Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-802 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 29 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Justyna Gutowska
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna i rozumie metody podejmowania decyzji wspierane określnonymi algorytmami matematycznymi. Zna metody krytycznego oceniania wpływu zastosowanych metod na podjęcie decyzji. Wykazuje podstawową znajomość metod obliczeniowych potrzebnych do opisania problemu decyzyjnego. Zna zasady organizacji pracy w grupie i podstawy komunikacji. Wie jak przygotować prostą prezentację multimedialną i pisemny raport z wykonanego projektu decyzyjnego.

2. Umiejętności

Potrafi dotrzeć do danych dotyczących dowolnego problemu decyzyjnego a następnie je zebrać. Umie uzasadnić na czym polega problem decyzyjny, wyznaczyć cele oraz zaproponować alternatywne rozwiązania. Potrafi zastosować techniki optymalizujące by wyłonić najlepszą decyzję. Potrafi krytycznie przeanalizować proces podejmowania decyzji i wykazać czy oraz jak bardzo zależy on od przyjętych założeń. Student umie zorganizować i skoordynować pracę w grupie, przedstawić wyniki pracy w formie prezentacji multimedialnej i pisemnego raportu. Potrafi dyskutować, zadawać pytania. Potrafi krytycznie ocenić pracę innych i zaproponować rozwiązania.

3. Kompetencje społeczne

Student wykazuje świadomość konieczności zastosowania metod optymalizacyjnych przy podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących środowiska przyrodniczego w sytuacji nacisków społecznych, politycznych i ekonomicznych. Z ostrożnością podchodzi do pochopnego podejmowania decyzji i nawet po zastosowaniu metod optymalizacyjnych stara się przetestować krytycznie wyniki. Student wykazuje odpowiedzialność za swą pracę w grupie.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych na kolokwiach (punkty zdobywane indywidualnie), prezentacjach cząstkowych (punkty zdobywane w grupach), prezentacji końcowej (punkty zdobywane w grupach) i końcowym raporcie pisemnym (punkty zdobywane w grupach). Dodatkowym kryterium decydującym o zaliczeniu jest aktywny udział w pracy grupy, co określane jest obecnością na co najmniej 7 ćwiczeniach (z dziewięciu) i aktywnym włączeniem się w prezentacje relacjonujące pracę grupy. Zaangażowanie w pracę grupową między zajęciami jest określane przez samych studentów na podstawie anonimowych ankiet w których członkowie grupy oceniają wzajemny wkład w pracę grupy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemne kolokwium, pisemny raport z procesu decyzyjnego, prezentacja multimedialna relacjonujaca przeprowadzenie procesu decyzyjnego, wystąpienie publiczne, ankieta

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, warsztaty, burza mózgów, metoda projektowa, prezentacje multimedialne, pisemne raporty

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 29h

Spotkania grup miedzy ćwiczeniami (7 po 2h) celem dyskusji: 14h

Praca indywidulana między ćwiczeniami celem zebrania i opracowania danach: 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnych i pisemnych raportów: 14h

Przygotowanie do pisemnych kolokwiów: 4h

Łączny nakład pracy studenta: 97h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wykłady 6h: 3 tygodnie (90 minut/tydzień)

Ćwiczenia 29h: 9 tygodni (145 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się serią wykładów które stanowią kompedium wiedzy na temat metod podejmowania decyzji. Wykład wprowadza do sformalizowanych metod stosowanych przy podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, czyli takich które angażują wiele stron o sprzecznych interesach (np. lokalną społeczność, interesy ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, turystyki, grupy biznesowe, polityków itd.). Nadrzędnym celem stosowania omawianych metod jest podjęcie obiektywnej decyzji, która przysporzy najmniejszą liczbę konfliktów przy jednoczesnym osiągnięciu postawionego wcześniej celu nadrzędnego. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie zajęcia praktyczne w ramach których studenci metodą projektową rozwiązują problemy decyzyjne. Projekty przeprowadzane są w niewielkich grupach w czasie między ćwiczeniami, natomiast na ćwiczeniach studenci zdają relację z rezultatów pracy w formie prezentacji multimedialnych i pisemnych raportów oraz odbywają dyskusje.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia: metody definiowania problemów decyzyjnych oraz identyfikacja ciał decyzyjnych i stron konfliktu, sposoby budowania hierarchii celów i określania kryteriów według których ocenia się stopień osiągania celów, metody ilościowej analizy konsekwencji alternatywnych decyzji, metody wyznaczana krzywych satysfakcji oraz ważenia kryteriów, algorytm podejmowania decyzji, podstawy teorii optymalizacji kosztów i zysków.

Literatura:

Brak odpowiedniej literatury w języku polskim dlatego wykład stanowi podstawę wiedzy. Zalecany podręcznik anglojęzyczny:

A primer on environmental decision-making: An integrative quantitative approach. K.L. Seip and F. Wenstøp, Springer, Dordrecht 2006

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 29 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Justyna Gutowska
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna i rozumie metody podejmowania decyzji wspierane określnonymi algorytmami matematycznymi. Zna metody krytycznego oceniania wpływu zastosowanych metod na podjęcie decyzji. Wykazuje podstawową znajomość metod obliczeniowych potrzebnych do opisania problemu decyzyjnego. Zna zasady organizacji pracy w grupie i podstawy komunikacji. Wie jak przygotować prostą prezentację multimedialną i pisemny raport z wykonanego projektu decyzyjnego.

2. Umiejętności

Potrafi dotrzeć do danych dotyczących dowolnego problemu decyzyjnego a następnie je zebrać. Umie uzasadnić na czym polega problem decyzyjny, wyznaczyć cele oraz zaproponować alternatywne rozwiązania. Potrafi zastosować techniki optymalizujące by wyłonić najlepszą decyzję. Potrafi krytycznie przeanalizować proces podejmowania decyzji i wykazać czy oraz jak bardzo zależy on od przyjętych założeń. Student umie zorganizować i skoordynować pracę w grupie, przedstawić wyniki pracy w formie prezentacji multimedialnej i pisemnego raportu. Potrafi dyskutować, zadawać pytania. Potrafi krytycznie ocenić pracę innych i zaproponować rozwiązania.

3. Kompetencje społeczne

Student wykazuje świadomość konieczności zastosowania metod optymalizacyjnych przy podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących środowiska przyrodniczego w sytuacji nacisków społecznych, politycznych i ekonomicznych. Z ostrożnością podchodzi do pochopnego podejmowania decyzji i nawet po zastosowaniu metod optymalizacyjnych stara się przetestować krytycznie wyniki. Student wykazuje odpowiedzialność za swą pracę w grupie.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych na kolokwiach (punkty zdobywane indywidualnie), prezentacjach cząstkowych (punkty zdobywane w grupach), prezentacji końcowej (punkty zdobywane w grupach) i końcowym raporcie pisemnym (punkty zdobywane w grupach). Dodatkowym kryterium decydującym o zaliczeniu jest aktywny udział w pracy grupy, co określane jest obecnością na co najmniej 7 ćwiczeniach (z dziewięciu) i aktywnym włączeniem się w prezentacje relacjonujące pracę grupy. Zaangażowanie w pracę grupową między zajęciami jest określane przez samych studentów na podstawie anonimowych ankiet w których członkowie grupy oceniają wzajemny wkład w pracę grupy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemne kolokwium, pisemny raport z procesu decyzyjnego, prezentacja multimedialna relacjonujaca przeprowadzenie procesu decyzyjnego, wystąpienie publiczne, ankieta

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, warsztaty, burza mózgów, metoda projektowa, prezentacje multimedialne, pisemne raporty

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 29h

Spotkania grup miedzy ćwiczeniami (7 po 2h) celem dyskusji: 14h

Praca indywidulana między ćwiczeniami celem zebrania i opracowania danach: 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnych i pisemnych raportów: 14h

Przygotowanie do pisemnych kolokwiów: 4h

Łączny nakład pracy studenta: 97h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wykłady 6h: 3 tygodnie (90 minut/tydzień)

Ćwiczenia 29h: 9 tygodni (145 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się serią wykładów które stanowią kompedium wiedzy na temat metod podejmowania decyzji. Wykład wprowadza do sformalizowanych metod stosowanych przy podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, czyli takich które angażują wiele stron o sprzecznych interesach (np. lokalną społeczność, interesy ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, turystyki, grupy biznesowe, polityków itd.). Nadrzędnym celem stosowania omawianych metod jest podjęcie obiektywnej decyzji, która przysporzy najmniejszą liczbę konfliktów przy jednoczesnym osiągnięciu postawionego wcześniej celu nadrzędnego. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie zajęcia praktyczne w ramach których studenci metodą projektową rozwiązują problemy decyzyjne. Projekty przeprowadzane są w niewielkich grupach w czasie między ćwiczeniami, natomiast na ćwiczeniach studenci zdają relację z rezultatów pracy w formie prezentacji multimedialnych i pisemnych raportów oraz odbywają dyskusje.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia: metody definiowania problemów decyzyjnych oraz identyfikacja ciał decyzyjnych i stron konfliktu, sposoby budowania hierarchii celów i określania kryteriów według których ocenia się stopień osiągania celów, metody ilościowej analizy konsekwencji alternatywnych decyzji, metody wyznaczana krzywych satysfakcji oraz ważenia kryteriów, algorytm podejmowania decyzji, podstawy teorii optymalizacji kosztów i zysków.

Literatura:

Brak odpowiedniej literatury w języku polskim dlatego wykład stanowi podstawę wiedzy. Zalecany podręcznik anglojęzyczny:

A primer on environmental decision-making: An integrative quantitative approach. K.L. Seip and F. Wenstøp, Springer, Dordrecht 2006

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.