Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury portugalskiej Ib (Renesans, Barok)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR323 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury portugalskiej Ib (Renesans, Barok)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rzepka
Prowadzący grup: Anna Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury portugalskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFPt1A_W01 ++;

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii i metodologii badań literackich, dotyczącą rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego (pojęcia narratologiczne, figury retoryczne, terminologia wersyfikacyjna) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki literatury portugalskiej NFPt1A_W02 ++;

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury portugalskiej okresu renesansu i baroku. Zna tendencje i prądy literackie tych epok, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów portugalskich wspomnianych epok oraz ich twórczość; rozumie status społeczny artysty średniowiecznego, renesansowego i barokowego oraz społeczne uwarunkowania jego twórczości NFPt1A_W03+++;

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury portugalskiej okresu analizowanych epok z innymi literaturami romańskimi. Jest świadom historycznych uwarunkowań literatury tych epok, zna ich źródła filozoficzne; posiada wiedzę na temat europejskiego znaczenia portugalskich twórców wspomnianych epok NFPt1A_W04+++;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich okresu renesansu i baroku, zarówno tekstów poetyckich, jak i prozatorskich. Rozumie podstawowe pojęcia związane z literaturą portugalską danego okresu literackiego oraz zna podstawowe funkcje literatury portugalskiej okresu renesansu i baroku NFPt1A_W06+++.


Umiejętności:

Student:

- potrafi samodzielnie czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury i kultury portugalskiej okresu renesansu i baroku; dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu NFPt1A_U07+++;

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę, potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o wiedzę o epoce, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe, typowe elementy imaginarium w celu określenia znaczeń utworu, jego miejsca w procesie historyczno-kulturowym i jego oddziaływania społecznego NFPt1A_U09+++;

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienia i dyskutować na tematy dotyczące literatury portugalskiej okresu renesansu i baroku NFPt1A_U11+++.

Kompetencje społeczne:

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFPt1A_K01+;

- ma świadomość wartości dziedzictwa kultury portugalskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej (w tym kultury polskiej); rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFPt1A_K05++.


Prerekwizyt:

Historia literatury portugalskiej Ib (Renesans, Barok) WF-IFR323

Wymagania wstępne:

ukończenie kursu Historii literatury portugalskiej Ia (średniowiecze)

Forma i warunki zaliczenia:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność (dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze).

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach - oceniania ciągłego w trakcie zajęć.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.


Egzamin w formie pisemnej, poświęcony zagadnieniom związanym z literaturą portugalską doby renesansu i baroku; test zawiera pytania o różnym stopniu złożoności; student powinien uzyskać co najmniej 70 procent punktacji przewidzianej dla testu (skala ocen: ocena pozytyna od 70% punktacji testu.)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do dyskusji na tematy dotyczące zadanych lektur.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień;

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- student uzyskuje ocenę końcową na podstawie egzaminu pisemnego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - odczyt
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

•metody podające: wykład informacyjny,

•metody problemowe: wykład konwersatoryjny,

•metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS


60 godzin zajęć – 2 ECTS

30 godzin: zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do zajęć – 1 ECTS

30 godzin: przygotowanie do egzaminu – 1 ECTS

Wszystkie punkty ECTS są przyznawane po zdaniu egzaminu.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zakres tematyczny: historia literatury portugalskiej - renesans i barok.

Forma zajęć: wykłady (30 godzin) oraz ćwiczenia (30 godzin).

Wykłady obejmują informacje wprowadzające odnośnie resensansu i baroku w literaturze portugalskiej, natomiast podczas ćwiczeń przeprowadzana jest analiza wybranych dzieł z obu epok (fragmenty lub całość tekstów) dostępnych w przekładzie na język polski. Dodatkowo analizowane bądą artykuły naukowe poświęcone zagadnieniom literackim z obu epok, napisane w języku polskim lub językach obcych znanych studentom.

Pełny opis:

W trakcie wykładów (30 godzin) student zapoznaje się z informacjami wprowadzającymi w odniesieniu do każdej z omawianych epok (renesans, barok), zyskując wiedzę na temat ogólnych tendencji w zakresie literatury, filozofii, kultury i sztuki, centrów kultury, instytucji kulturalnych, gatunków i form literackich, głównych autorów i ich twórczości na przestrzeni XVI i XVII wieku aż do początków XVIII stulecia.

W trakcie ćwiczeń (30 godzin) student analizuje teksty z poszczególnych epok literackich (fragmenty lub całość dzieł portugalskich z okresu renesansu i baroku w przekładach na język polski), co służy zilustrowaniu zagadnień omawianych podczas wykładów; student czyta i analizuje współczesne teksty krytycznoliterackie w języku polskim lub w znanych mu językach obcych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Saraiva, A.J.; Lopes, O.; História da Literatura Portuguesa (wiele wydań)

História da Literatura Portuguesa, vol. I-III, Lisboa, 2001-2003.

História Crítica da Literatura Portuguesa, vol. I-III, Lisboa, 1998-2001

Klave, J. Z.; Historia literatury portugalskiej. Zarys, Warszawa, 1985.

Klave, J. Z., Strzałkowa, M., Literatura portugalska, [w:] Dzieje literatur europejskich, (red. W. Floryan), PWN, Warszawa 1977, t. 1.

Literatura uzupełniająca:

Kalewska, A., Camões czyli tryumf epiki, Warszawa 1999.

Milewska, E., Związki kulturalne i literackie polsko-portugalskie w XVI-XIX wieku, CESLA w serii: Studia i materiały, nr 3, Warszawa 1991.

Hermano Saraiva, J., Krótka historia Portugalii, Kraków 2000.

Oliveira Marques, A. H. de, Historia Portugalii, Warszawa 1987, tom 1-2.

Vasconcelos, F. de, Sztuka portugalska, Warszawa 1984.

Lektury:

Andrade, A. de, Niedawne odkrycie Wielkiego Kataju albo Państw Tybetu, Kraków, 2004.

Lopes, F., Kroniki królewskie, Warszawa, 1983.

Góis, D. de, Kronika wielce szczęśliwego króla Dom Manuela, Warszawa, 1989.

Camões, Luís Vaz de, Luzytanie, Kraków, 1995.

Camões, Luís Vaz de, Liryki najpiękniejsze, Toruń, 2000.

Camões, Luís Vaz de, Poezje wybrane, Warszawa, 1984.

Cruz, G. da, Traktat o sprawach i osobliwościach Chin, Gdańsk, 2001.

Pifagetta, A., Relacja z wyprawy Magellana dookoła świata, Gdańsk, 1992.

W poszukiwaniu Królestwa Kapłana Jana, Gdańsk, 1996.

Velho, A., Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii, Gdańsk, 1996.

Ca’da Mosto, A., Podróże do Afryki, Gdańsk, 1994.

Listy o odkryciu Ameryki, Gdańsk 1995.

Uwagi:

Wykładowca nie wyraża zgody na utrwalanie zajęć w formie zdjęć, nagrań video lub audio itp. Uzyskanie zgody jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach po uprzedniej rozmowie z wykładowcą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.