Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa (filologia portugalska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR193 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa (filologia portugalska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauki o języku portugalskim - NFPt1A_W01 ++

2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii językoznawczej; wie jak definiować i opisywać problemy poruszane na zajęciach posługując się specjalistyczną terminologią w języku polskim i języku portugalskim; posiada wiedzę na temat głównych mechanizmów rządzących językiem z punktu widzenia różnych działów językoznawstwa i teorii językoznawczych oraz ogólną teoretyczną wiedzę lingwistyczną; zna specyfikę oraz przedmiot badań językoznawstwa, jego działy oraz podstawowe fakty historyczne, odnosząc się do teorii różnych badaczy i szkół językoznawczych (np. Panini, szkoła praska, szkoła kopenhaska, F. de Saussure i strukturalizm europejski i amerykański, schemat komunikacji i funkcje języka wg R. Jakobsona, teoria aktów mowy wg J. Austina, maksymy konwersacyjne wg H. P. Grice’a, kognitywizm, etc.); jest świadom, jak zdefiniować pojęcie znaku, podać klasyfikację znaków oraz omówić podstawowe fakty z zakresu historii pisma i scharakteryzować jego rodzaje - NFPt1A_W02 +++

3. ma świadomość kompleksowej natury języka, a przede wszystkim języka portugalskiego, jego złożoności i historycznej zmienności; zna podstawowe typologie języków (fonetyczną, syntaktyczną, semantyczną, geograficzną, etc.) i przykłady języków dla każdej z grup; zna genezę i rozmieszczenie języków indoeuropejskich, a zwłaszcza genezę języków romańskich i języka portugalskiego; orientuje się w aktualnej sytuacji języka portugalskiego w świecie oraz zna przykłady języków nie-indoeuropejskich - NFPt1A_W03 +++

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych - NFPt1A_W04 +

5. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie, a zwłaszcza językoznawstwie romańskim i języka portugalskiego - NFPt1A_W05 ++

Umiejętności:

6. posiada umiejętność przygotowania w języku polskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk językoznawczych - NFPt1A_U03 +

7. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu wstępu do językoznawstwa z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +

8. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące językoznawstwa, a zwłaszcza językoznawstwa romańskiego i języka portugalskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 ++

9. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie wstępu do językoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - NFPt1A_U07 +

10. potrafi zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady - NFPt1A_U09 +++

11. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +

12. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na podstawowe tematy z zakresu wstępu do językoznawstwa - NFPt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

13. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu wstępu do językoznawstwa - NFPt1A_K01 +

14. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu wstępu do językoznawstwa - NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie krótkiej prezentacji na wybrany temat. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Egzamin końcowy pisemny z treści omawianych na zajęciach.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-59 % – ocena ndst


• 60-66 % – ocena dst


• 67-74 % – ocena + dst


• 75-81 % – ocena db


• 82 - 88 % – ocena + db


• 89-100 % – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na zajęciach.

Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji na uzgodniony z wykładowcą temat.

Egzamin pisemny.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach (30h) - 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć (lektura tekstów i prezentacja) - 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu – 1 ECTS

Suma punktów przyznawana jest po zdanym egzaminie


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i teorie z dziedziny językoznawstwa. Narodziny i historia języków romańskich.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje językoznawstwa.

2. Pojęcie i podział znaków.

3. Historia pisma.

4. Językoznawstwo przednaukowe.

5. Geneza językoznawstwa indoeuropejskiego. Językoznawstwo porównawcze. Paleontologia językowa.

6. Historia i rozmieszczenie języków indoeuropejskich.

7. Języki romańskie - ich geneza, historia, klasyfikacje.

8. Sytuacja językowa na Półwyspie Iberyjskim. Wprowadzenie do dialektologii.

9. Języki kreolskie na bazie języków romańskich.

10. Klasyfikacja typologiczna języków świata.

11. Języki nieindoeuropejskie w Europie.

12. Językoznawstwo końca XIX wieku. Młodogramatycy

13. Tezy F. de Saussure’a.

14. Strukturalizm europejski.

15. Prądy w językoznawstwie amerykańskim.

16. Kognitywizm.

17. Schemat komunikacji i funkcje języka wg R. Jakobsona.

18. Teoria aktów mowy wg J. Austina.

19. Maksymy konwersacyjne wg H.P. Grice’a.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1998.

2. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, PWN, Warszawa 2007.

3. Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, PWN, Warszawa 1978.

4. Helbig G., Dzieje językoznawstwa nowożytnego, Ossolineum, Wrocław 1982.

5. Ivič M., Kierunki w lingwistyce, Ossolineum, Wrocław 1975.

6. Kurkowska H., A. Weinsberg, Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa 1979.

7. Lyons J., Wstęp do językoznawstwa, PWN, Warszawa 1975.

8. Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne, wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

9. Mańczak W., Problemy językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław 1996.

10. Milewski T., Językoznawstwo, PWN, Warszawa 2004.

11. Ollivier Bruno, Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

12. Paveau M.-A., Sarfati G.-E., Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Avalon-Flair, Kraków 2009.

13. Polański K. (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław 1999.

14. Stefański W., Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawczego, Wyd. Uniw. M. Kopernika, Toruń 2001.

15. Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Universitas, Kraków 2001.

16. Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca

1. Bednarczuk L. (red.), Języki indoeuropejskie, t. 1-2, PWN, Warszawa 1986.

2. Comrie B., Matthews S., Polinsky M. (red.), Atlas języków, Atena, Poznań 1998.

3. Cruse, A. A Glossary of Semantics and Pragmatics, Edinburgh University Press, 2006.

4. Dąbrowska A., Język polski, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998.

5. Hajdú P., Narody i języki uralskie, PWN, Warszawa 1971.

6. Kuckenburg M., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, PIW, Warszawa 2006.

7. Majewicz A.F., Języki świata i ich klasyfikowanie, PWN, Warszawa 1989.

8. Mańczak W., Przegląd języków romańskich, PAN, wyd. Secesja, Kraków 1992.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.