Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świergosz-Kowalewska
Prowadzący grup: Renata Świergosz-Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Znajomość: 1) podstawowych pojęć stosowanych w ocenie ryzyka 2) wpływu działalności człowieka na środowisko, przyczyn i skutków oddziaływań antropogenicznych, 3) biologicznych poziomów organizacji, skali przestrzennej i czasowej w ocenie ryzyka 4) mechanizmów (MoAs) i sposobów (MoA) działania pojedynczych substancji i mikstur, 5) procesu planowania i formułowania problemu, 6) metod w analizie ekspozycji i skutków, powiązań ekspozycja-odpowiedź, 7) ograniczeń w ocenie ryzyka


W zakresie umiejętności:

Student potrafi: 1) ocenić stan środowiska; 2) przygotować plan działania w ocenie ryzyka; 3) dobrać modele do oceny ryzyka na różnych poziomach organizacji; 4) scharakteryzować zagrożenie; 5) raportować i informować o ocenie narażenia; 6) samodzielnie znaleźć podstawową literaturę oraz źródła danych dotyczących przedmiotu oraz potrafi ją wykorzystać do oceny stanu środowiska


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student: 1) ma świadomość złożoności środowiska, wzajemnych powiązań i oddziaływań poszczególnych jego elementów; 2) rozumie własną rolę i odpowiedzialność w ocenie ryzyka środowiskowego; 3) potrafi współpracować w grupie; 4) potrafi działać w roli lidera grupyWymagania wstępne:

podstawowa znajomość globalnych problemów ekologicznych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy pisemny – krótkie standaryzowane pytania dotyczące tematyki kursu (np.podanie definicji, wyjaśnienie zagadnień, podanie sposobu działania w niektórych przypadkach oceny ryzyka ekologicznego (ERA), uzasadnienie wybranego sposobu działania w ERA ) oraz test wyboru i uzupełniania odpowiedzi.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: egzamin pisemny

W zakresie umiejętności: Ocena przygotowanego projektu ERA dla wybranych przypadków z listy przedstawionej przez prowadzącego według następujących kryteriów: trafność zaplanowania kolejnych etapów działania, zakres zebranych danych literaturowych dla danego przypadku, ich związek z analizowanym przypadkiem ERA, sposób przedstawienia i analizy danych oraz porównania do danych wzorcowych.

W zakresie kompetencji personalno-społecznych: 1) Ocena tego w ramach przygotowanego projektu; 2) Ocena pracy w grupie przez innych członków grupy (studenci przygotowują ocenę ryzyka dla danego przypadku w grupach 3-4 osobowych)Metody dydaktyczne:

wykład:prezentacja multimedialna;

konwersatorium: prezentacje, dyskusja poszczególnych zagadnień,przygotowanie projektu oceny ryzyka środowiskowego dla wybranego zagrożenia środowiskowego


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 14 h

Udział w konwersatoriach - 16 h

Przygotowanie do konwersatoriów – 20 godzin i egzaminu – 30 h

Suma: 80 h

Skrócony opis:

Najważniejsze pojęcia w ekologicznej ocenie ryzyka. Struktury w ocenie ryzyka. Zmienność, niepewność i prawdopodobieństwo w ocenie ryzyka. Biologiczne poziomy organizacji, skala przestrzenna i czasowa. Mechanizm (MoAs) i sposób (MoA) działania substancji; działanie mikstur. Proces planowania i formułowania problemu. Analiza ekspozycji i skutków: identyfikacja źródeł zagrożenia i ich charakterystyka, modele transportu i przemieszczania substancji między elementami środowiska, związek ekspozycja-odpowiedź, testy toksyczności, Modele ekstrapolacji na przykładzie modeli dla poziomu organizmu. Charakterystyka ryzyka.

Pełny opis:

Zakres treści wykładów: Najważniejsze pojęcia w ekologicznej ocenie ryzyka. Plany i struktury w ocenie ryzyka. Zmienność, niepewność i prawdopodobieństwo w ocenie ryzyka, jakość oszacowań. Biologiczne poziomy organizacji, skala przestrzenna i czasowa w ocenie ryzyka. Mechanizm działania substancji; działanie mikstur. Proces planowania i formułowania problemu: cele i zadania, opis środowiska, czynniki i źródła, scenariusze emisji, wybór punktów końcowych, wybór modeli teoretycznych w ocenie ryzyka. przygotowanie planu. Analiza ekspozycji: identyfikacja źródeł zagrożenia i ich charakterystyka; próbkowanie, analizy i oznaczanie w różnych środowiskach; matematyczne modele transportu i przemieszczania substancji między elementami środowiska. Narażenie na substancje chemiczne i inne czynniki w różnych środowiskach (woda, gleba, osady, itd) i różnymi drogami (przez powłoki, inhalację, drogą pokarmową); modele pobierania. Analiza skutków: związek ekspozycja-odpowiedź, toksykodynamika, testy toksyczności, Monitoring biologiczne w wodach, na lądach. Modele ekstrapolacji na przykładzie modeli dla poziomu organizmu. Charakterystyka ryzyka: kryteria i wzorce, różne metody klasyfikacji ryzyka, charakterystyka zmienności, niepewności.

Konwersatoria:

Ocena ryzyka dla człowieka

Charakterystyka punktów końcowych

Przygotowanie oceny ryzyka ekologicznego dla wybranych przykładów zagrożeń

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glenn W. Suter II Ecological Risk Assessment

Literatura uzupełniająca:

oryginalne prace dotyczące realizowanych tematów na zajęciach konwersatoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świergosz-Kowalewska
Prowadzący grup: Renata Świergosz-Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Znajomość: 1) podstawowych pojęć stosowanych w ocenie ryzyka 2) wpływu działalności człowieka na środowisko, przyczyn i skutków oddziaływań antropogenicznych, 3) biologicznych poziomów organizacji, skali przestrzennej i czasowej w ocenie ryzyka 4) mechanizmów (MoAs) i sposobów (MoA) działania pojedynczych substancji i mikstur, 5) procesu planowania i formułowania problemu, 6) metod w analizie ekspozycji i skutków, powiązań ekspozycja-odpowiedź, 7) ograniczeń w ocenie ryzyka


W zakresie umiejętności:

Student potrafi: 1) ocenić stan środowiska; 2) przygotować plan działania w ocenie ryzyka; 3) dobrać modele do oceny ryzyka na różnych poziomach organizacji; 4) scharakteryzować zagrożenie; 5) raportować i informować o ocenie narażenia; 6) samodzielnie znaleźć podstawową literaturę oraz źródła danych dotyczących przedmiotu oraz potrafi ją wykorzystać do oceny stanu środowiska


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student: 1) ma świadomość złożoności środowiska, wzajemnych powiązań i oddziaływań poszczególnych jego elementów; 2) rozumie własną rolę i odpowiedzialność w ocenie ryzyka środowiskowego; 3) potrafi współpracować w grupie; 4) potrafi działać w roli lidera grupyWymagania wstępne:

podstawowa znajomość globalnych problemów ekologicznych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin końcowy pisemny – krótkie standaryzowane pytania dotyczące tematyki kursu (np.podanie definicji, wyjaśnienie zagadnień, podanie sposobu działania w niektórych przypadkach oceny ryzyka ekologicznego (ERA), uzasadnienie wybranego sposobu działania w ERA ) oraz test wyboru i uzupełniania odpowiedzi.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: egzamin pisemny

W zakresie umiejętności: Ocena przygotowanego projektu ERA dla wybranych przypadków z listy przedstawionej przez prowadzącego według następujących kryteriów: trafność zaplanowania kolejnych etapów działania, zakres zebranych danych literaturowych dla danego przypadku, ich związek z analizowanym przypadkiem ERA, sposób przedstawienia i analizy danych oraz porównania do danych wzorcowych.

W zakresie kompetencji personalno-społecznych: 1) Ocena tego w ramach przygotowanego projektu; 2) Ocena pracy w grupie przez innych członków grupy (studenci przygotowują ocenę ryzyka dla danego przypadku w grupach 3-4 osobowych)Metody dydaktyczne:

wykład:prezentacja multimedialna;

konwersatorium: prezentacje, dyskusja poszczególnych zagadnień,przygotowanie projektu oceny ryzyka środowiskowego dla wybranego zagrożenia środowiskowego


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 14 h

Udział w konwersatoriach - 16 h

Przygotowanie do konwersatoriów – 20 godzin i egzaminu – 30 h

Suma: 80 h

Skrócony opis:

Najważniejsze pojęcia w ekologicznej ocenie ryzyka. Struktury w ocenie ryzyka. Zmienność, niepewność i prawdopodobieństwo w ocenie ryzyka. Biologiczne poziomy organizacji, skala przestrzenna i czasowa. Mechanizm (MoAs) i sposób (MoA) działania substancji; działanie mikstur. Proces planowania i formułowania problemu. Analiza ekspozycji i skutków: identyfikacja źródeł zagrożenia i ich charakterystyka, modele transportu i przemieszczania substancji między elementami środowiska, związek ekspozycja-odpowiedź, testy toksyczności, Modele ekstrapolacji na przykładzie modeli dla poziomu organizmu. Charakterystyka ryzyka.

Pełny opis:

Zakres treści wykładów: Najważniejsze pojęcia w ekologicznej ocenie ryzyka. Plany i struktury w ocenie ryzyka. Zmienność, niepewność i prawdopodobieństwo w ocenie ryzyka, jakość oszacowań. Biologiczne poziomy organizacji, skala przestrzenna i czasowa w ocenie ryzyka. Mechanizm działania substancji; działanie mikstur. Proces planowania i formułowania problemu: cele i zadania, opis środowiska, czynniki i źródła, scenariusze emisji, wybór punktów końcowych, wybór modeli teoretycznych w ocenie ryzyka. przygotowanie planu. Analiza ekspozycji: identyfikacja źródeł zagrożenia i ich charakterystyka; próbkowanie, analizy i oznaczanie w różnych środowiskach; matematyczne modele transportu i przemieszczania substancji między elementami środowiska. Narażenie na substancje chemiczne i inne czynniki w różnych środowiskach (woda, gleba, osady, itd) i różnymi drogami (przez powłoki, inhalację, drogą pokarmową); modele pobierania. Analiza skutków: związek ekspozycja-odpowiedź, toksykodynamika, testy toksyczności, Monitoring biologiczne w wodach, na lądach. Modele ekstrapolacji na przykładzie modeli dla poziomu organizmu. Charakterystyka ryzyka: kryteria i wzorce, różne metody klasyfikacji ryzyka, charakterystyka zmienności, niepewności.

Konwersatoria:

Ocena ryzyka dla człowieka

Charakterystyka punktów końcowych

Przygotowanie oceny ryzyka ekologicznego dla wybranych przykładów zagrożeń

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glenn W. Suter II Ecological Risk Assessment

Literatura uzupełniająca:

oryginalne prace dotyczące realizowanych tematów na zajęciach konwersatoryjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.