Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka portugalskiego IIb (składnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR397 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka portugalskiego IIb (składnia)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek, Maria Frausto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu składni w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej składni języka portugalskiego - NFPt1A_W01 ++

2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii składni języka portugalskiego; wie jak zdefiniować pojęcia składnia i zdanie, omówić przedmiot badań składni oraz krótko jej historię; zna podstawowe zjawiska składniowe (współrzędność, podrzędność zdań, etc.) - NFPt1A_W02 +++

3. ma świadomość kompleksowej natury zjawisk składniowych, ich złożoności i historycznej zmienności; orientuje sie jak opisać system składniowy języka portugalskiego; zna podstawowe mechanizmy składniowe; wie, jak zdefiniować rodzaje zdań oraz poszczególne części zdania - NFPt1A_W03 +++

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach składni języka portugalskiego z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza ze składnią innych obszarów językowych - NFPt1A_W04 +

5. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w składni języka portugalskiego - NFPt1A_W05 +

6. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji składniowej zdań i tekstów w języku portugalskim - NFPt1A_W06 ++

Umiejętności:

7. posiada umiejętność przygotowania w języku portugalskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk składniowych- NFPt1A_U03 +

8. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku portugalskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu składni języka portugalskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +

9. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące składni języka portugalskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 ++

10. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie składni języka portugalskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - NFPt1A_U07 +

11. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie składni języka portugalskiego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień - NFPt1A_U08 +

12. potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady; potrafi zdefiniować rodzaje zdań, wyodrębnić i opisać poszczególne części zdania oraz przedstawić strukturę przykładowych zdań za pomocą schematów syntaktycznych - NFPt1A_U09 +++

13. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +

14. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat składni języka portugalskiego - NFPt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

15. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu składni - NFPt1A_K01 +

16. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu składni - NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Brak / Não há

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze letnim na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności na każdym typie zajęć w danym semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył)

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń

Egzamin złożony z 2 części. Warunkiem zaliczenia całości jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu. Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-59 % – ocena ndst


• 60-66 % – ocena dst


• 67-74 % – ocena + dst


• 75-81 % – ocena db


• 82 - 88 % – ocena + db


• 89-100 % – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Egzamin składa się z 2 części. Każda część zawiera pytania o różnym stopniu złożoności. Część teoretyczna bada znajomość zagadnień poruszanych na wykładach, część praktyczna znajomość materiału omawianego na ćwiczeniach.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne


Bilans punktów ECTS:

15 godz wykładu - 1pkt;

30 godz ćwiczeń – 1 pkt;

30 godz przygotowanie do zajęć – 1 pkt;

30 godz przygotowanie do egzaminu – 1 pkt

Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu

Os créditos ECTS são atribuídos somente após a aprovação no exame


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak / Não há

Skrócony opis:

Przedstawienie zagadnień ze składni języka portugalskiego (zdanie, wypowiedzenie, rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, opis poszczególnych części zdania i grup przez nie tworzonych, np. grupa podmiotu czy orzeczenia, etc.). Zajęcia praktyczne obejmują przedstawianie struktury przykładowych zdań z wykorzystaniem schematów syntaktycznych.

Pełny opis:

Przedstawienie zagadnień ze składni języka portugalskiego (zdanie, wypowiedzenie, rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, opis poszczególnych części zdania i grup przez nie tworzonych, np. grupa podmiotu czy orzeczenia, etc.). Zajęcia praktyczne obejmują przedstawianie struktury przykładowych zdań z wykorzystaniem schematów syntaktycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa (Literatura obrigatória):

1. Cunha C., Sintra L., Nova gramática do Português Contemporâneo, Lisboa 1984;

2. Mateus M.H., Gramática da Língua Portuguesa, Coimbra 1983;

3. Metzeltin M., Semântica e Sintaxe do Português, Coimbra 1982;

4. Cadore, L.A., Ledur P.F., Análise sintática aplicada, AEG Editora, Porto Alegre 2012.

5. Kury da Gama A., Novas lições de análise sintática, Editora Ática, São Paulo 2011.

Literatura uzupełniająca (Literatura complementar):

1. Casteleiro M., A Sintaxe na didáctica do Português Língua Estrangeira, Lisboa 1976;

2. Costa Campos M.H., Sintaxe e Semântica do Português, Lisboa 1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.