Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka portugalskiego IIa (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR425 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka portugalskiego IIa (morfologia)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek, Ricardo Rato Rodrigues
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu morfologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej morfologii języka portugalskiego - NFPt1A_W01 ++

2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii morfologii języka portugalskiego; wie jak zdefiniować pojęcia morfologia i morfem, omówić przedmiot badań i poszczególne działy morfologii oraz krótko jej historię; zna podstawowe zjawiska morfologiczne (derywacja, fleksja, słowotwórstwo etc.) - NFPt1A_W02 +++

3. ma świadomość kompleksowej natury zjawisk morfologicznych, ich złożoności i historycznej zmienności; orientuje sie jak opisać system morfologiczny języka portugalskiego oraz jak przeprowadzić analizę struktury morfologicznej wyrazów; zna podstawowe mechanizmy słowotwórcze - NFPt1A_W03 +++

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach morfologii języka portugalskiego z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza z morfologią innych obszarów językowych - NFPt1A_W04 +

5. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w morfologii języka portugalskiego - NFPt1A_W05 +

6. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji morfologicznej wyrazów i tekstów w języku portugalskim - NFPt1A_W06 ++

Umiejętności:

7. posiada umiejętność przygotowania w języku portugalskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk morfologicznych- NFPt1A_U03 +

8. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku portugalskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu morfologii języka portugalskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +

9. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące morfologii języka portugalskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 ++

10. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie morfologii języka portugalskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - NFPt1A_U07 +

11. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie morfologii języka portugalskiego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień - NFPt1A_U08 +

12. potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady; potrafi zdefiniować pojęcia słowo, słowo proste i złożone, słowotwórstwo, morfem i morf, afiksy, fleksja i derywacja; potrafi przeanalizować strukturę wewnętrzną słów oraz opisać kategorie gramatyczne, np. sposoby tworzenia liczby czy rodzaju rzeczownika- NFPt1A_U09 +++

13. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +

14. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat morfologii języka portugalskiego - NFPt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

15. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu morfologii- NFPt1A_K01 +

16. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu morfologii- NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Brak / Não há

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności na każdym typie zajęć w danym semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył)

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń

Egzamin złożony z 2 części. Warunkiem zaliczenia całości jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu. Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-59 % – ocena ndst


• 60-66 % – ocena dst


• 67-74 % – ocena + dst


• 75-81 % – ocena db


• 82 - 88 % – ocena + db


• 89-100 % – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Egzamin składa się z 2 części. Każda część zawiera pytania o różnym stopniu złożoności. Część teoretyczna bada znajomość zagadnień poruszanych na wykładach, część praktyczna znajomość słownictwa omawianego na ćwiczeniach.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne


Bilans punktów ECTS:

15 godz. wykładu - 1pkt;

30 godz. ćwiczeń – 1 pkt;

30 godz. przygotowanie do zajęć – 1 pkt;

30 godz. przygotowanie do egzaminu – 1 pkt

Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu.

Os créditos ECTS são atribuídos somente após a aprovação no exame.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie zagadnień z morfologii języka portugalskiego (pojęcie słowa, słowa proste i złożone, słowotwórstwo, pojęcie morfemu i morfu, afiksy, fleksja i derywacja, struktura wewnętrzna słów, kategorie gramatyczne i ich opis, etc.). Zajęcia praktyczne obejmują analizę struktury morfologicznej wyrazów, tworzenie wyrazów przez derywację oraz ćwiczenia dotyczące poszczególnych kategorii gramatycznych np. liczby czy rodzaju rzeczownika.

Pełny opis:

Przedstawienie zagadnień z morfologii języka portugalskiego (pojęcie słowa, słowa proste i złożone, słowotwórstwo, pojęcie morfemu i morfu, afiksy, fleksja i derywacja, struktura wewnętrzna słów, kategorie gramatyczne i ich opis, etc.). Zajęcia praktyczne obejmują analizę struktury morfologicznej wyrazów, tworzenie wyrazów przez derywację oraz ćwiczenia dotyczące poszczególnych kategorii gramatycznych np. liczby czy rodzaju rzeczownika.

Literatura:

Literatura podstawowa (Literatura obrigatória):

1. Azauga L., Morfologia, Lisboa 1982;

2. Cunha C., Sintra L., Nova gramática do Português Contemporâneo, Lisboa 1984;

3. Mateus M.H., Gramática da Língua Portuguesa, Coimbra 1983;

4. Paulik W., Português prático, s.l., 1971;

Literatura uzupełniająca (Literatura complementar):

5. Vilalva A., Análise Morfológica do Português, Lisboa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek, Ricardo Rato Rodrigues
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.