Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka portugalskiego Ia (fonetyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR481 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka portugalskiego Ia (fonetyka)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dębowiak
Prowadzący grup: Przemysław Dębowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu fonetyki i fonologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej fonetyki i fonologii języka portugalskiego - NFPt1A_W01 ++

2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii fonetyki i fonologii języka portugalskiego; wie jak zdefiniować pojęcia fonetyki i fonologii oraz przedmiot ich badań, omówić poszczególne działy fonologii oraz krótko jej historię; zna zagadnienia związane z allofonią, allomorfią, prozodią (akcent, rytm, intonacja, iloczas) oraz fonetyką sylabiczną (struktura sylaby i zasady sylabizacji, sylaba w wybranych procesach fonologicznych); zna różne procesy oraz reguły fonologiczne oraz podstawowe pojęcia fonologii i fonetyki (fonem, alofon, głoska, sylaba, dyftong, rozziew, etc.) - NFPt1A_W02 +++

3. ma świadomość kompleksowej natury zjawisk fonetycznych i fonologicznych, ich złożoności i historycznej zmienności (elizja, epenteza, metateza, modyfikacja); orientuje się jak opisać i sklasyfikować system spółgłosek, samogłosek oraz ich połączeń w języku portugalskim - NFPt1A_W03 +++

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach fonetyki i fonologii języka portugalskiego z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza z fonetyką i fonologią innych obszarów językowych - NFPt1A_W04 +

5. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w fonetyce i fonologii języka portugalskiego - NFPt1A_W05 +

6. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji fonetycznej i fonologicznej tekstów w języku portugalskim; zna i rozumie zasady akcentowania graficznego i sylabizacji w języku portugalskim; zna i rozumie zasady zapisu tekstów przy użyciu znaków Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego - NFPt1A_W06 ++

Umiejętności:

7. posiada umiejętność przygotowania w języku polskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk fonetyczno-fonologicznych - NFPt1A_U03 +

8. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu fonetyki i fonologii języka portugalskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +

9. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące fonetyki i fonologii języka portugalskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 ++

10. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie fonetyki i fonologii języka portugalskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - NFPt1A_U07 +

11. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie fonetyki i fonologii języka portugalskiego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień - NFPt1A_U08 +

12. potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady; potrafi omówić cechy dystynktywne każdego elementu dźwiękowego (spółgłosek, samogłosek, półsamogłosek) oraz zapisać przykładowy tekst przy użyciu znaków Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego; potrafi poprawnie stosować zasady akcentowania graficznego oraz podziału wyrazu na sylaby - NFPt1A_U09 +++

13. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +

14. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat fonetyki i fonologii języka portugalskiego - NFPt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

15. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii - NFPt1A_K01 +

16. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii - NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność na każdym typie zajęć w danym semestrze; w przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył)

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń (prace domowe – transkrypcje tekstów w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym)

- pozytywnej oceny umiejętności poprawnego czytania i wymawiania dźwięków języka portugalskiego – odpowiedź indywidualna pod koniec semestru.

Egzamin złożony z 2 części. Warunkiem zaliczenia całości jest uzyskanie ocen pozytywnych z obydwu części egzaminu. Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-69% – ocena ndst

• 70-74% – ocena dst

• 75-79% – ocena dst +

• 80-84% – ocena db

• 85-89% – ocena db +

• 90-100% – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Egzamin składa się z 2 części. Każda część zawiera pytania o różnym stopniu złożoności. Część teoretyczna bada znajomość zagadnień poruszanych na wykładach, zaś część praktyczna – umiejętność opisu fonemów języka portugalskiego oraz transkrybowania tekstów w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne


Bilans punktów ECTS:

15 godz. wykładu – 1 pkt;

30 godz. ćwiczeń – 1 pkt;

30 godz. przygotowanie do zajęć – 1 pkt;

30 godz. przygotowanie do egzaminu – 1 pkt

Punkty ECTS przyznawane są dopiero po zdaniu egzaminu.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zagadnień z fonetyki i fonologii języka portugalskiego. Omówione zostaną zagadnienia związane z allofonią, allomorfią i prozodią, różne procesy oraz reguły fonologiczne.

Zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia dotyczące poszczególnych dźwięków języka portugalskiego (rozumienie ze słuchu, opis dźwięków), a także zapis przykładowych tekstów portugalskich przy użyciu znaków Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.

2. Espada F., Manual de Fonética. Exercícios e Explicações, Lidel, Lisboa 2006.

3. Cunha C., Cintra L., Nova Gramática do Português Contemporâneo, Edições Sá da Costa, Lisboa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Mira Mateus M.H., Aspectos da fonologia Portuguesa, Lisboa 1975.

2. Dias Guimarães R., Estudo fonético – fonológico, Vila Real 2001.

3. Rosetti A., Introdução à fonética, Publicações Europa-América, s.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dębowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.