Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z historii filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR204 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii filozofii
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia francuska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
filologia hiszpańska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
filologia rumuńska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia francuska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 238 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Hańderek
Prowadzący grup: Joanna Hańderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student potrafi samodzielnie analizować teksty filozoficzne, rozpoznawać problemy i pojęcia. K_W01 +++, K_W05 ++

Student posiada zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia wzmocnioną o aparaturę logiczną i systematyczne myślenie filozoficzne. K_W06 ++

Student wypracowuje otwarty sposób patrzenia na rzeczywistość kulturową i interakcje społeczne. K_U16 ++ K_O07 +++

Student rozwija się samodzielnie i uzyskuje metodologię samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego, jak i zdolności poszerzania horyzontów intelektualnych. K_U15 +++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny w oparciu o materiał przerobiony na zajęciach, oraz omawiane lektury sprawdzający zdolność posługiwania się podstawowymi terminami i problemami filozofii oraz samodzielne, krytyczne myślenie.

Punkty ECTS będą przyznawane po zdaniu egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja podczas zajęć, samodzielna praca z tekstem, egzamin ustny na podstawie wcześniej podanych tematów omówionych podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium, praca z tekstem. organizowanie dyskusji i debat podczas których studenci będę mogli konfrontować własne opinie i interpretacje na temat prezentowanych poglądów filozoficznych. Debaty wspomagające rozumienie omawianych tekstówem

Bilans punktów ECTS:

obecność na zajęciach (60 godz.) – 2 ECTS

przygotowanie do zajęć – 2 ECTS

przygotowanie do egzaminu – 2 ECTS


Wszystkie ECTS przyznawane są po uzyskaniu koncowego zaliczenia


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kurs prezentuje w porządku historycznym poszczególne szkoły filozoficzne i ważnych filozofów dla filozofii Europejskiej. Podczas kursy zostaną również zaprezentowane podstawowe zagadnienia dziedzin takich jak: ontologia, epistemologia, etyka, filozofia społeczna i filozofia kultury.

Pełny opis:

1. Prezentacja różnych poglądów i definicji pojęcia filozofia, przedstawienie jej zakresu, oraz metod badawczych.

2. Prezentacja problemu poznania w filozofii, głównych nurtów epistemologii.

3. Metafizyczne znaczenie bytu, sposoby bytowania, możliwości badania bytu.

4. Prezentacja różnych definicji bytu ludzkiego, oraz różnych płaszczyzn mówienia o człowieku.

5. Problem podmiotowości, znaczenie podmiotowości człowieka, podmiotu etycznego, podmiotu działającego.

6. Problem tożsamości w aspekcie etyki, społeczeństwa, kultury.

7. Prezentacja podstawowych szkół i prądów myślenia filozoficznego:

- szkoła Platońska

- szkoła Arystoteltesowska

- szkoła Epikurejska

- stoicyzm i sceptycyzm

- scholastyka i mityka

- nowożytny racjonalizm i empiryzm

- utylitaryzm

- fenomenologia, egzystencjalizm

- hermeneutyka

- postmodernizm,

- szkoła Frakfurdzka, antropologia filozoficzna

- postkolonializm

8. Prezentacja głównych przedstawicieli filozofii, oraz najważniejszych postaci filozofii jako nauki:

- Parmenides

- Sokrates

- Platon, Arystoteles

- Epikur

- Ojcowie Kościoła,

- św. Tomasz, św. Bonawentura

- Backon Francis, Kartezjusz

- Leibniz, Spinoza

- Lock, Hume

- Kant

- Bentham, Millowie

- Kierkegaard, Sartre, Camus

- Heidegger, Husserl

- Marcuse, Adorno, Plessner, Gehlen, Cassirer

- Lyotard, Foucault

- Spivak, Young

Literatura:

Lektury będą podawane na zajęciach, prowadząca zastrzega sobie modyfikację i nieznaczne zmiany w doborze lektur

Lektury obowiązkowe:

Platon - Fajdors/Fedon

Arystoteles – Metafizyka

Epikur – list do Menoikeusa

Plotyn – Eneady

Św. Tomas – o istocie i istnieniu

Backon – novum organum

Spinoza – etyka

Hume – traktat o naturze ludzkiej

Kant – uzasadnienie metafizyki moralności

J.S. Mill – o wolności

Kierkegaard – bojaźń i drżenie

Adorno, Horkheimer – dialektyka oświecenia

Lyotard – kondycja ponowoczesna

Young – wprowadzenie do postkolonializmu

Lektury uzupełniające:

Copleston – historia filozofii

Kuderowicz – Filozofia nowożytnej Europy

Russell – Dzieje filozofii zachodu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.