Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OLo-BC208-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe II rok II sem. OCHRONA - stacjnonarne I stopnia - Chemia środowiska
Przedmioty obowiązkowe II rok II sem. OCHRONA - stacjonarne I st. - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ciećko
Prowadzący grup: Paweł Ciećko, Joanna Tusznio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

OS1_W11: student/ka posiada podstawowe wiadomości z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska

W zakresie umiejętności:

OS1_U07: student/ka wykorzystuje naukowy język ekonomiczny i potrafi stosować zdobytą w ramach kursu wiedzę w praktyce

W zakresie kompetencji:

OS1_K01: student/ka potrafi formułować opinie dotyczące wykładanych zagadnień w odniesieniu do uwarunkowan ekonomicznych ochrony środowiska

Wymagania wstępne:

zaliczone obowiązkowe kursy z matematyki i statystyki

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin

ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS1_W11: egzamin (test wyboru + pytania otwarte)

W zakresie umiejętności:

OS1_U07: egzamin (pytania otwarte)

W zakresie kompetencji:

OS1_K01: egzamin (pytania otwarte)

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody eksponujące-pokaz połączony z przeżyciem

metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udzial w wykladach - 20 godz.

Udział w ćwiczeniach - 10 godz.

Analiza wykladanych tresci i przykladow - 20 godz.

Samodzielne uzupełnienie wiedzy -10 godz.

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 30 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną i ekologiczną związaną z działaniami na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Tematyka wykładu obejmować będzie i) podstawy ekologii i analizę powiązań między gospodarką a środowiskiem, ii)• zasady osiągania efektywności ekonomicznej w gospodarowaniu zasobami przyrody oraz iii) praktyczne problemy realizacji polityki ochrony środowiska. Szczególna uwaga poświęcona zostanie praktycznym zasad wspólnym dla polityki gospodarczej i ochrony środowiska. Ich spełnienie i poprawa efektywności podejmowanych działań, przyczynia się do obniżenia kosztów oraz zwiększenia uzyskiwanych efektów.

Pełny opis:

Umowy powszechne dotyczące zasobów naturalnych, m.in.: Konwencja o różnorodności biologicznej, Konwencja Ramsarska, Konwencja Bońska, Konwencja Waszyngtońska, Konwencja Paryska. Cele, dla których sformułowano omawiane umowy i konwencje międzynarodowe, zobowiązania sygnatariuszy, praktyczne przykłady wdrażania postanowień konwencji w życie, realizacja postanowień konwencji w Polsce. Instytucje ochrony środowiska w Polsce i ich zadania oraz podstawowe instytucje i mechanizmy finansujące ochronę środowiska (m.in. Centralne organy administracji rządowej, Terenowe organy administracji rządowej, Samorządy terytorialne, przede wszystkim informacje o: NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofunduszu, BOŚ, Funduszu Spójności, PO Infrastruktura i Środowisko, LIFE i LIFE+). Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska - przegląd, obowiązki przedsiębiorców, możliwości zrównoważonego rozwoju. Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne – ecolabel (pod kątem możliwości dla przedsiębiorców, producentów. Certyfikacja środowiskowa – norma zarządzania środowiskowego ISO 14001, Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS, inne. Protokół z Kioto – cele i sposoby ich osiągnięcia, historia, sygnatariusze. Mechanizmy elastyczne – podstawowe informacje na temat mechanizmu wspólnych wdrożeń (Joint Implementation – JI), mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) i międzynarodowego handlu emisjami (International Emission Trading – IET). Koncepcja usług ekosystemów - definicje, opis usług ekosystemów w Millenijnej Ocenie Ekosystemów, typy usług ekosystemów – podział na usługi podstawowe, zaopatrujące, regulacyjne i kulturowe – przykłady i wpływ poszczególnych typów usług na jakość życia i jej komponenty. Europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) - historia systemu/etapy realizacji, zasady działania systemu, korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska. Metody wyceny usług ekosystemów – zamysł i podejście w metodach takich jak metoda produktywności, metody kosztu substytutów, kosztu odtworzenia czy unikniętych szkód, metoda ceny hedonicznej, metoda kosztu podróży, metoda wyceny warunkowej, metoda wyboru warunkowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Anderson G., Śleszyński J. (red.), 1996. Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok. Fiedor B., 1990. Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Ossolineum, Wrocław. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa. Kozłowski S., 1994. Droga do ekorozwoju. PWN, Warszawa. Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Karaczun Z.M., Indeka L.G., 1996. Ochrona środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa. Nowicki M., 1993. Strategia ekorozwoju Polski, A.R.-W. A. Grzegorczyk, Warszawa. Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.

Literatura uzupelniająca

Strony internetowe poszczególnych konwencji (www.cbd.int , www.ramsar.org, www.cms.int, www.cites.org , whc.unesco.org/en/conventiontext/ ) oraz strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl ) Kasztelan A., 2009. Motywacyjność wybranych opłat i podatków ekologicznych. Ekonomia i Środowisko 35: 83-93. Strona Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl Polskie Centrum Badań i Certyfikacji: www.pcbc.gov.pl/ecolabel/ Strony Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/environment/ecolabel/ Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS – Poradnik dla administracji. 2005. Dostępny online: www.emas-polska.pl/pliki/emas-poradnik-administracji.pdf Strona Komisji Europejskiej nt. EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm Wybrane publikacje KASHUE, np.:http://www.kobize.pl/materialy/opracowania/grudzien2011/PROJEKTY_WSPOLNYCH_WDROZEN-mozliwosci_realizacji_w_Polsce_aktualizacja_2011.pdf http://www.kobize.pl/materialy/opracowania/luty2010/KASHUE_Aukcje_w_EUETS_opracowanie_15.02.2010.pdfstrona UN Framework Convention on Climate Change: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php publikacje na stronach Komisji Europejskiej, m.in.: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_pl.htm http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_pl.pdf Millennium Ecosystem Assessment: http://www.maweb.org/en/Global.aspx rozdział wprowadzający Millennium Ecosystem Assessment z podziałem usług: http://www.maweb.org/documents/document.765.aspx.pdf podział usług w wersji przetłumaczonej na język polski na stronie http://uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/uslugi-ekosystemow/co-to-sa-uslugi-ekosystemow Mizgajski A., 2010. Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne. Ekonomia i Środowisko 37: 10-19 Graczyk A., 2010. Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne. Ekonomia i Środowisko 37: 64-76 http://uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/wycena-ekonomiczna/wartosc-ekosystemow Żylicz T., 2010. Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych. Ekonomia i Środowisko 37: 30-45

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ciećko
Prowadzący grup: Paweł Ciećko, Joanna Tusznio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

OS1_W11: student/ka posiada podstawowe wiadomości z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska

W zakresie umiejętności:

OS1_U07: student/ka wykorzystuje naukowy język ekonomiczny i potrafi stosować zdobytą w ramach kursu wiedzę w praktyce

W zakresie kompetencji:

OS1_K01: student/ka potrafi formułować opinie dotyczące wykładanych zagadnień w odniesieniu do uwarunkowan ekonomicznych ochrony środowiska

Wymagania wstępne:

zaliczone obowiązkowe kursy z matematyki i statystyki

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin

ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS1_W11: egzamin (test wyboru + pytania otwarte)

W zakresie umiejętności:

OS1_U07: egzamin (pytania otwarte)

W zakresie kompetencji:

OS1_K01: egzamin (pytania otwarte)

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody eksponujące-pokaz połączony z przeżyciem

metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udzial w wykladach - 20 godz.

Udział w ćwiczeniach - 10 godz.

Analiza wykladanych tresci i przykladow - 20 godz.

Samodzielne uzupełnienie wiedzy -10 godz.

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 30 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną i ekologiczną związaną z działaniami na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Tematyka wykładu obejmować będzie i) podstawy ekologii i analizę powiązań między gospodarką a środowiskiem, ii)• zasady osiągania efektywności ekonomicznej w gospodarowaniu zasobami przyrody oraz iii) praktyczne problemy realizacji polityki ochrony środowiska. Szczególna uwaga poświęcona zostanie praktycznym zasad wspólnym dla polityki gospodarczej i ochrony środowiska. Ich spełnienie i poprawa efektywności podejmowanych działań, przyczynia się do obniżenia kosztów oraz zwiększenia uzyskiwanych efektów.

Pełny opis:

Umowy powszechne dotyczące zasobów naturalnych, m.in.: Konwencja o różnorodności biologicznej, Konwencja Ramsarska, Konwencja Bońska, Konwencja Waszyngtońska, Konwencja Paryska. Cele, dla których sformułowano omawiane umowy i konwencje międzynarodowe, zobowiązania sygnatariuszy, praktyczne przykłady wdrażania postanowień konwencji w życie, realizacja postanowień konwencji w Polsce. Instytucje ochrony środowiska w Polsce i ich zadania oraz podstawowe instytucje i mechanizmy finansujące ochronę środowiska (m.in. Centralne organy administracji rządowej, Terenowe organy administracji rządowej, Samorządy terytorialne, przede wszystkim informacje o: NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofunduszu, BOŚ, Funduszu Spójności, PO Infrastruktura i Środowisko, LIFE i LIFE+). Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska - przegląd, obowiązki przedsiębiorców, możliwości zrównoważonego rozwoju. Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne – ecolabel (pod kątem możliwości dla przedsiębiorców, producentów. Certyfikacja środowiskowa – norma zarządzania środowiskowego ISO 14001, Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS, inne. Protokół z Kioto – cele i sposoby ich osiągnięcia, historia, sygnatariusze. Mechanizmy elastyczne – podstawowe informacje na temat mechanizmu wspólnych wdrożeń (Joint Implementation – JI), mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) i międzynarodowego handlu emisjami (International Emission Trading – IET). Koncepcja usług ekosystemów - definicje, opis usług ekosystemów w Millenijnej Ocenie Ekosystemów, typy usług ekosystemów – podział na usługi podstawowe, zaopatrujące, regulacyjne i kulturowe – przykłady i wpływ poszczególnych typów usług na jakość życia i jej komponenty. Europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) - historia systemu/etapy realizacji, zasady działania systemu, korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska. Metody wyceny usług ekosystemów – zamysł i podejście w metodach takich jak metoda produktywności, metody kosztu substytutów, kosztu odtworzenia czy unikniętych szkód, metoda ceny hedonicznej, metoda kosztu podróży, metoda wyceny warunkowej, metoda wyboru warunkowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Anderson G., Śleszyński J. (red.), 1996. Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok. Fiedor B., 1990. Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Ossolineum, Wrocław. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa. Kozłowski S., 1994. Droga do ekorozwoju. PWN, Warszawa. Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Karaczun Z.M., Indeka L.G., 1996. Ochrona środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa. Nowicki M., 1993. Strategia ekorozwoju Polski, A.R.-W. A. Grzegorczyk, Warszawa. Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.

Literatura uzupelniająca

Strony internetowe poszczególnych konwencji (www.cbd.int , www.ramsar.org, www.cms.int, www.cites.org , whc.unesco.org/en/conventiontext/ ) oraz strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl ) Kasztelan A., 2009. Motywacyjność wybranych opłat i podatków ekologicznych. Ekonomia i Środowisko 35: 83-93. Strona Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl Polskie Centrum Badań i Certyfikacji: www.pcbc.gov.pl/ecolabel/ Strony Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/environment/ecolabel/ Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS – Poradnik dla administracji. 2005. Dostępny online: www.emas-polska.pl/pliki/emas-poradnik-administracji.pdf Strona Komisji Europejskiej nt. EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm Wybrane publikacje KASHUE, np.:http://www.kobize.pl/materialy/opracowania/grudzien2011/PROJEKTY_WSPOLNYCH_WDROZEN-mozliwosci_realizacji_w_Polsce_aktualizacja_2011.pdf http://www.kobize.pl/materialy/opracowania/luty2010/KASHUE_Aukcje_w_EUETS_opracowanie_15.02.2010.pdfstrona UN Framework Convention on Climate Change: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php publikacje na stronach Komisji Europejskiej, m.in.: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_pl.htm http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_pl.pdf Millennium Ecosystem Assessment: http://www.maweb.org/en/Global.aspx rozdział wprowadzający Millennium Ecosystem Assessment z podziałem usług: http://www.maweb.org/documents/document.765.aspx.pdf podział usług w wersji przetłumaczonej na język polski na stronie http://uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/uslugi-ekosystemow/co-to-sa-uslugi-ekosystemow Mizgajski A., 2010. Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne. Ekonomia i Środowisko 37: 10-19 Graczyk A., 2010. Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne. Ekonomia i Środowisko 37: 64-76 http://uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/wycena-ekonomiczna/wartosc-ekosystemow Żylicz T., 2010. Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych. Ekonomia i Środowisko 37: 30-45

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.