Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka portugalskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR211 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka portugalskiego II
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do zaliczenia roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 12.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Wąs-Martins
Prowadzący grup: Maria Frausto, Ricardo Rato Rodrigues, Ana Wąs-Martins
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka portugalskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka portugalskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; zna różne rejestry języka portugalskiego; NFPt1A_W03 ++

Umiejętności

- wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka portugalskiego (poziom B2 według standardów ESOKJ; NFPt1A_U01 +++

- posiada umiejętność przygotowania w języku portugalskim typowych prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu B2; NFPt1A_U03 +++

- potrafi przygotować i przedstawić w języku portugalskim rozbudowaną wypowiedź ustną na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B2; NFPt1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język portugalski i odwrotnie prostych tekstów uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny (poziom B2 według standardów ESOKJ); NFPt1A_U05 ++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B2; NFPt1A_U11 +

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFPt1A_K02 +

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Zaliczenia WF-IFR134 - Praktyczna nauka języka portugalskiego I


Forma i warunki zaliczenia:

- testy zaliczeniowe

- ćwiczenia praktyczne

- wypracowania

- ocenianie ciągłe

- egzamin pisemny i ustny


1. Egzamin pisemny

- czytanie i rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, gramatyka, słownictwo.

- test obejmujący: wypracowanie (o objętości 250-300 słów)

- Czas trwania egzaminu – 4 godziny zegarowe (240 minut) z dwoma przerwami.

2. Egzamin ustny: do rozwinięcia temat związany z zagadnieniami przerabianymi na zajęciach.


Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Zaliczenie semestrów na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testów;


Na testach pisemnych obowiązuje następująca skala ocen :


• 0-69 % – ocena ndst

• 70-73 % – ocena dst

• 74-79 % – ocena + dst

• 80-85 % – ocena db

• 86-91 % – ocena + db

• 92-100 % – ocena bdb


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej


Na egzaminie pisemny obowiązuje następująca skala ocen :

• 0-64 % – ocena ndst

• 65-71 % – ocena dst

• 72-78 % – ocena + dst

• 79-85 % – ocena db

• 86-92 % – ocena + db

• 93-100 % – ocena bdbMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Studenci piszą 2 testy na semestr u każdego prowadzącego sprawdzające kolejne partie materiału gramatycznego i leksykalnego. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne:

• Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

• Metody problemowe: wykład konwersatoryjny.

• Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.

• Metody praktyczne: Ćwiczenia przedmiotowe z podręczników, ćwiczenia produkcyjne.


Bilans punktów ECTS:

obecność na zajęciach (240 godz.) – 3 ECTS

przygotowanie do zajęć: prace pisemne i lektura tekstów (60 godz.) – 3 ECTS

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (120 godz.) –6 ECTS


Wszystkie ECTS przyznawane sa po uzyskaniu koncowego zaliczenia


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

I. Zakres gramatyczny:

Poszerzenie wiadomości z zakresu zgodności czasów i trybów – praca na tekstach, następstwo czasów w zdaniach wielokrotnie złożonych;

1. Przypadki odstępstw od ogólnie przyjętych reguł użycia czasów i trybów – próby możliwych interpretacji znaczeń;

2. mowa zależna i niezależna – praca na tekstach;

3. rodzajnik – praca na tekstach rozbudowanych;

4. przyimki – rekcja czasownika – praca na tekstach rozbudowanych;

5. spójniki jako wyznaczniki typów zdań złożonych;

6. doskonalenie umiejętności językowych związanych z użyciem czasowników „ser”, „estar”, „haver”, „ter”, stroną bierną czasownika: konstrukcje z „ser” i „estar”; bezokolicznikiem odmiennym, formy złożone bezokolicznika i „gerúndio”;

7. wybrane zagadnienia ze słowotwórstwa, skróty i skrótowce.

II. Zakres leksykalny – słownictwo związane z następującymi dziedzinami:

• Aktualności społeczne, polityczne i gospodarcze – Polska, Portugalia, kraje portugalskojęzyczne, świat;

• Konflikty etniczne;

• Organizacje i instytucje międzynarodowe: Unia Europejska, NATO, etc.;

• Problemy środowiska naturalnego – zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany, itp.;

• Odżywianie – żywność genetycznie zmodyfikowana, itp.;

• Problemy współczesnej młodzieży: uzależnienia (narkotyki, komputer), anoreksja, bulimia, itp.;

• Przejawy życia kulturalno-literackiego (Polska, Portugalia, kraje portugalskojęzyczne, świat);

• Sporty ekstremalne, sport niepełnosprawnych, Igrzyska Sportowe, doping, etc.;

• Tradycje i zwyczaje innych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem Portugalii i krajów portugalskojęzycznych (elementy historyczno-folklorystyczne);

• Organizacje pozarządowe i wolontariat;

• Przemiany ról społecznych kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie;

• Medycyna alternatywna.

Pełny opis:

I. Zakres gramatyczny:

Poszerzenie wiadomości z zakresu zgodności czasów i trybów – praca na tekstach, następstwo czasów w zdaniach wielokrotnie złożonych;

1. Przypadki odstępstw od ogólnie przyjętych reguł użycia czasów i trybów – próby możliwych interpretacji znaczeń;

2. mowa zależna i niezależna – praca na tekstach;

3. rodzajnik – praca na tekstach rozbudowanych;

4. przyimki – rekcja czasownika – praca na tekstach rozbudowanych;

5. spójniki jako wyznaczniki typów zdań złożonych;

6. doskonalenie umiejętności językowych związanych z użyciem czasowników „ser”, „estar”, „haver”, „ter”, stroną bierną czasownika: konstrukcje z „ser” i „estar”; bezokolicznikiem odmiennym, formy złożone bezokolicznika i „gerúndio”;

7. wybrane zagadnienia ze słowotwórstwa, skróty i skrótowce.

II. Zakres leksykalny – słownictwo związane z następującymi dziedzinami:

• Aktualności społeczne, polityczne i gospodarcze – Polska, Portugalia, kraje portugalskojęzyczne, świat;

• Konflikty etniczne;

• Organizacje i instytucje międzynarodowe: Unia Europejska, NATO, etc.;

• Problemy środowiska naturalnego – zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany, itp.;

• Odżywianie – żywność genetycznie zmodyfikowana, itp.;

• Problemy współczesnej młodzieży: uzależnienia (narkotyki, komputer), anoreksja, bulimia, itp.;

• Przejawy życia kulturalno-literackiego (Polska, Portugalia, kraje portugalskojęzyczne, świat);

• Sporty ekstremalne, sport niepełnosprawnych, Igrzyska Sportowe, doping, etc.;

• Tradycje i zwyczaje innych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem Portugalii i krajów portugalskojęzycznych (elementy historyczno-folklorystyczne);

• Organizacje pozarządowe i wolontariat;

• Przemiany ról społecznych kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie;

• Medycyna alternatywna.

Literatura:

• Wybrane teksty prasowe i dokumenty autentyczne, ćwiczenia z różnych źródeł (podręczniki do języka portugalskiego, teksty z Internetu).

• Tavares A., Dias A., Português XXI 3, ed. Lidel, Lisboa 1998.

• T. Henriques, F.Freitas, Qual é a Dúvida? , QECR - Nível

B1/B2/C1 - 2ª Edição

• Dias, A., Entre Nós 2 Livro do Aluno, ed. Lidel, Lisboa 2010.

• Dias, A., Entre Nós 2 Caderno de exercícios, ed. Lidel, Lisboa 2010.

• Melo Rosa L., Vamos lá continuar. Explicações, exercícios de gramática e 'de vocabulário, Ed.Lidel, Lisboa 1998.

Coimbra, M. Olga e Coimbra, Isabel, Gramática Activa II, Lisboa, 2002;

• Pinheiro, M. da Conceição, Português ao vivo (III), Lisboa 1998.

Silva Mendes Português Contemporâneo – Antologia e Compêndio Didáctico – Ministério da Educação.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.