Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł: Psychologia i projektowanie środowiska.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-433/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł: Psychologia i projektowanie środowiska.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Kontrymowicz-Ogińska
Prowadzący grup: Czesława Frejlich, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Joanna Krokosz, Koryna Lewandowska, Magdalena Mach, Katarzyna Ogińska-Bruchal, Anna Pichura, Barbara Sikora-Wachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K14

Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, przyjmuje postawę zaangażowania; jest otwarty na problemy innych osób oraz występujące w konkretnym środowisku

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wiedza:

- zastosowanie wiedzy psychologicznej, szczególnie z zakresu psychologii procesów poznawczych i emocji wobec przestrzeni, produktów materialnych i komunikacji wizualnej, w kontekście potrzeb i możliwości użytkownika/odbiorcy,

- wiedza o rozwiązaniach i dokonaniach światowych w dziedzinie kształtowania przyjaznego środowiska mieszkania/pracy.


Umiejętności:

- ocena materialnych i niematerialnych rozwiązań projektowych w zakresie ergonomii poznawczej i projektowania afektywnego,

- umiejętność sformułowania założeń projektowych dotyczących aspektów psychologicznych funkcjonowania użytkownika/odbiorcy projektu,

- umiejętności analizowania szczegółowych zagadnień praktycznych z zakresu kształtowania otoczenia przyjaznego człowiekowi.


Kompetencje społeczne:

- postawa ciekawości poznawczej, krytycznej analizy i otwartości na nowe trendy w psychologii środowiskowej,

- rozwój kompetencji związanych ze współpracą ze specjalistami z innych dziedzin.  


Wymagania wstępne:

Zaliczony III rok studiów

Zainteresowanie tematyką

Forma i warunki zaliczenia:

- Egzamin pisemny (z zakresu wykładu) – semestr zimowy

- Prezentacje na zadane tematy – warsztat (semestr zimowy) , ćwiczenia terenowe (semestr letni).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena efektów kształcenia dokonywana na podstawie:

- aktywnego udziału w zajęciach,

- prezentacji własnych opracowań zadanych tematów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład, prezentacja multimedialna, film

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna, studium przypadków

Zajęcia warsztatowo-projektowe


Bilans punktów ECTS:

14 punktów ECTS


25 godz. – udział w wykładzie

30 godz. – udział w warsztatach

70 godz. – udział w zajęciach terenowych

50 godz. – analiza danych z badan terenowych

100 godz. – lektura literatury przedmiotu

40 godz. – przygotowanie prezentacji

25 godz. – przygotowanie do kolokwium

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Tematem przewodnim zajęć jest "Człowiek i przestrzeń". Wykłady, zajęcia warsztatowe i terenowe mają na celu:

- uświadomienie reguł rządzących percepcją otoczenia,

- przygotowanie absolwentów do konsultowania/opiniowania rozwiązań (projektowych i organizacyjnych) pod kątem ‘user-centered design’,

- przygotowanie do pracy w zespole interdyscyplinarnym i dialogu z reprezentantami innych dziedzin, w zakresie kształtowania środowiska.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Psychologia i projektowanie – formy możliwej współpracy.

2. Psychologia stosowana i ergonomia kognitywna.

3. Projektowanie emocji – hedonomia.

4. Prawa percepcji – konsekwencje dla projektowania obiektów i środowiska.

5. Właściwości procesów uwagowych – konsekwencje dla projektowania.

6. Intuicja w projektowaniu.

7. Psychologia przestrzeni – dystans interpersonalny, terytorium.

8. Postrzeganie przestrzeni, orientacja w terenie.

9. Światło i oświetlenie.

10. Dźwięk, hałas, muzyka.

11. Komfort klimatyczny.

12. Psychologiczne oddziaływanie barw.

Tematy warsztatów:

Zajęcia o charakterze warsztatowym będą dotyczyć czterech głównych wątków związanych z tematem ogólnym „Człowiek i przestrzeń”:

- Dom (domowa atmosfera, sypialnia, kuchnia, wyposażenie domu, ikony dizajnu)

- Praca (szczególnie praca biurowa, strefy koncentracji, kolaboracji i kontemplacji; przestrzenie kreatywne)

- Miejsca publiczne (w dwóch kategoriach: 1. ‘miejsca trzecie’, 2. budynki i przestrzenie publiczne – ulice, place, parki)

- Miasto (architektura i urbanistyka, komunikacja)

Zajęcia terenowe:

Planowane są dwa rodzaje zajęć terenowych:

- wizyty w innych instytucjach/uczelniach

- badania terenowe – studenci w grupach eksplorować będą miasto, wyposażeni w metody badawcze pozwalające im opisać je w różnych kontekstach, np. "Age-friendly city”, „Miasto dzieci”, „Miejsca trzecie”, „Dobre wnetrze” itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

Ogińska H., Ogińska-Bruchal K. (2012). Intuicja w ergonomicznym projektowaniu interakcji człowiek – technologie. [W:] M. Złowodzki, H. Ogińska, T. Juliszewski, H. Pawlak (red.), Ergonomia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Kraków–Lublin: Komitet Ergonomii PAN.

Literatura uzupełniająca:

Bańka A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gehl J. (2014). Miasta dla ludzi. Kraków: Wydawnictwo RAM.

Norman D. (2018). Dizajn na co dzień. Kraków: Karakter.

Norman D. A. (2015). Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie? Warszawa: Arkady.

Papanek V. (2013). Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna. Wyd. Recto Verso.

Springer F. (2013). Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni. Wydawnictwo Czarne.

Weinschenk S.M. (2013). 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Gliwice: Helion.

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.