Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Psychologia zeznań świadków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-188/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Psychologia zeznań świadków
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Mazur
Prowadzący grup: Bartłomiej Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U28

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności


W wyniku zajęć student posiada:

Wiedzę: o regulacjach dotyczących badania sądowo-psychologicznego świadków, o uwarunkowaniach wiarygodności zeznań świadków, zniekształceniach w pamięci zdarzeń. Zna podstawowe czynniki wpływające na proces składania zeznań przez świadka, zapoznał się z czynnikami o charakterze systemowym i szacunkowym. Rozumie mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń. Zna kryteria treściowe analizy zeznania świadka. Zna uregulowania prawne dotyczące pozyskiwania zeznań świadków

Umiejętności: analizy treściowej i pozawerbalnej zeznania świadka. Potrafi przeanalizować konkretne zeznanie, wskazać na czynniki podwyższające i obniżające jakość zeznania, zna podstawy formułowania opinii dotyczących zeznań świadków, umie zaprojektować eksperyment badający pamięć i postawy świadka zdarzenia

Kompetencje społeczne: dotyczące rozpoznawania kłamstwa i oszukiwania w relacjach społecznych. Potrafi współpracować z grupą i być jej liderem (podczas proponowanych prezentacji eksperymentalnych projektów). Nabywa postawę ostrożności i rzetelności w opiniowaniu psychologiczno-sądowym. Projektuje badania z zachowaniem zasad etyki zawodowej.Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie kolokwium końcowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy: ocenianie ciągłe w trakcie dyskusji dydaktycznych, kolokwium zaliczeniowe

Weryfikacja umiejętności: zaprojektowanie eksperymentu badającego pamięć świadka

Kompetencje społeczne: ocenianie z podawaniem informacji zwrotnych podczas pracy grupowejMetody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

3

20 godzin udział w zajęciach

30 godzin zapoznanie się z literaturą

25 godzin przygotowanie do kolokwium zaliczeniowegoGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zeznań świadków, złożonymi uwarunkowaniami procesu składania zeznań, specyfiką pozyskiwania zeznań od dzieci występujących w charakterze świadków. Przedstawione zostaną reguły tworzenia opinii psychologiczno – sądowej w sprawach dotyczących wiarygodności zeznań. Podczas zajęć zostaną przedstawione i częściowo zreplikowane znane eksperymenty z zakresu pamięci świadków.

Pełny opis:

1. Uregulowania prawne dotyczące zeznań świadków

2. Czynniki obiektywne i subiektywne wpływające na proces świadczenia

3. Procesy psychiczne zaangażowane w proces świadczenia i ich zakłócenia

4. Funkcjonowanie poznawcze w warunkach stresu

5. Relacja przesłuchujący – przesłuchiwany jako złożona sytuacja komunikacji interpersonalnej

6. Typowe prowadzenie przesłuchania policyjnego

7. Psychologiczne metody prowadzenia przesłuchania - „wywiad poznawczy”

8. Pozyskiwanie informacji od dziecka występującego w roli świadka

9. Zjawisko fałszywych wspomnień

10. Efekt dezinformacji

11. Mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń

12. Ocena wiarygodności zeznań osób chorych psychicznie

13. Opiniowanie w sprawach dotyczących zeznań świadków

14. Specyficzne metody pozyskiwania zeznań: badanie wariografem, procedura okazania

15. Zapoznanie się w praktyce z badaniem wariograficznym

Literatura:

Obowiązkowa:

Memon A., Vrij A., Bull R., 2003. Prawo i psychologia. Gdańsk: GWP

Mac Farlane K., Feldmeth R., 2002. Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje

Niedźwieńska A., 2004. Poznawcze mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń. Kraków: Wyd. UJ

Jagodzińska M. (2002). Amnezja dziecięca a zapominanie zdarzeń z pierwszych lat życia. Przegląd Psychologiczny, 1, 19-38

Jagodzińska M. (2004). Nieświadome formy pamięci: przegląd badań i teorii. Przegląd Psychologiczny, 4,345-366

Uzupełniająca:

Gulla B., 2009. Odzyskane wspomnienia – kwestie psychologiczne, etyczne i prawne. [W:] Gulla B., Wysocka – Pleczyk M. (red.), Dziecko jako ofiara. Kraków: Wyd. UJ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.