Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do studiów literackich (filologia portugalska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR200 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do studiów literackich (filologia portugalska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Borowski
Prowadzący grup: Gabriel Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Brak.

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników z zestawem zróżnicowanych koncepcji oraz narzędzi literaturoznawczych, koniecznych do przeprowadzenia profesjonalnej analizy różnorodnych odmian tekstów literackich oraz do odbioru szeroko rozumianych tekstów kultury.

Efekty kształcenia:

WIEDZA – student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa krajów portugalskiego obszaru językowego [NFPt1A_W01 ++]

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu literaturoznawstwa, głównych mechanizmów rządzącymi literaturą z punktu widzenia różnych działów literaturoznawstwa oraz specyfiki i przedmiotu badań literaturoznawczych [NFPt1A_W02 ++]

- ma świadomość złożonej natury przedmiotu badań literaturoznawczych, przede wszystkim w kontekście literatur krajów portugalskiego obszaru językowego; zna podstawową typologię rodzajową i gatunkową literatury oraz potrafi zobrazować ją przykładami konkretnych tekstów; zna zagadnienia związane ze stylistyką i wersologią tekstu literackiego [NFPt1A_W03 +++]

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach literaturoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi zarówno w obszarze nauk humanistycznych, jak i poza nim [NFPt1A_W04 +++]

- zna i rozumie podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów literackich w języku polskim [NFPt1A_W06 +++]

UMIEJĘTNOŚCI – student:

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim krótkich prac pisemnych, odnoszących się do różnych problemów wiedzy o literaturze, a zwłaszcza umie zastosować podstawowe zasady analizy przykładowych tekstów literackich z wykorzystaniem literatury przedmiotu [NFPt1A_U03 ++]

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu wstępu do nauki o literaturze z wykorzystaniem literatury przedmiotu [NFPt1A_U04 ++]

- potrafi rozróżniać rodzaje i gatunki literackie, figury retoryczne, zjawiska wersyfikacyjne oraz elementy struktury narracyjnej w tekście literackim, w tym odmiany charakterystyczne dla krajów portugalskiego obszaru językowego; potrafi zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić istotę omawianych problemów literaturoznawczych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznej analizie tekstu literackiego [NFPt1A_U09 +++]

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi dyskutować na temat podstawowych zagadnień nauki o literaturze [NFPt1A_U11 ++]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy, zwłaszcza w zakresie wiedzy o literaturze [NFPt1A_K01 +]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; w szczególności potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji na tematy związane z podstawowymi zagadnieniami nauki o literaturze [NFPt1A_K02++]

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego w terminie do dwóch tygodni);

- oceniania ciągłego w trakcie zajęć;

- pozytywnego wyniku testu końcowego po semestrze zimowym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach dydaktycznych wymagana jest obecność. W czasie zajęć studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przygotowania do zajęć.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania podanych zagadnień;

- ocena wykonania ćwiczeń praktycznych.


Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań uwzględniająca ocenę aktywności (20 pkt.) oraz wynik testu końcowego po semestrze zimowym (80 pkt.).


Obowiązuje następująca skala ocen:

0-60 pkt. : ocena niedostateczna (2,0);

61-67 pkt. : ocena dostateczna (3,0);

68-74 pkt. : ocena dostateczna plus (3,5);

75-81 pkt. : ocena dobra (4,0);

82-88 pkt. : ocena dobra plus (4,5)

89-100 pkt. : ocena bardzo dobra (5,0).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

- metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, prelekcja, wykład informacyjny;

- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe;

- metody problemowe: wykład konwersatoryjny;

- metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

- zajęcia dydaktyczne - konwersatorium (30 godz.) : 1 ECTS

- przygotowanie do zajęć - lektura tekstów, wyszukiwanie informacji, zadania zdalne (30 godz.) : 1 ECTS

- przygotowanie do testu końcowego (30 godz.) : 1 ECTS


Wszystkie punkty przyznawane są po pozytywnym zaliczeniu końcowym przedmiotu.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z zestawem zróżnicowanych koncepcji oraz narzędzi literaturoznawczych, koniecznych do przeprowadzenia profesjonalnej analizy różnorodnych odmian tekstów literackich oraz do odbioru szeroko rozumianych tekstów kultury.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z zestawem zróżnicowanych koncepcji oraz narzędzi literaturoznawczych, koniecznych do przeprowadzenia profesjonalnej analizy różnorodnych odmian tekstów literackich oraz do odbioru szeroko rozumianych tekstów kultury. Łączy on zajęcia praktyczne, skupiające się na badaniu wybranych przypadków, z elementami wykładu objaśniającego z zakresu podstawowych zagadnień teoretycznoliterackich.

1. Specyfika nauki o literaturze. Miejsce literaturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych. Poetyka. Kulturowa teoria literatury.

2. Literackość i jej wyznaczniki. Status ontologiczny literatury. Fikcyjność. Problemy realizmu.

3. Specyfika komunikacji literackiej. Oralność i piśmienność.

4. Nadawca komunikatu literackiego. Podmiot czynności twórczych a podmiot tekstowy. Problem autobiografii i autofikcji.

5. Odbiorca komunikatu literackiego. Miejsca niedookreślenia. Odbiorca modelowy. Problemy hermeneutyki. Czytelnik projektowany w przekładzie.

5. Narracja. Typologie sytuacji narracyjnych. Fokalizacja i polifoniczność dyskursu narracyjnego.

6. Intertekstualność i intermedialność. Materialność książki drukowanej.

7. Humanistyka cyfrowa. Literaturoznawstwo wobec przestrzeni wirtualnej. Książka cyfrowa, gry wideo, portale społecznościowe.

8. Elementy warsztatu literaturoznawcy.

Literatura:

Teksty obowiązujące na zajęciach (literatura podstawowa) wraz z przykładami do analizy oraz ewentualne opracowania i źródła dodatkowe (literatura uzupełniająca) wskazywane są na bieżąco przez prowadzącego.

LITERATURA PODSTAWOWA:

Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej, T. Mizerkiewicza i E. Balcerzana. Warszawa 2006.

Handke R., Poetyka dzieła literackiego. Warszawa 2008.

Kompozycja i genologia: ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej. Poznań 2009.

Korwin-Piotrowska D., Poetyka: przewodnik po świecie tekstów. Kraków 2011.

Kulawik A., Poetyka: wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków 1994.

Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1980.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski. Warszawa 2008.

Bal M., Narratologia: wprowadzenie do teorii narracji, przekł. zbior. pod red. E. Kraskowskiej i E. Rajewskiej. Kraków 2012.

Biblos: enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa. Lizbona-São Paulo 1999.

Buescu H., Em busca do autor perdido: histórias, concepções, teorias. Lizbona 1998.

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku: podręcznik. Kraków 2006.

Compagnon A., Demon teorii: literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński. Gdańsk 2010.

Culler J., Teoria literatury, przeł. M. Bassaj. Warszawa 2002.

Eco U., Czytelnik modelowy. W: Lector in fabula: współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.

Genette G., Discurso da narrativa, przeł. F. Carbal Martins. Lizbona 1995.

Goldstein N., Versos, sons e ritmos. São Paulo 1987.

Korwin-Piotrowska D., Problemy poetyki opisu prozatorskiego. Kraków 2001.

Leite L. C. M., O foco narrativo (ou a polêmica em torna da ilusão). São Paulo 1985.

Markiewicz H., Teorie powieści za granicą. Warszawa 1995.

Mitosek Z., Teorie badań literackich. Warszawa 2011.

New Short Story Theories, pod red. Ch. E. Maya. Athens 1994.

Nycz R., Tekstowy świat: poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995.

Olson, D.R. Papierowy świat: pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł. M. Rakoczy, Warszawa 2010.

Poetyka bez granic, pod red. W. Boleckiego i W. Tomasika. Warszawa 1995.

Praktyki opowiadania, pod red. B. Owczarka, Z. Mitosek i W. Grajewskiego. Kraków 2001.

Reis C., O conhecimento da literatura: introdução aos estudos literários. Coimbra 1997.

Reis C., Lopes A. C. M., Dicionário de narratologia. Coimbra 2000.

Rembowska-Płuciennik M., Poetyka intersubiektywności: kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012.

Routledge Enciclopedia of Narrative Theory, pod red. D. Hermana, M. Jahna i M.L. Ryan. Oxfordshire 2005.

Ruchome granice literatury, pod red. S. Wysłouch i B. Przymuszały. Warszawa 2009.

Stockwell P., Poetyka kognitywna: wprowadzenie, przeł. A Skucińska. Kraków 2006.

Teorie literatury XX wieku: antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego. Kraków 2007.

Zwrot cyfrowy w humanistyce: internet - nowe media - kultura 2.0, pod red. A. Radomskiego i R. Bomby, Lublin 2013.

Żychliński, A. Laboratorium antropofikcji: dociekania filologiczne. Warszawa 2014.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.