Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The ecology and conservation of Carnivora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-852 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: The ecology and conservation of Carnivora
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Przedmioty w języku angielskim dla studentów Erasmus+ na Wydziale BiNoZ
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/gbk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

wiedza

- ma wiedzę w zakresie biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków Carnivora,

- wyjaśnia mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,

-zna problematykę koegzystencji ssaków drapieżnych z człowiekiem,

-zna zastosowanie prawodawstwa w ochronie i zarządzania populacjami ssaków drapieżnych,

- zna podstawowe narzędzia analizy oraz zasady planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w opracowaniu radio-telemetrii, analizy diety oraz zbioru materiału badawczego w terenie


umiejętności

- stosuje techniki i narzędzia badawcze w laboratoryjnych i terenowych badaniach w zakresie badań radiotelemetrycznych

- posługuje się fachową terminologią i czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

- potrafi sformułować i uzasadnić własną opinię na temat analizy danych statystycznych w zakresie analizy diety wybranych gatunków ssaków drapieżnych


kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- poszukuje praktycznych zastosowań dla zdobytej wiedzy

- dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Wymagania wstępne:

b. dobra znajomość j. angielskiego na poziomie B1-B2

Forma i warunki zaliczenia:

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w ćwiczeniach terenowych i laboratoryjnych, zaliczenie raportu z analizy diety

Warunkiem zaliczenia modułu jest napisanie i zdanie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z odbytych zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ćwiczenia: obecność i zaliczenie pisemne (test), raport z ćwiczeń laboratoryjnych (analiza diety)

wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę (test)


Wagi do poszczególnych części kursu

- aktywny udział na wykładach – 15%

- raport (praca zespołowa) – 20%

- test – 65%


skala ocen:

- < 60%: 2.0

- 60 - 66.5%: 3.0

- 67 - 74.9%: 3.5

- 75 - 81.5%: 4.0

- 82 - 89.5%: 4.5

- ≥90%: 5.0Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (16 h): 16h

udział w ćwiczeniach terenowych: 8h

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 6h

przygotowanie do zaliczenia: 40h

przygotowanie raportu z ćwiczeń: 30h

przygotowanie do egzaminu: 50h

Suma: 150h

Pełny opis:

wykład: Podstawowe informacje związane z biologią i ekologią rzędu Carnivora, omówienie podziału systematycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na przystosowania do zróżnicowanych środowisk wykazanych w planie budowy, fizjologii i zachowaniu. Zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony i zarządzaniem populacjami ssaków drapieżnych.

ćwiczenia laboratoryjne: poznanie metod wykorzystywanych do oceny diety ssaków drapieżnych, wykorzystanie kluczy oraz materiału referencyjnego, nauka wykonywania preparatów mikroskopowych wybranych frakcji pokarmu. Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego, obliczanie wskaźnika szerokości niszy pokarmowej i współczynnika nakładania się nisz pokarmowych dwóch gatunków. Analiza danych w programie Statistica. Napisanie raportu z opracowanych danych.

ćwiczenia terenowe: zbieranie materiału badawczego w terenie, planowanie i wykonanie badań radio-telemetrycznych.

Literatura:

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN, Wa-wa

Gittleman J.L. [ed]. 1989. Carnivore, behavior, ecology, and evolution. Cornell University Press

Gittleman J.L. [ed]. 1989. Carnivore, behavior, ecology, and evolution. Cornell University Press, Vol. 2

Mech D.L., Boitani L. [eds]. 2003. Wolves, Behavior, Ecology, and Conservation. The university of Chicago Press, Chicago

Gehrt S.D., Riley S.P.D., Cypher B.L. 2010. Urban Carnivores, ecology, conflict, and conservation. The Johns Hopkins University Press, Baltimore

Pucek Z. [red.] 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Wa-wa

Wilson D.E., Mittemeier R.A. (eds.). 2009. Handbook of the mammals of the world. Vol. 1. Carnivores. Lynx Edicions, Barcelona.

Uwagi:

Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaliczenia 6 godzin lekcyjnych ćwiczeń (2 x 2 h - zajęcia laboratoryjne, 1 x2 h - zajęcia w sali komputerowej) oraz zajęć terenowych (1-dniowa wycieczka). Podczas pierwszego wykładu odbędą się zapisy na zajęcia (dwa terminy do wyboru). Wycieczka jest jednorazowa i odbędzie się w październiku lub listopadzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/gbk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

wiedza

- ma wiedzę w zakresie biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków Carnivora,

- wyjaśnia mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,

-zna problematykę koegzystencji ssaków drapieżnych z człowiekiem,

-zna zastosowanie prawodawstwa w ochronie i zarządzania populacjami ssaków drapieżnych,

- zna podstawowe narzędzia analizy oraz zasady planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w opracowaniu radio-telemetrii, analizy diety oraz zbioru materiału badawczego w terenie


umiejętności

- stosuje techniki i narzędzia badawcze w laboratoryjnych i terenowych badaniach w zakresie badań radiotelemetrycznych

- posługuje się fachową terminologią i czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

- potrafi sformułować i uzasadnić własną opinię na temat analizy danych statystycznych w zakresie analizy diety wybranych gatunków ssaków drapieżnych


kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- poszukuje praktycznych zastosowań dla zdobytej wiedzy

- dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Wymagania wstępne:

b. dobra znajomość j. angielskiego na poziomie B1-B2

Forma i warunki zaliczenia:

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w ćwiczeniach terenowych i laboratoryjnych, zaliczenie raportu z analizy diety

Warunkiem zaliczenia modułu jest napisanie i zdanie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z odbytych zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ćwiczenia: obecność i zaliczenie pisemne (test), raport z ćwiczeń laboratoryjnych (analiza diety)

wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę (test)


Wagi do poszczególnych części kursu

- aktywny udział na wykładach – 15%

- raport (praca zespołowa) – 20%

- test – 65%


skala ocen:

- < 60%: 2.0

- 60 - 66.5%: 3.0

- 67 - 74.9%: 3.5

- 75 - 81.5%: 4.0

- 82 - 89.5%: 4.5

- ≥90%: 5.0Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (16 h): 16h

udział w ćwiczeniach terenowych: 8h

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 6h

przygotowanie do zaliczenia: 40h

przygotowanie raportu z ćwiczeń: 30h

przygotowanie do egzaminu: 50h

Suma: 150h

Pełny opis:

wykład: Podstawowe informacje związane z biologią i ekologią rzędu Carnivora, omówienie podziału systematycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na przystosowania do zróżnicowanych środowisk wykazanych w planie budowy, fizjologii i zachowaniu. Zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony i zarządzaniem populacjami ssaków drapieżnych.

ćwiczenia laboratoryjne: poznanie metod wykorzystywanych do oceny diety ssaków drapieżnych, wykorzystanie kluczy oraz materiału referencyjnego, nauka wykonywania preparatów mikroskopowych wybranych frakcji pokarmu. Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego, obliczanie wskaźnika szerokości niszy pokarmowej i współczynnika nakładania się nisz pokarmowych dwóch gatunków. Analiza danych w programie Statistica. Napisanie raportu z opracowanych danych.

ćwiczenia terenowe: zbieranie materiału badawczego w terenie, planowanie i wykonanie badań radio-telemetrycznych.

Literatura:

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN, Wa-wa

Gittleman J.L. [ed]. 1989. Carnivore, behavior, ecology, and evolution. Cornell University Press

Gittleman J.L. [ed]. 1989. Carnivore, behavior, ecology, and evolution. Cornell University Press, Vol. 2

Mech D.L., Boitani L. [eds]. 2003. Wolves, Behavior, Ecology, and Conservation. The university of Chicago Press, Chicago

Gehrt S.D., Riley S.P.D., Cypher B.L. 2010. Urban Carnivores, ecology, conflict, and conservation. The Johns Hopkins University Press, Baltimore

Pucek Z. [red.] 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Wa-wa

Wilson D.E., Mittemeier R.A. (eds.). 2009. Handbook of the mammals of the world. Vol. 1. Carnivores. Lynx Edicions, Barcelona.

Uwagi:

Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaliczenia 6 godzin lekcyjnych ćwiczeń (2 x 2 h - zajęcia laboratoryjne, 1 x2 h - zajęcia w sali komputerowej) oraz zajęć terenowych (1-dniowa wycieczka). Podczas pierwszego wykładu odbędą się zapisy na zajęcia (dwa terminy do wyboru). Wycieczka jest jednorazowa i odbędzie się w październiku lub listopadzie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.