Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka portugalskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR134 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka portugalskiego I
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do zaliczenia roku
Punkty ECTS i inne: 20.00 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 300 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek, Ana Wąs-Martins
Prowadzący grup: Natalia Czopek, Ana Wąs-Martins, Anna Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka portugalskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka portugalskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; NFPt1A_W03 +++

Umiejętności

- wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka portugalskiego (poziom B1 według standardów ESOKJ); NFPt1A_U01 +++

- posiada umiejętność przygotowania w języku portugalskim podstawowych typów prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu B1; NFPt1A_U03 +++

- potrafi przygotować i przedstawić w języku portugalskim krótką wypowiedź ustną na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B1; NFPt1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język portugalski i odwrotnie prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny (poziom B1 według standardów ESOKJ); NFPt1A_U05 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B1; NFPt1A_U11 +

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFPt1A_K02 +

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Brak / Não há

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności wymagają zwolnienia lekarskiego. Nieobecności nieusprawiedliwione skutkują niedopuszczeniem do egzaminu.

Zaliczenie semestrów na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testów;


Na testach pisemnych obowiązuje następująca skala ocen :

• 0-69 % – ocena ndst

• 70-73 % – ocena dst

• 74-79 % – ocena + dst

• 80-85 % – ocena db

• 86-91 % – ocena + db

• 92-100 % – ocena bdb


W ciągu roku student jest poddany w sumie 6 ocenom semestralnym na podstawie przeprowadzonych testów (od trzech prowadzących przedmiot, 2 oceny od każdego prowadzącego). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 5 z 6 ocen pozytywnych w ciągu roku do końca 2. semestru.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej


Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

0-64 % – ocena ndst

• 65-71 % – ocena dst

• 72-78 % – ocena + dst

• 79-85 % – ocena db

• 86-92 % – ocena + db

• 93-100 % – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Studenci piszą 2 testy na semestr u każdego prowadzącego sprawdzające kolejne partie materiału gramatycznego i leksykalnego. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, prezentacje studentów

Metody eksponujące: prezentacje power-point

Metody praktyczne: Ćwiczenia przedmiotowe z podręczników, ćwiczenia produkcyjne.


Bilans punktów ECTS:

300 h zajęć – 8 ECTS

przygotowanie do zajęć: prace pisemne i lektura tekstów 60 h – 4 ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego 120 h – 4 ECTS

Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu

Os créditos ECTS são atribuídos somente após a aprovação no exame


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak / Não há

Skrócony opis:

1. Zasady fonologii i ortografii

2. Rodzajnik: określony, nieokreślony, opuszczanie rodzajnika, formy ściągnięte z przyimkami;

3. Rzeczownik: rodzaj i liczba, liczba mnoga nieregularna, liczba mnoga rzeczowników złożonych; zdrobnienia i zgrubienia;

4. Przymiotnik: rodzaj i liczba, liczba mnoga przymiotników złożonych, miejsce przymiotnika wobec wyrazu określanego, wyrażenia przymiotnikowe, stopniowanie przymiotników (w tym formy nieregularne), tworzenie form superlativo absoluto (wyjątki), gentílicos i pátrios;

5. Liczebnik: główne i porządkowe, cząstkowe, zbiorowe, mnożne i ułamkowe;

6. Przyimek – najczęściej używane przyimki i wyrażenia przyimkowe, rekcja przyimkowa najczęściej używanych czasowników;

7. Zaimki: osobowe (funkcje podmiotu i dopełnienia bliższego i dalszego, formy ściągnięte, szyk zaimków i miejsce względem czasownika), zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, zaimki pytajne, nieokreślone, względne;

8. Przysłówki: tworzenie przysłówków zakończonych na „-mente”, pozostałe przysłówki, stopniowanie;

9. Czasowniki: formy koniugacyjne czasowników regularnych i nieregularnych:

- Bezokolicznik – Infinitivo Impessoal, Pessoal Simples i Composto;

- Formy nieodmienne czasownika: Gerúndio (Simples i Composto) i Particípio (particípios duplos);

- Formy odmienne czasownika:

- czasy trybu Indicativo: Presente, Pretérito Imperfeito, Pretérito Perfeito Simples, Pretérito Perfeito Composto, Pretérito-Mais-que-Perfeito Simples e Composto, Futuro Imperfeito e Perfeito;

- czasy trybu Conjuntivo: Presente, Pretérito Imperfeito, Pretérito Perfeito Composto, Pretérito-Mais-que-Perfeito Composto, Futuro do Conjuntivo

czasy trybu Condicional: Presente i Pretérito;

Imperativo: formy twierdząca i przecząca;

- zasady następstwa czasów;

- mowa niezależna i zależna;

- storna bierna czasownika;

- formy peryfrastyczne;

- czasowniki: „ser”, „estar”, „haver” – znaczenie, użycia, różnice (kontrast);

- zdania warunkowe – wszystkie typy;

- zdania złożone: czasowe, celo

Pełny opis:

Zakres gramatyczny:

1. Zasady fonologii i ortografii;

2. Rodzajnik: określony, nieokreślony, opuszczanie rodzajnika, formy ściągnięte z przyimkami;

3. Rzeczownik: rodzaj i liczba, liczba mnoga nieregularna, liczba mnoga rzeczowników złożonych; zdrobnienia i zgrubienia;

4. Przymiotnik: rodzaj i liczba, liczba mnoga przymiotników złożonych, miejsce przymiotnika wobec wyrazu określanego, wyrażenia przymiotnikowe, stopniowanie przymiotników (w tym formy nieregularne), tworzenie form superlativo absoluto (wyjątki), gentílicos i pátrios;

5. Liczebnik: główne i porządkowe, cząstkowe, zbiorowe, mnożne i ułamkowe;

6. Przyimek – najczęściej używane przyimki i wyrażenia przyimkowe, rekcja przyimkowa najczęściej używanych czasowników;

7. Zaimki: osobowe (funkcje podmiotu i dopełnienia bliższego i dalszego, formy ściągnięte, szyk zaimków i miejsce względem czasownika), zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, zaimki pytajne, nieokreślone, względne;

8. Przysłówki: tworzenie przysłówków zakończonych na „-mente”, pozostałe przysłówki, stopniowanie;

9. Czasowniki: formy koniugacyjne czasowników regularnych i nieregularnych:

- Bezokolicznik – Infinitivo Impessoal, Pessoal Simples i Composto;

- Formy nieodmienne czasownika: Gerúndio (Simples i Composto) i Particípio (particípios duplos);

- Formy odmienne czasownika:

- czasy trybu Indicativo: Presente, Pretérito Imperfeito, Pretérito Perfeito Simples, Pretérito Perfeito Composto, Pretérito-Mais-que-Perfeito Simples e Composto, Futuro Imperfeito e Perfeito;

- czasy trybu Conjuntivo: Presente, Pretérito Imperfeito, Pretérito Perfeito Composto, Pretérito-Mais-que-Perfeito Composto, Futuro do Conjuntivo

czasy trybu Condicional: Presente i Pretérito;

Imperativo: formy twierdząca i przecząca;

- zasady następstwa czasów;

- mowa niezależna i zależna;

- storna bierna czasownika;

- formy peryfrastyczne;

- czasowniki: „ser”, „estar”, „haver” – znaczenie, użycia, różnice (kontrast);

- zdania warunkowe – wszystkie typy;

- zdania złożone: czasowe, celowe, itp.;

- spójniki, wykrzykniki, partykuły;

- wybrane zagadnienia z zakresu słowotwórstwa.

Zakres leksykalny – słownictwo z następujących dziedzin:

1. Ja i moja rodzina, typy rodzin, stosunki pokrewieństwa;

2. Człowiek: ciało, opis zewnętrzny, cechy charakteru;

3. Dom, mieszkanie, meble i wyposażenie, ogród, przeprowadzka;

4. Czynności dnia codziennego;

5. Wyrażanie godziny i daty, określanie czasu i częstotliwości;

6. Zawody, praca, poszukiwanie pracy, bezrobocie;

7. Szkoła, studia, system kształcenia w Polsce i w Portugalii;

8. Czas wolny i sposoby jego spędzania, hobby, wakacje (świat kina i telewizji, teatr, opera, itp.)

9. Miasto – opis i zwiedzanie;

10. Środki transportu, poruszanie się po mieście, podróże – cele i sposoby podróżowania;

11. Turystyka, walory turystyczne Portugalii (elementy historii i geografii Portugalii i krajów portugalskojęzycznych);

12. Tradycje i zwyczaje portugalskie: tourada, Santos Populares;

13. Zakupy, rodzaje sklepów, podstawowe produkty i towary, środki płatnicze;

14. Moda – różne elementy odzieży, ubrania i ich zakup;

15. Posiłki, kuchnia, zwyczaje kulinarne;

16. Zdrowie: określanie stanu zdrowia, objawy chorób, wizyta u lekarza, u dentysty, w aptece, pobyt w szpitalu;

17. Wypadki – postępowanie w czasie wypadku drogowego;

18. Pogoda, zjawiska atmosferyczne;

19. Święta – rodzinne, narodowe, religijne, zwyczaje i tradycje świąteczne;

20. Rodzice i dzieci – konflikt pokoleń, różnice w systemach wartości;

21. Stereotypy – socjotypy;

22. Przesądy, horoskopy, znaki zodiaku, przewidywanie przyszłości;

23. Sport: dyscypliny sportowe, imprezy sportowe i kibicowanie, przemoc w sporcie;

24. Środki masowego przekazu i ich wpływ na społeczeństwo, komputer;

25. Nowe technologie, postęp techniczny i ekonomiczny;

26. Problemy i ochrona środowiska naturalnego;

27. Sytuacja socjopolityczna, system polityczny (podstawowe zagadnienia).

Literatura:

Literatura obowiązkowa (Literatura obrigatória):

Tavares A., Português XXI 1, Lidel, Lisboa 2003

Tavares A., Português XXI 2, Lidel, Lisboa 2003

Tavares A., Português XXI 3, Lidel, Lisboa 2003.

Marques Dias H. B., Exercícios e notas gramaticais, Edições Colibri, Lisboa 2002.

Mata Coimbra O., Coimbra I., Gramática activa 1, Lidel, Lisboa 2002.

Mata Coimbra O., Coimbra I., Gramática activa 2, Lidel, Lisboa 2002.

Rosa, M.L. Vamos lá Começar, Ed. Lidel

Literatura uzupełniająca (Literatura complementar):

Oliveira C., Coelho L., Aprender Português 1, Texto Editores, Lisboa 2009.

Oliveira C., Coelho L., Aprender Português 2, Texto Editores, Lisboa 2009.

Pinheiro, M. da Conceiçao, Português ao vivo (II), Lisboa 1998

Oliveira C., Gramática aplicada (nível intermédio e

avançado), Texto Editores, Lisboa 2007.

Ruela I., Vocabulário Temático ed. Lidel 2015

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.