Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodno-ściekowa
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Fyda
Prowadzący grup: Marcin Bujak, Małgorzata Pławecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie z zasadami gospodarki wodno-ściekowej, uwarunkowaniami prawnymi oraz podstawowymi metodami i technologiami stosowanymi w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Efekty kształcenia:

- wiedza:

• zna istotne akty prawne, zasady i procedury stanowiące system zarządzania wodami, ściekami i osadami ściekowymi w Polsce,

• potrafi wskazać nowe trendy i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami wodnymi, ściekami i osadami ściekowymi w Polsce

• zna podstawy teoretyczne w zakresie procesów wysokoefektywnego usuwania związków biogennych ze ścieków


- umiejętności :

• wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł w języku polskim,

• posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

• wykorzystuje specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków,

• potrafi wskazać adekwatną do wielkości aglomeracji technologię oczyszczania ścieków

• potrafi wskazać adekwatną metodę stabilizacji osadów ścieków do obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń i konfiguracji technologicznej oczyszczalni

• potrafi przygotować wystąpienie dotyczące zagadnień z obszaru gospodarki wodno-ściekowej


- kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

• umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem,

• ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej i aktów prawnych oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych,

• ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania,

• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium poprzez przygotowanie prezentacji na wybrany temat (oceniana wartość merytoryczna i formalna prezentacji),

Zaliczenie ćwiczeń i ćwiczeń terenowych na ocenę na podstawie ciągłej oceny aktywności i poprawności wykonania projektu dokonywanej przez prowadzącego a także oceny precyzji i adekwatności raportu z obowiązkowych zajęć/ćwiczeń terenowych. Zaliczenie konwersatorium i ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin zawiera pytania otwarte i zamknięte. Zdanie egzaminu następuje po uzyskano co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Projekty wykonywane na ćwiczeniach. Poprawnie projektuje parametry technologiczne oczyszczalni zapewniające oczyszczanie ścieków dostosowane do zadanej wielkości RLM i założeń wskazanych w ustawie o Prawie Wodnym i Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Wskazuje zagrożenia dla ujęć wody pitnej i sieci wodociągowej, problemy związane z dystrybucją i uzdatnianiem wody. Wykonując ćwiczenia umiejętnie wykorzystuje akty prawne i poprawnie interpretuje ich zapisy.


Raport z ćwiczeń terenowych. Poprawnie opisuje technologie i systemy uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków stosowane w wizytowanych obiektach.


Egzamin pisemny złożony z pytań otwartych i zamkniętych.

Używając poprawnej terminologii opisuje jednostkowe procesy wykorzystywane do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 20 godz.

Udział w ćwiczeniach - 4 godz.

Udział w ćwiczeniach terenowych - 6 godz

Praca własna studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń w tym czytanie aktów prawnych i materiałów zaleconych - 10 godz

przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

przygotowanie raportu - 5 godz

Suma: 60 godz.


Pełny opis:

Wykłady: Historyczne aspekty zaopatrzenia ludzi w wodę oraz odprowadzania ścieków (od starożytności do współczesności); Ujmowanie i uzdatnianie wody do celów zaopatrzenia ludności; Dystrybucja wody oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa zdrowotnego; Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia, plany bezpieczeństwa zdrowotnego wody; Metody pobierania i badania próbek wód i ścieków; Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wypełniające zadania własne gminy w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków; Zagadnienia formalne i prawne dotyczące gospodarki ściekowej; Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych; Zagadnienia formalne i prawne dotyczące gospodarki osadami ściekowymi; Aspekty technologiczne gospodarki osadami ściekowymi; Proces inwestycyjny w gospodarce wodno-ściekowej

Ćwiczenia: Podstawowe aspekty związane z projektowaniem sieci wodociągowych; Opracowanie planu bezpieczeństwa zdrowotnego wody dla wybranych przykładów; Obliczanie charakterystycznych ilości ścieków i ładunków dopływających do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych; Ustalanie schematu technologicznego ciągu ściekowego oczyszczalni komunalnej na podstawie obliczenia obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń;

Ustalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych; Wyliczenie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni ścieków np. masa osadu, wiek osadu, obciążenie osadu czynnego, czas hydraulicznej retencji itp.; Ustalenie częstotliwości i zakresu badań wskaźników zanieczyszczeń prowadzonych w ramach okresowych badań ilości i jakości ścieków oczyszczonych; Rodzaje i budowa sieci kanalizacyjnych; Systemy oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, Stabilizacja osadów ściekowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sadecka Z. Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki 2010

Fiałkowska E i współautorzy. Osad czynny biologia i analiza mikroskopowa. Wyd. Seidel-Przywecki 2010

Literatura dodatkowa:

Łomontowski J. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków Wyd. Arkady 2002

Heidrich Z. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki 2005

Dymaczewski Z. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. PZTIS 2012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wyd. PWN, 2009

Nawrocki J. Uzdatnianie wody. Część 1. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wyd. PWN 2009,

Nawrocki J. Uzdatnianie wody. Część 2. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wyd. PWN 2010

Chudzicki J., S. Sosnowski Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, 2011

Osuch-Pajdzińska, Sieci i obiekty wodociągowe, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2008

Świetlik R., J. R. Dojlido Metody analizy wody i ścieków, Wyd. Politechniki Radomskiej, 1999

Wytyczne dotyczące jakości wody do picia. Wydanie czwarte. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Fyda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie z zasadami gospodarki wodno-ściekowej, uwarunkowaniami prawnymi oraz podstawowymi metodami i technologiami stosowanymi w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Efekty kształcenia:

- wiedza:

• zna istotne akty prawne, zasady i procedury stanowiące system zarządzania wodami, ściekami i osadami ściekowymi w Polsce,

• potrafi wskazać nowe trendy i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami wodnymi, ściekami i osadami ściekowymi w Polsce

• zna podstawy teoretyczne w zakresie procesów wysokoefektywnego usuwania związków biogennych ze ścieków


- umiejętności :

• wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł w języku polskim,

• posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

• wykorzystuje specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków,

• potrafi wskazać adekwatną do wielkości aglomeracji technologię oczyszczania ścieków

• potrafi wskazać adekwatną metodę stabilizacji osadów ścieków do obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń i konfiguracji technologicznej oczyszczalni

• potrafi przygotować wystąpienie dotyczące zagadnień z obszaru gospodarki wodno-ściekowej


- kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

• umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem,

• ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej i aktów prawnych oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych,

• ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania,

• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium poprzez przygotowanie prezentacji na wybrany temat (oceniana wartość merytoryczna i formalna prezentacji),

Zaliczenie ćwiczeń i ćwiczeń terenowych na ocenę na podstawie ciągłej oceny aktywności i poprawności wykonania projektu dokonywanej przez prowadzącego a także oceny precyzji i adekwatności raportu z obowiązkowych zajęć/ćwiczeń terenowych. Zaliczenie konwersatorium i ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin zawiera pytania otwarte i zamknięte. Zdanie egzaminu następuje po uzyskano co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Projekty wykonywane na ćwiczeniach. Poprawnie projektuje parametry technologiczne oczyszczalni zapewniające oczyszczanie ścieków dostosowane do zadanej wielkości RLM i założeń wskazanych w ustawie o Prawie Wodnym i Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Wskazuje zagrożenia dla ujęć wody pitnej i sieci wodociągowej, problemy związane z dystrybucją i uzdatnianiem wody. Wykonując ćwiczenia umiejętnie wykorzystuje akty prawne i poprawnie interpretuje ich zapisy.


Raport z ćwiczeń terenowych. Poprawnie opisuje technologie i systemy uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków stosowane w wizytowanych obiektach.


Egzamin pisemny złożony z pytań otwartych i zamkniętych.

Używając poprawnej terminologii opisuje jednostkowe procesy wykorzystywane do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 20 godz.

Udział w ćwiczeniach - 4 godz.

Udział w ćwiczeniach terenowych - 6 godz

Praca własna studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń w tym czytanie aktów prawnych i materiałów zaleconych - 10 godz

przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

przygotowanie raportu - 5 godz

Suma: 60 godz.


Pełny opis:

Wykłady: Historyczne aspekty zaopatrzenia ludzi w wodę oraz odprowadzania ścieków (od starożytności do współczesności); Ujmowanie i uzdatnianie wody do celów zaopatrzenia ludności; Dystrybucja wody oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa zdrowotnego; Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia, plany bezpieczeństwa zdrowotnego wody; Metody pobierania i badania próbek wód i ścieków; Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wypełniające zadania własne gminy w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków; Zagadnienia formalne i prawne dotyczące gospodarki ściekowej; Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych; Zagadnienia formalne i prawne dotyczące gospodarki osadami ściekowymi; Aspekty technologiczne gospodarki osadami ściekowymi; Proces inwestycyjny w gospodarce wodno-ściekowej

Ćwiczenia: Podstawowe aspekty związane z projektowaniem sieci wodociągowych; Opracowanie planu bezpieczeństwa zdrowotnego wody dla wybranych przykładów; Obliczanie charakterystycznych ilości ścieków i ładunków dopływających do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych; Ustalanie schematu technologicznego ciągu ściekowego oczyszczalni komunalnej na podstawie obliczenia obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń;

Ustalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych; Wyliczenie podstawowych parametrów pracy oczyszczalni ścieków np. masa osadu, wiek osadu, obciążenie osadu czynnego, czas hydraulicznej retencji itp.; Ustalenie częstotliwości i zakresu badań wskaźników zanieczyszczeń prowadzonych w ramach okresowych badań ilości i jakości ścieków oczyszczonych; Rodzaje i budowa sieci kanalizacyjnych; Systemy oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, Stabilizacja osadów ściekowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sadecka Z. Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki 2010

Fiałkowska E i współautorzy. Osad czynny biologia i analiza mikroskopowa. Wyd. Seidel-Przywecki 2010

Literatura dodatkowa:

Łomontowski J. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków Wyd. Arkady 2002

Heidrich Z. Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki 2005

Dymaczewski Z. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. PZTIS 2012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wyd. PWN, 2009

Nawrocki J. Uzdatnianie wody. Część 1. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wyd. PWN 2009,

Nawrocki J. Uzdatnianie wody. Część 2. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wyd. PWN 2010

Chudzicki J., S. Sosnowski Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, 2011

Osuch-Pajdzińska, Sieci i obiekty wodociągowe, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2008

Świetlik R., J. R. Dojlido Metody analizy wody i ścieków, Wyd. Politechniki Radomskiej, 1999

Wytyczne dotyczące jakości wody do picia. Wydanie czwarte. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.