. Ekologiczna sukcesja i odtwarzanie zbiorowisk roślinnych. Zakres i formy gospodarowania roślinnością i ekosystemami głównych siedlisk lądowych (leśnych, łąkowych, murawowych) w celu ich ochrony, zachowania i aktywnego kształtowania. Wykorzystanie danych fitosocjologicznych we współczesnych programach ochrony przyrody, ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, projektowania terenów zielonych oraz w ekologicznej inżynierii.

Literatura:

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.

Pullin A.S. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Faliński J.B. 1990. Kartografia geobotaniczna. Część 2. Kartografia fitosocjologiczna. PPWK, Warszawa - Wrocław.

Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1977. Przegląd zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. W: Szata roślinna Polski. Tom I. W. Szafer, K. Zarzycki (red.). PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.