Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury portugalskiej Ia (Średniowiecze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR320 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury portugalskiej Ia (Średniowiecze)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rzepka
Prowadzący grup: Anna Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury portugalskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFPt1A_W01 ++;

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii i metodologii badań literackich, dotyczącą rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego (pojęcia narratologiczne, figury retoryczne, terminologia wersyfikacyjna) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki literatury portugalskiej NFPt1A_W02 ++;

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury portugalskiej okresu średniowiecza. Zna tendencje i prądy literackie tych epok, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów portugalskich wspomnianej epoki oraz ich twórczość; rozumie status społeczny artysty średniowiecznego oraz społeczne uwarunkowania jego twórczości NFPt1A_W03+++;

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury portugalskiej okresu analizowanych epok z innymi literaturami romańskimi. Jest świadom historycznych uwarunkowań literatury tych epok, zna ich źródła filozoficzne; posiada wiedzę na temat europejskiego znaczenia portugalskich twórców wspomnianej epoki NFPt1A_W04+++;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich okresu średniowiecza, zarówno tekstów poetyckich, jak i prozatorskich. Rozumie podstawowe pojęcia związane z literaturą portugalską danego okresu literackiego oraz zna podstawowe funkcje literatury portugalskiej okresu średniowiecza NFPt1A_W06+++.


Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury i kultury portugalskiej okresu średniowiecza; dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu NFPt1A_U07+++;

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę, potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o wiedzę o epoce, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe, typowe elementy imaginarium w celu określenia znaczeń utworu, jego miejsca w procesie historyczno-kulturowym i jego oddziaływania społecznego NFPt1A_U09+++;

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienia i dyskutować na tematy dotyczące literatury portugalskiej okresu średniowiecza NFPt1A_U11+++.

Kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFPt1A_K01+;

- ma świadomość wartości dziedzictwa kultury portugalskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej (w tym kultury polskiej); rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFPt1A_K05++.


Prerekwizyt:

Historia literatury portugalskiej Ia (Średniowiecze) WF-IFR320

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Na wykładach wymagana jest obecność (dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze).

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach - oceniania ciągłego w trakcie zajęć.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru.


Egzamin w formie pisemnej poświęcony literaturze średniowiecznej - test zawierający pytania o różnym stopniu złożoności, które mają za zadanie sprawdzić wiedzę na temat portugalskiej literatury epoki omawianej na zajęciach.

Skala ocen: ocena pozytywna od 70% punktacji testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do dyskusji na tematy dotyczące zadanych lektur.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień;

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- student uzyskuje ocenę końcową na podstawie egzaminu pisemnego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Metodologia: explicações teóricas; apresentação multimédia; filmes; discussões em grupos.

As aulas são proferidas em polaco.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS


30 godzin zajęć – 1 ECTS

30 godzin: zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do zajęć – 1 ECTS

20 godzin: lektura tekstów uzupełniających (wybrane teksty literackie lub ich fragmenty, artykuły naukowe, lektury uzupełniające) – 1 ECTS

30 godzin: przygotowanie do egzaminu – 1 ECTS

Wszystkie punkty ECTS są przyznawane po zdaniu egzaminu.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres tematyczny zajęć: historia literatury portugalskiej doby średniowiecza (od najstarszych zabytków literackich do początków XVI stulecia). Charakter zajęć: wykłady (informacje wprowadzające) z elementami ćwiczeń (wspólna analiza tekstów dostępnych w przekładzie na j. polski lub artykułów naukowych związanych tematycznie z omawianą epoką literacką).

Pełny opis:

W trakcie wykładów (30 godzin w semestrze) student zapoznaje się z informacjami wprowadzającymi w odniesieniu do średniowiecza, zyskując wiedzę na temat ogólnych tendencji w zakresie literatury, filozofii, kultury i sztuki, centrów kultury, instytucji kulturalnych, gatunków i form literackich, głównych autorów i ich twórczości, począwszy od najstarszych tekstów literackich w języku portugalskim do początków XVI stulecia.

W trakcie zajęć student omawia i analizuje teksty (fragmenty lub całość dzieł portugalskich z okresu średniowiecza dostępnych w przekładzie na j. polski), co służy zilustrowaniu zagadnień omawianych podczas wykładów; student czyta i analizuje współczesne teksty krytycznoliterackie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Saraiva, A.J.; Lopes, O.; História da Literatura Portuguesa (wiele wydań)

História da Literatura Portuguesa, vol. I-III, Lisboa, 2001-2003.

História Crítica da Literatura Portuguesa, vol. I-III, Lisboa, 1998-2001

Klave, J. Z.; Historia literatury portugalskiej. Zarys, Warszawa, 1985.

Klave, J. Z., Strzałkowa, M., Literatura portugalska, [w:] Dzieje literatur europejskich, (red. W. Floryan), PWN, Warszawa 1977, t. 1.

Spis lektur oraz bibliogarfia uzupełniająca zostaną podane uczestnikom na pierwszych zajęciach.

Uwagi:

Wykładowca nie wyraża zgody na utrwalanie zajęć w formie zdjęć, nagrań video lub audio itp. Uzyskanie zgody jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach po uprzedniej rozmowie z wykładowcą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.