Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny: Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-247/IV-V1314s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny: Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Polak
Prowadzący grup: Agnieszka Bartczak, Piotr Jurczak, Maria Kołodziejczyk, Mateusz Polak, Martyna Sekulak, Katarzyna Stasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategia i praktyka nabywania, wykorzystywania, udoskonalania ludzkich możliwości i umiejętności w organizacji lub przedsiębiorstwie (wg. Kożusznik, Adamus). Moduł poświęcony jest psychologicznym i organizacyjnym czynnikom warunkującym realizację najważniejszych zadań działu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Orientuje się w celach i specyfice zarządzania zasobami ludzkimi. Odróżnia 2 modele polityki personalnej (model sita i model kapitału ludzkiego).

Poznaje narzędzia analizy pracy i opisu stanowiska pracy oraz techniki oceniania i przykłady konkretnych narzędzi oceniania pracownika.

Poznaje procesy rekrutacji i selekcji i zasady funkcjonowania Ośrodków Oceny (Assessment Centres) jako podstawy decyzji personalnych.

Zna podstawowe zagadnienia związane z kulturą organizacyjną oraz metody i techniki służące diagnozowaniu kultury organizacyjnej i przykładowe narzędzia badawcze.

Poznaje wymiary komunikacji wewnętrznej w organizacji, jej narzędzia i bariery.

Zapoznaje się z problematyką pracy zespołowej w ujęciu m.in. teorii M.Belbina, A.M. Trautlein, R.Bales’a - rodzaje grup w organizacji, podstawowe wymiary pracy zespołowej oraz dynamiki grup społecznych w środowisku organizacji.

Zna teorie motywacji w pracy i orientuje się w pozafinansowych sposobach motywowania pracowników.

Zna podstawowe teorie przywództwa i odróżnia style kierowania.

Poznaje koncepcje stresu organizacyjnego, mobbingu i wypalenia zawodowego (wyniki badań dotyczących źródeł, przyczyn i konsekwencji tych zjawisk zarówno na poziomie jednostki (pracownika) jak i organizacji.

Poznaje przyczyny i naturę konfliktów międzyludzkich w organizacjach. Zna zasady stylu rzeczowego negocjacji wg Ury’ego i Fishera.


UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi opracować system ocen pracowniczych, zaprojektować system motywacyjny w danej organizacji, przygotować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji pracowników, dokonać diagnozy stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników, diagnozować jakość komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Posługuje się narzędziami służącymi do badania różnych aspektów motywacji do pracy

Potrafi wykorzystać poznane narzędzia do analizy pracy i do opisu stanowiska pracy

Posiada umiejętność wykorzystania poznanych narzędzi badawczych do diagnozowaniu kultury organizacyjnej. Umie analizować wady i zalety działań grupowych, określać mechanizmy grupowe i czynniki efektywności grup pracowniczych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozwijanie świadomej postawy związanej z kształtowaniem właściwego środowiska pracy, biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne firm. Docenianie wartości tych aspektów środowiska pracy, które pośrednio wpływać będą na efektywność jednostek i organizacji, poprzez zwiększanie zaangażowania pracowników w procesy wewnętrzne firm, zwłaszcza w procesy związane z wprowadzaniem zmian. Zyskiwanie świadomości etycznych aspektów zarządzania ludźmi i współdziałania. Świadomość znaczenia wsparcia społecznego jako czynnika minimalizującego negatywne skutki pracy. Nastawienie na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i stosowanie rzeczowego stylu negocjacji, respektującego różne interesy stron.


Wymagania wstępne:

zaliczenie trzech pierwszych lat studiów


wybór profilu: „Psychologia pracy, organizacji i zarządzania” (pierwszeństwo przy zapisach)


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona), uczestnictwo w projektach w ramach zajęć terenowych i napisanie sprawozdania lub przygotowanie prezentacji z ich przebiegu, pozytywna ocena z egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin ustny sprawdzający wiedzę

- zadania i udział w projektach sprawdzających opanowanie założonych umiejętności

- pytania podczas zajęć i egzaminu sprawdzające rozumienie i akceptację znaczenia kształtowania właściwego środowiska pracy, etycznych aspektów zarządzania ludźmi i współdziałania

- gry symulacyjne testujące nastawienie uczestników na konstruktywne rozwiązywanie konfliktówMetody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna i wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów, symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, inscenizacja, metoda przypadków)

Bilans punktów ECTS:

14 pkt


uczestnictwo w wykładzie - 25 godz.

uczestniczenie w warsztatach - 30 godz.

odbycie zajęć terenowych - 70 godz.

przygotowanie projektu w ramach zajęć terenowych - 30 godz.

opracowanie raportu z badań terenowych (w tym gromadzenie danych i analiza wyników badań) - 50 godz.

przygotowanie prezentacji podsumowującej działania w ramach realizowanych praktyk - analiza przypadku – 45 godz.

analiza literatury przedmiotu oraz przygotowanie do egzaminu 100 godz.


Razem: 350 godzin pracy studenta

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

zajęcia terenowe - w wymiarze 70 godzin w organizacjach gospodarczych

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wprowadzenie do problematyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Analiza pracy i opis stanowiska

System ocen pracowniczych

Zarządzenie kompetencjami, modele kompetencji

Procesy rekrutacji i selekcji

Ośrodki oceny i rozwoju (Assessment Centres, Development Centres)

Komunikacja wewnętrzna w organizacji, komunikacja interpersonalna

Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje

Kierowanie i przywództwo, style i funkcje kierowania

Kultura organizacyjna

Budowanie zespołów, praca zespołowa

Motywacja w pracy - motywowanie pracowników i wywieranie wpływu

Stres organizacyjny i wypalenie zawodowe

Inteligencja emocjonalna w biznesie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi (rozdz. 1: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Belbin M. (2008). Twoja rola w zespole (rozdz. 9: Sztuka budowania zespołu), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Blanchard K.H. (2007). Przywództwo wyższego stopnia (rozdz. 9 i 10), Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cameron K.S., Quinn R.E. (2003). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana (rozdz. 3-5), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.

Chmiel N. (2003). Psychologia pracy i organizacji (rozdz. 3: Analiza i projektowanie pracy, rozdz. 4: Selekcja pracowników, rozdz. 7: Stres zawodowy a zdrowie pracowników, rozdz. 13: Motywacja w pracy), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Haber L.H. (1996). Management – zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kożusznik B. (2002) Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności (rozdz. 4.1: Koncepcje efektywnego kierowania), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mojsa, J., Dylag, A. (2006). Czynniki determinujące wypalenie zawodowe. Dom Wydawniczy ABC, Serwis HR - dostępny w Pracowni Testów Psychologicznych IPS UJ.

Sidor-Rządkowska M. (2001). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników (rozdz. 5: Metody oceny pracowników), Oficyna Ekonomiczna: Dom Wydawniczy ABC.

Stankiewicz J. (1999). Komunikowanie się w organizacji (rozdz.1: str. 13-41), Wydawnictwo Astrum.

Śmieja M., Orzechowski J. (red.) (2008). Inteligencja emocjonalna (rozdz. 10-11), Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woodruffe Ch. (2003). Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników (rozdz. 9: str. 120-151), Oficyna Wydawnicza.

Literatura uzupełniająca:

Sedlak K. (red.) (2010). Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji, Sedlak & Sedlak, Kraków.

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

03.10.19 – Wprowadzenie do ZZL. Analiza pracy. System ocen pracowniczych – dr Jaklik

10.10.19 - Zarządzanie kompetencjami. Ośrodki oceny (AC) jako podstawa decyzji personalnych – dr. Jaklik

17.10.19 – Procesy rekrutacji i selekcji – dr Polak

24.10.19 - Kierowanie i przywództwo – dr Jaklik

07.11.19 - Zarządzanie projektem. Zarządzanie zmianą - mgr Bartczak

14.11.19 – Budowa zespołów, współpraca – mgr Bartczak

21.11.19 - Wybrane kompetencje menedżera Rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie decyzji - mgr Bartczak.

28.11.19 - Motywacja w pracy. Motywowanie pracowników – prof. UJ J. Maciuszek

05.12.19 - Kultura organizacyjna – dr Stasiuk

19.12. 2019 Wywieranie wpływu w organizacji - dr Katarzyna Stasiuk

10.01.19 – Stres i wypalenie zawodowe – dr Polak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.