Jagiellonian University in Kraków - Central LoginYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

General data

Course ID: AD-RMU Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring
Department: Jagiellonian University in Kraków
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Short description: (in Polish)

1. Student Centered Learning i Teacher Centered Learning

2. Role przyjmowane przez nauczycieli akademickich podczas prowadzenia różnych typów zajęć

3. Budowanie relacji ze studentami

4. Narzędzia wspomagające efektywne uczenie się oraz osiąganie celów rozwojowych i zawodowych studentów

5. Problemy etyczne w pracy zawodowej nauczyciela akademickiego

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Suzanne Burley “Mentoring and Coaching in Schools”, Routledge, 2011

2. Ellen Gottesdiener, “Warsztaty wymagań, narzędzie zespołowego precyzowania wymagań”, MT &DC, Warszawa 2008

3. Parsloe Eric, Wray Monika, “Trener i mentor”, Wolters Kluwer Polska

Literatura uzupełniająca:

1. Maciej Bennewicz “Coaching i mentoring w praktyce”, G+J Gruner+Jahr PL, 2011

2. Krajewska A., „Jakość kształcenia uniwersyteckiego – ujęcie pedagogiczne”, Białystok 2004.

3. Pacławska K., „Model nauczyciela w kształceniu uniwersyteckim. Kompetencja do zmiany i rozwoju. Koncepcja nauczyciela w programie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”. w: Kwiatkowska H., Lewowicki T., „Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej”. Warszawa 1997

4. Silberman M., “Metody aktywizujące w szkoleniach”, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004

5. Szczepański J., „Pracownik naukowy jako nauczyciel akademicki”. W: „Uczelnia na miarę współczesności”. Poznań 1983

6. Whitmore J. „Coaching. Trening efektywności” G+J, 2011

7. Zatka N., „Etyka nauczyciela akademickiego”, Forum Akademickie, 05/2011

oraz: „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, „Forum Akademickie”, „Coaching”, inne

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

 zna zasady współpracy między nauczycielem a studentem i potrafi je na nowo kreować

 wymienia poglądy i prowadzi dyskusję merytoryczną w zakresie efektywnej współpracy między nauczycielem akademickim a studentem

 klasyfikuje role przyjmowane przez nauczyciela, deklaruje wykorzystanie wybranych ról w pracy zawodowej

w zakresie umiejętności: potrafi:

 kształtować relacje mistrz – uczeń

 zarządzać czasem własnym oraz współpracować w zespole

 rozwiązywać problemy pojawiające się podczas budowania relacji mistrz - uczeń

 potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować teksty z prasy bieżącej ( w tym anglojęzycznej)

w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

 okazuje szacunek dla studenta

 przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

 wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów zespołowych

 potrafi pracować w grupie

 potrafi uczyć innych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Sprawdzenie kompetencji:

Dwuczęściowy projekt wykonany w zespole (dokument tekstowy i prezentacja w dowolnej formie):

W zakresie wiedzy:

- ocena wyboru zagadnień, sposobu i formy przedstawienia projektu dotyczącego współpracy między nauczycielem akademickim i studentem (dokument pisemny oraz prezentacja podczas zajęć)

-ocena przedstawienia ostatnich osiągnięć badaczy w zakresie współpracy między nauczycielem akademickim a studentem (artykuły z prasy bieżącej)

W zakresie umiejętności:

-obserwacja studenta podczas przygotowania i prezentacji projektu oraz pracy w zespole (arkusz ankiety oceniającej)

-ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć, w tym umiejętność obrony jego zdania, dyskusji krytycznej i rozwiązywania problemów-

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

- obserwacja zachowania się i postaw studenta podczas zajęć i pracy w grupie

- ocena projektu przez uczestników zajęć (zgodnie z arkuszem oceny)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Jagiellonian University in Kraków.