Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury portugalskiej II (Oświecenie i XIX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR212 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury portugalskiej II (Oświecenie i XIX w.)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rzepka
Prowadzący grup: Ricardo Rato Rodrigues, Anna Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury portugalskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFPt1A_W01 ++;

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii i metodologii badań literackich, dotyczącą rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego (pojęcia narratologiczne, figury retoryczne, terminologia wersyfikacyjna) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki literatury portugalskiej NFPt1A_W02 ++;

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury portugalskiej XVIII i XIX wieku. Zna tendencje i prądy literackie tego okresu, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów portugalskich wspomnianego okresu oraz ich twórczość; rozumie status społeczny artysty XVIII i XIX wieku oraz społeczne uwarunkowania jego twórczości NFPt1A_W03+++;

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury portugalskiej analizowanego okresu z innymi literaturami romańskimi. Jest świadom historycznych uwarunkowań literatury tego okresu, zna ich źródła filozoficzne; posiada wiedzę na temat europejskiego znaczenia portugalskich twórców wspomnianego okresu NFPt1A_W04+++;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich XVIII i XIX wieku, zarówno tekstów poetyckich, jak i prozatorskich. Rozumie podstawowe pojęcia związane z literaturą portugalską danego okresu literackiego oraz zna podstawowe funkcje literatury portugalskiej XVIII i XIX wieku NFPt1A_W06+++.

Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury i kultury portugalskiej XVIII i XIX wieku; dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu NFPt1A_U07+++;

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę, potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o wiedzę o epoce, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe, typowe elementy imaginarium w celu określenia znaczeń utworu, jego miejsca w procesie historyczno-kulturowym i jego oddziaływania społecznego NFPt1A_U09+++;

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienia i dyskutować na tematy dotyczące literatury portugalskiej XVIII i XIX wieku NFPt1A_U11+++.

Kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFPt1A_K01+;

- ma świadomość wartości dziedzictwa kultury portugalskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej (w tym kultury polskiej); rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFPt1A_K05++.


Prerekwizyt:

Historia literatury portugalskiej Ia (Średniowiecze) WF-IFR320
Historia literatury portugalskiej Ib (Renesans, Barok) WF-IFR323

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursów historii literatury portugalskiej Ia i Ib (średniowiecze, renesas, barok). Znajomość języka portugalskiego i polskiego co najmniej na poziomie B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność (dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze na wykładach i 1 nieobecność na ćwiczeniach).

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach

- oceniania ciągłego w trakcie zajęć.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.


Egzamin w formie pisemnej w formie testu, zawierającego pytania o różnym stopniu złożoności, które mają na celu sprawdzić wiedzę na temat portugalskiej literatury XVIII i XIX wieku.

Skala ocen: ocena pozytywna od 70% punktacji testu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do dyskusji na tematy dotyczące zadanych lektur.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień.


Metody podsumowujące:

- student uzyskuje ocenę końcową na podstawie egzaminu pisemnego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS:

30 godzin wykładu – 1 ECTS

15 godzin ćwiczeń – 1 ECTS

30 godzin zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do zajęć – 1 ECTS

30 godzin przygotowanie do egzaminu – 1 ECTS

Wszystkie punkty ECTS są przyznawane po zdaniu egzaminu.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres tematyczny: historia literatury portugalskiej XVIII i XIX wieku,

zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia prowadzone są w językach polskim i portugalskim.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu nakreślenie panoramy i głównych linii ewolucyjnych literatury i kultury portugalskiej w XVIII i XIX wieku. Analizie poddane są główne prądy literackie w oparciu o lekturę tekstów autorów portugalskich. Omawiane są, chronologicznie, poszczególne etapy: oświecenie (arkadyzm) i preromantyzm (Manuel Maria Barbosa du Bocage), pierwszy romantyzm (Almeida Garrett, Alexandre Herculano), drugi romantyzm (Camilo Castelo Branco, António Feliciano de Castilho), ideologia i dzieła reprezentantów Pokolenia 70 (Antero de Quental, Oliveira Martins), powieść naturalistyczna i realistyczna (Eça de Queirós).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. António José Saraiva, Óscar Lopes, “História da Literatura Portuguesa”, różne wydania

2. “História da literatura portuguesa. Romantismo”, red. Álvaro Manuel Machado, João Soares Carvalho, José-Augusto França, Maria de Fátima Outeirinho, Maria Isabel Pires de Lima, Maria João Simões, Ofélia Paiva Monteiro, Lisboa 2003

3. Carlos Reis, Maria da Natividade Pires, “História crítica da literatura portuguesa, Volume V - O Romantismo”, Lisboa 1993

4. Carlos Reis org., “História da literatura portuguesa. O Realismo e o Naturalismo” Lisboa 2005

5. José Carlos Seabra Pereira, “História crítica da literatura portuguesa. Do Fim-do-século ao Modernismo”, Lisboa 1995

Literatura uzupełniająca będzie podawana osobno do każdych zajęć.

Uwagi:

Wykładowca nie wyraża zgody na utrwalanie zajęć w formie zdjęć, nagrań video lub audio itp. Uzyskanie zgody jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach po uprzedniej rozmowie z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rzepka
Prowadzący grup: Anna Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.