Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Między osobowością a charakterem, czyli psychologia, literatura i filozofia o różnicach indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-365/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Między osobowością a charakterem, czyli psychologia, literatura i filozofia o różnicach indywidualnych
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Banicki
Prowadzący grup: Konrad Banicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U28

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności


W wyniku odbycia zajęć student powinien:

(1) znać: (a) rozmaite sposoby, na jakie podejmowana jest na gruncie różnych dyscyplin – psychologii, filozofii, literatury – idea osobowościowych i charakterologicznych różnic indywidualnych, (b) zasadnicze dla tej idei ujęcia i problemy oraz (c) być świadomy treści oraz znaczenia krytyki, jakiej idea ta została ostatnio podana.


(2) posiąść umiejętność: (a) rozpoznawania dyskursu charakterologicznego w jego rozmaitych wersjach, (b) metateoretycznie odpowiedzialnego prowadzenia dociekań

o charakterze interdyscyplinarnym, a w szczególności (c) wzajemnie rozjaśniającego odnoszenia do siebie dyskursów psychologii, literatury oraz filozofii.


(3) akceptować: (a) różnorodność sposobów podejmowania idei osobowościowych i charakterologicznych na gruncie różnych dyscyplin i tym samym (b) niewyłączność psychologii naukowej do podejmowania owej idei, a także (c) niemotywowany redukcjonistycznie interdyscyplinarny sposób pracy.

Wymagania wstępne:

Zaliczony I rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkami zaliczenia kursu są:

(1) obecność na zajęciach (dodatkowe punkty przyznawana są za aktywność)

(2) kolokwium zaliczeniowe z podstawowej treści zadanych do czytania lektur

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studentów sprawdzona zostanie podczas kolokwium zaliczeniowego.

Jeżeli chodzi o docelowe umiejętności i postawy, natomiast, to będą one stale monitorowane i w razie potrzeby odpowiednio korygowane podczas zajęć. W miarę możliwości właściwych dla tej formy zostaną one także zweryfikowane i zaakcentowane w trakcie kolokwium zaliczeniowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi stosowanymi na potrzeby pracowni będą zasadniczo metody problemowe (np. dyskusja dydaktyczna i metoda przypadków) uzupełnione o elementy metod podających (np. objaśnienie lub wyjaśnienie) i eksponujących (np. prelekcja filmu).

Bilans punktów ECTS:

0,7 punkt – pracownia (20 godzin)

1,5 punkt – lektura tekstów (45 godzin)

0,8 punkta – przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego (20 godzin)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Treści podejmowane podczas kursu obejmować będą:

(1) powszechność dyskursu charakterologiczno-osobowościowego, a także specyfikę filozoficznej, literackiej oraz psychologicznej wersji owego dyskursu

(2) współczesną dyskusję nad rolą osobowości w wyjaśnieniu zachowania (krytyka z perspektywy tzw. sytuacjonizmu)

(3) różnice indywidualne w ujęciu typologicznym oraz

w ujęciu dymensjonalnym

(4) powiązanie charakteru (osobowości) z dominującymi wzorcami kulturowymi i społecznymi

(5) możliwość i sposoby modyfikacji osobowości

(6) zaburzenia osobowości

Pełny opis:

Treści podejmowane podczas kursu obejmować będą:

(1) powszechność dyskursu charakterologiczno-osobowościowego, a także specyfikę filozoficznej, literackiej oraz psychologicznej wersji owego dyskursu

(2) współczesną dyskusję nad rolą osobowości w wyjaśnieniu zachowania (krytyka z perspektywy tzw. sytuacjonizmu)

(3) różnice indywidualne w ujęciu typologicznym oraz

w ujęciu dymensjonalnym

(4) powiązanie charakteru (osobowości) z dominującymi wzorcami kulturowymi i społecznymi

(5) możliwość i sposoby modyfikacji osobowości

(6) zaburzenia osobowości

Literatura:

Literatura podstawowa:

Na zajęciach omawiane i dyskutowane będą fragmenty następujących pozycji:

(1) Cervone, D. & Pervin, L.A. (2011). Osobowość – teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

(2) Dostojewski, F. (1992). Notatki z podziemia. Gracz. Warszawa: Puls.

(3) Franklin, B. (1960). Żywot własny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

(4) Fromm, E. (2011). Ucieczka od wolności. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

(5) Galewicz, W. (2000). Sokrates i Kirke: sceny z etyki antycznej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

(6) Goldie, P. (2004). On Personality. London: Routledge.

(7) Haidt, J. (2007). Szczęście: od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

(8) Hesse, H. (1958). Narcyz i Złotousy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. (tam: rdz. 1-4, s. 5-61).

(9) Jacobi, J. (1968). Psychologia C.G. Junga. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

(10) Kępiński, A. (2002). Psychopatie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

(11) Oldham, J. M. i Morris, L. B. (2007). Twój psychologiczny autoportret. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

(12) Pervin, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

(13) Prokopiuk, (2008). Mój Jung. Katowice: Wydawnictwo KOS.

(14) Szutta, N. (2017). Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Academicon.

(15) Tischner, J. (2011). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.

Literatura uzupełniająca:

(1) Banicki, K. (2014). Positive Psychology on Character Strengths and Virtues. A Disquieting Suggestion, New Ideas in Psychology, 33, 21-34.

(2) Banicki, K. (w druku). The character–personality distinction: An historical, conceptual, and functional investigation, Theory & Psychology.

(3) Doris, J. (2005). Lack of Character: Personality and Moral Behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

(4) Goldie, P. (2004). On Personality. London: Routledge.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.