Jagiellonian University in Kraków - Central LoginYou are not logged in | log in
course directory - help

Economic fundamentals of environmental protection

General data

Course ID: WCh-OLo-BC208-12 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0311) Economics
Course title: Economic fundamentals of environmental protection Name in Polish: Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska
Department: Faculty of Chemistry
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe II rok II sem. OCHRONA - stacjnonarne I stopnia - Chemia środowiska
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe II rok II sem. OCHRONA - stacjonarne I st. - Biologia środowiska
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program)
view allocation of credits
Language: Polish

Classes in period "2018/2019 summer semester" (past)

Time span: 2019-02-23 - 2019-06-14
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 10 hours more information
Lecture, 20 hours more information
Coordinators: Paweł Ciećko
Group instructors: Paweł Ciećko, Joanna Tusznio
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Included in the average rate:

yes

Learning outcomes of a component:

KNOWLEDGE:

OS1_W11: student has a background knowledge in the field of economical aspects of environmental protection

COMPETENCES:

OS1_U07: student uses scientific economical language and is able to apply in practice the knowledge gained during the course

GENERIC COMPETENCES:

OS1_K01: student can formulate his/her opinions concerning economic conditions of environmental protection

Requirements:

passedobligatory courses in

mathematics and statistics


Conditions of gaining credit:

lecture: exam

exercisses: credit


Assessment methods and criteria for this course:

KNOWLEDGE:

OS1_W11: exam (single-choice test & free response section)

COMPETENCES:

OS1_U07: exam (free response section)

GENERIC COMPETENCES:

OS1_K01: exam (free response section)

Learning activities and teaching methods:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody eksponujące-pokaz połączony z przeżyciem

metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe

ECTS estimate:

Attendance at lectures and exercisses- 30 hours

Analysis of information and examples provided at lectures and classes - 20 hours

Individual completion of knowledge - 10 hours

Preparation for exam and presence at the exam - 30 hours

Group of learning contents:

(in Polish) Grupa treści kierunkowych

Short description:

Main goal of the lecture is providing the background for economic and ecological knowledge related to the activities toward protection of the natural environment and its sources. The lecture will cover: i) fundamentals of ecology and analysis of the links between economy and environment, ii) rules on economic efficiency in exploitation of natural resources, iii) practical problems at realizing politics focused on environmental protection. Particular attention will be devoted to the common for

economic politics and protection of environment. Their fulfillment and improvement of efficiency results in cost reduction and increase of satisfaction.

Full description:

General Agreements related to natural sources, e.g. Convention

on Biodiversity, The Ramsar Convention, The Bonn Convention, The Washington Convention, The Paris Convention. Aims expressed the in the agreements and international conventions mentioned above, obligations of signatories, practical examples of introduction of the conventions,

realization of the conventions statements in

Poland. Polish institutions responsible for protection of environment, their main fields of activity and main institutions and

mechanisms financing environmental protection (including central governmental agencies, territorial administration

authorities, municipal authorities, first of all information about NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ecofunds, BOŚ, Cohesion Funds, POIŚ, LIFE i LIFE+). Obligations

of entrepreneurs related to environmental protection, environmental reporting and fee payement schedule –

review, possibilities of sustainable development. Ecolabel (regarding

the possibilities open for enterpreneurs, producers) Envirionemntal certification - ISO 14001, EMAS system. Kioto Protocol - main goals and ways of their realization, history, signatories. Flexible mechanisms-

main information about Joint Implementation – JI, Clean Development Mechanism – CDM,

International Emission Trading – IET. Concept of ecosystem services – definitions, description of services in Millenium Ecosystems Assessment, types of ecosystems – classification including main services, delivery, regulatory and cultural – examples and influence of the given types of services on the quality of life and its components. The EU ETS system, history, steps, main rules and mechanisms, advantages for enterprises and natural environment. Methods of ecosystem services evaluation – idea and approach in such methods as productivity method, substitute cost method, revalorization cost or

hedonic price method, travel cost method, method of conditional evaluation, method of conditional choice.

Bibliography:

Obligatory

Anderson G., Śleszyński J. (red.), 1996. Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok. Fiedor B., 1990. Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Ossolineum, Wrocław. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa. Kozłowski S., 1994. Droga do ekorozwoju. PWN, Warszawa. Kozłowski S., 2000. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Karaczun Z.M., Indeka L.G., 1996. Ochrona środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa. Nowicki M., 1993. Strategia ekorozwoju Polski, A.R.-W. A. Grzegorczyk, Warszawa. Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.

Supl

Strony internetowe poszczególnych konwencji (www.cbd.int , www.ramsar.org, www.cms.int, www.cites.org , whc.unesco.org/en/conventiontext/ ) oraz strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl ) Kasztelan A., 2009. Motywacyjność wybranych opłat i podatków ekologicznych. Ekonomia i Środowisko 35: 83-93. Strona Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl Polskie Centrum Badań i Certyfikacji: www.pcbc.gov.pl/ecolabel/ Strony Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/environment/ecolabel/ Wspólnotowy System Ekorzarządzania i Audytu EMAS – Poradnik dla administracji. 2005. Dostępny online: www.emas-polska.pl/pliki/emas-poradnik-administracji.pdf Strona Komisji Europejskiej nt. EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm Wybrane publikacje KASHUE, np.:http://www.kobize.pl/materialy/opracowania/grudzien2011/PROJEKTY_WSPOLNYCH_WDROZEN-mozliwosci_realizacji_w_Polsce_aktualizacja_2011.pdf http://www.kobize.pl/materialy/opracowania/luty2010/KASHUE_Aukcje_w_EUETS_opracowanie_15.02.2010.pdfstrona UN Framework Convention on ClimateChange: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php publikacje na stronach Komisji Europejskiej, m.in.: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_pl.htm http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_pl.pdf Millennium EcosystemAssessment: http://www.maweb.org/en/Global.aspx rozdział wprowadzający Millennium EcosystemAssessment z podziałem usług: http://www.maweb.org/documents/document.765.aspx.pdf podział usług w wersji przetłumaczonej na język polski na stronie http://uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/uslugi-ekosystemow/co-to-sa-uslugi-ekosystemow Mizgajski A., 2010. Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne. Ekonomia i Środowisko 37: 10-19 Graczyk A., 2010. Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne. Ekonomia i Środowisko 37: 64-76 http://uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/wycena-ekonomiczna/wartosc-ekosystemow Żylicz T., 2010. Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych. Ekonomia i Środowisko 37: 30-45

Notes: (in Polish)

Pierwszy wykład 1.03. obecność obowiązkowa.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Jagiellonian University in Kraków.