Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka portugalskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR135 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka portugalskiego III
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do zaliczenia roku
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Wąs-Martins
Prowadzący grup: Maria Frausto, Ricardo Rato Rodrigues, Ana Wąs-Martins
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka portugalskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka portugalskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; zna różne rejestry języka portugalskiego; NFPt1A_W03 +++

Umiejętności

- wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka portugalskiego (poziom C1 według standardów ESOKJ); NFPt1A_U01+++

- posiada umiejętność przygotowania w języku portugalskim typowych prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFPt1A_U03 +++

- potrafi przygotować i przedstawić w języku portugalskim rozbudowaną wypowiedź ustną na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFPt1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język portugalski i odwrotnie tekstów uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny (poziom C1 według standardów ESOKJ); NFPt1A_U05 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFPt1A_U11 +++

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFPt1A_K02 +++

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Zaliczenia WF-IFR211 - Praktyczna nauka języka portugalskiego II


Forma i warunki zaliczenia:

- testy zaliczeniowe

- ćwiczenia praktyczne

- wypracowania

- ocenianie ciągłe

- egzamin pisemny i ustny


1. Egzamin pisemny

- czytanie i rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, gramatyka, słownictwo – przekształcenia różnych typów zdań, test zmierza w kierunku stylistyki, nominalizacja, różne rejestry językowe, języki branżowe.

- test obejmujący: wypracowanie (o objętości 250-300 słów)

- Czas trwania egzaminu – 4 godziny zegarowe (240 minut) z dwoma przerwami.

2. Egzamin ustny: do rozwinięcia temat związany z zagadnieniami przerabianymi na zajęciach.


Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Zaliczenie semestrów na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testów;


Na testach pisemnych obowiązuje następująca skala ocen :

• 0-69 % – ocena ndst

• 70-73 % – ocena dst

• 74-79 % – ocena + dst

• 80-85 % – ocena db

• 86-91 % – ocena + db

• 92-100 % – ocena bdb


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej


Na egzaminie pisemny obowiązuje następująca skala ocen :

• 0-64 % – ocena ndst

• 65-71 % – ocena dst

• 72-78 % – ocena + dst

• 79-85 % – ocena db

• 86-92 % – ocena + db

• 93-100 % – ocena bdbMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Studenci piszą 1 lub 2 testy na semestr u każdego prowadzącego sprawdzające kolejne partie materiału gramatycznego i leksykalnego. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.

Metody praktyczne: Ćwiczenia przedmiotowe z podręczników, ćwiczenia produkcyjne.


Bilans punktów ECTS:

12

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

I. Zakres gramatyczny:

1. pogłębienie wiadomości z zakresu B2/C1 ze szczególnym uwzględnieniem różnych płaszczyzn stylistycznych i różnych rejestrów języka.

II. Zakres leksykalny – słownictwo związane z następującymi dziedzinami:

1. Pogłębienie zasobu słownictwa z dziedzin należących do poziomu II – B2/C1;

2. Aktualności społeczne, polityczne i gospodarcze – Polska, Portugalia, Brazylia, i inne kraje portugalskojęzyczne, świat;

3. Języki branżowe (specjalistyczne) i wyrażenia żargonowe;

4. Język reklamy jako przykład wykorzystania rozmaitych rejestrów językowych.

Pełny opis:

I. Zakres gramatyczny:

1. pogłębienie wiadomości z zakresu B2/C1 ze szczególnym uwzględnieniem różnych płaszczyzn stylistycznych i różnych rejestrów języka.

II. Zakres leksykalny – słownictwo związane z następującymi dziedzinami:

1. Pogłębienie zasobu słownictwa z dziedzin należących do poziomu II – B2/C1;

2. Aktualności społeczne, polityczne i gospodarcze – Polska, Portugalia, Brazylia, i inne kraje portugalskojęzyczne, świat;

3. Języki branżowe (specjalistyczne) i wyrażenia żargonowe;

4. Język reklamy jako przykład wykorzystania rozmaitych rejestrów językowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa / Bibliografia obrigatória

Malcata, Borges de Sousa, Hoje em Dia, Lisboa, Ed. Lidel, 2016

Tavares,A.; Tavares M., Avançar em Português ed. Lidel 2012

Oliveira, Carla e Coelho, Luísa, Gramática Aplicada, Texto Editores, Lisboa, 2007.

Ventura H; Caseiro M; Guia Prático de Verbos com Preposições Lidel 2004

Martins, Ana S.; Contos com Nível 2, Lidel 2016

Moreira, Isabel; Correspondência Comercial , Lidel 2016

Neves, Margarida; Português Empresarial 2, 2017

Literatura uzupełniająca / Bibliografia complementar

Mendes Silva, Português Contemporâneo – Antologia e Compêndio Didáctico, Ministério da Educação, Lisboa, 2000;

Mendes Silva, Português. Língua Viva, Lisboa, 1993.

Willy, Paulik. Português Prático, ed. Max Hueber Verlag

Mira Mateus, Maria Helena et al., Gramática da Língua Portuguesa, Caminho, Lisboa, 2003.

Lindley Cintra, Celso Cunha, Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa 1997;

Ponadto wybrane teksty prasowe i dokumenty autentyczne, ćwiczenia z różnych źródeł.

Seleção de textos de imprensa e documentos autênticos, exercícios de diversas fontes.

Uwagi:

--

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Wąs-Martins
Prowadzący grup: Maria Frausto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.