Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury portugalskiej i brazylijskiej III (XX w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR50 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury portugalskiej i brazylijskiej III (XX w.)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Borowski
Prowadzący grup: Gabriel Borowski, Anna Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Brak.

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zaznajomienie uczestników z panoramą literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku (do lat 70.) ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku przemian historycznoliterackich tego okresu w perspektywie ponadnarodowej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA – po zaliczeniu modułu student:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej [NFPt1A_W01+]

- zna podstawowe pojęcia terminologiczne z teorii i metodologii badań literackich dotyczące rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego [NFPt1A_W02++]

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku; zna tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych XX-wiecznych autorów portugalskich i brazylijskich oraz ich twórczość zgodnie z poniżej przedstawionymi treściami modułu [NFPt1A_W03+++]

- ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku oraz o ich związkach z literaturami innych obszarów portugalskojęzycznych i literaturami obcymi; zdaje sobie sprawę z miejsca literatury portugalskiej i brazylijskiej na tle panoramy współczesnej literatury europejskiej i światowej [NFPt1A_W04++]

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji współczesnych tekstów literackich (tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych) [NFPt1A_W06++]

- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego [NFPt1A_W08+]

UMIEJĘTNOŚCI – po zaliczeniu modułu student:

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania w języku portugalskim krótkich prac pisemnych stanowiących analizę tekstu lub grupy XX-wiecznych tekstów literackich [NFPt1A_U03+++]

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia wystąpień ustnych w języku portugalskim na wybrany temat dotyczący literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku [NFPt1A_U04+++]

- wykorzystując narzędzia tradycyjne i internetowe oraz różne źródła portugalsko- i obcojęzyczne potrafi wyszukiwać, analizować, wartościować, selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji i przekładu literatury portugalskojęzycznej [NFPt1A_U06++]

- potrafi samodzielnie wyszukiwać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku oraz dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu [NFPt1A_U07+]

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę, rozpoznać ich poetykę, przeprowadzić ich analizę i interpretację, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej [NFPt1A_U09+++]

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienie i dyskutować na tematy dotyczące literatury współczesnej [NFPt1A_U11++]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – po zaliczeniu modułu student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku [NFPt1A_K01+]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku [NFPt1A_K02++]

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami [NFPt1A_K04++]

- ma świadomość znaczenia współczesnej literatury portugalskiej i brazylijskiej w kulturze europejskiej oraz światowej; rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tej różnorodności [NFPt1A_K05++]

Wymagania wstępne:

Znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego w terminie do dwóch tygodni);

- oceniania ciągłego w trakcie zajęć;

- wygłoszenia referatu na temat uzgodniony z prowadzącym, stanowiący wynik samodzielnej analizy tekstu lub grupy tekstów;

- złożenie semestralnej pracy pisemnej;

- pozytywnego wyniku egzaminu ustnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach dydaktycznych wymagana jest obecność. W czasie zajęć studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przygotowania do zajęć.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień;

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na temat ustalony z prowadzącym.


Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań uwzględniająca ocenę z referatu ustnego i pracy pisemnej oraz wynik egzaminu ustnego.


Na egzaminach obowiązuje następująca skala ocen:

0-60 pkt. : ocena niedostateczna (2,0);

61-67 pkt. : ocena dostateczna (3,0);

68-74 pkt. : ocena dostateczna plus (3,5);

75-81 pkt. : ocena dobra (4,0);

82-88 pkt. : ocena dobra plus (4,5)

89-100 pkt. : ocena bardzo dobra (5,0).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie;

- metody problemowe: webquest;

- metody eksponujące: prezentacje Power Point;

- metody praktyczne: projekt, analiza tekstu;

- e-learning (nauczanie zdalne).

Bilans punktów ECTS:

- zajęcia dydaktyczne - wykłady (30 godz.) : 1 ECTS;

- zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia (30 godz.) : 1 ECTS;

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura tekstów (30 godz.) : 1 ECTS;

- przygotowanie prac ustnych i pisemnych (15 godz.) oraz przygotowanie do egzaminu (15 godz.) : 1 ECTS.


Wszystkie punkty przyznawane są po pozytywnym zaliczeniu końcowym przedmiotu.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zamierzeniem przedmiotu jest nakreślenie panoramy literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku (do lat 70.) ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku przemian historycznoliterackich tego okresu w perspektywie ponadnarodowej.

Pełny opis:

Zamierzeniem przedmiotu jest nakreślenie panoramy literatury portugalskiej i brazylijskiej XX wieku (do lat 70.) ze szczególnym uwzględnieniem prądów i zjawisk kluczowych w toku przemian historycznoliterackich tego okresu w perspektywie ponadnarodowej.

TREŚCI OBOWIĄZKOWE:

1. WPROWADZENIE.

2. MODERNIZM (F. Pessoa, O. de Andrade, M. de Andrade).

3. REGIONALIZM/NEOREALIZM (G. Ramos, J. Amado, S. Pereira Gomes).

4. TELLURYZM (C. Drummond de Andrade, M. Torga, J. Guimarães Rosa).

5. POEZJA POWOJENNA (S. de Mello Breyner Andresen, A. de Campos).

6. EGZYSTENCJALIZM (V. Ferreira, C. Lispector).

7. PODSUMOWANIE.

Literatura:

[ ● ] F. Pessoa. Carta a Adolfo Casais Monteiro (1935)

[ ● ] F. Pessoa. Poesia heterónima » R. Reis

[ ● ] F. Pessoa. Poesia heterónima » A. Caeiro

[ ● ] F. Pessoa. Poesia heterónima » A. de Campos

[ + ] M. de Sá-Carneiro. Poesia

[ + ] M. de Sá-Carneiro. A confissão de Lúcio (1914)

[ • ] J. Régio. Literatura viva; Classicismo e modernismo; Da geração modernista (1927)

[ + ] Manuel Bandeira. Carnaval (1919)

[ ● ] O. de Andrade. Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924)

[ ● ] O. de Andrade. Poesia

[ ● ] O. de Andrade. Manifesto Antropófago (1928)

[ + ] M. de Andrade. Poesia

[ + ] M. de Andrade. Amar, verbo intransitivo (1927)

[ ● ] M. de Andrade. Macunaíma (1928)

[ + ] G. Ramos. São Bernardo (1934)

[ ● ] G. Ramos. Vidas secas (1938)

[ + ] A. Alves Redol. Gaibéus (1939)

[ ● ] S. Pereira Gomes. Esteiros (1941)

[ + ] M. da Fonseca. Aldeia Nova (1942)

[ + ] C. de Oliveira. Uma abelha na chuva (1953)

[ ● ] J. Amado. Capitães da Areia (1937)

[ + ] J. Amado. A morte e a morte de Quincas Berro D’Água (1961)

[ ● ] C. Drummond de Andrade. Poesia

[ ● ] M. Torga. Poesia

[ ● ] M. Torga. Bichos (1940)

[ + ] M. Torga. Novos contos da montanha (1944)

[ + ] M. Cesariny. Poesia

[ + ] A. Pedro. Apenas uma narrativa (1942)

[ + ] J. Cabral de Melo Neto. Morte e vida severina (1955)

[ + ] J. Cabral de Melo Neto. Poesia

[ + ] J. Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas (1956)

[ ● ] J. Guimarães Rosa. Famigerado (1962)

[ ● ] S. de Mello Breyner Andresen. Poesia

[ + ] S. de Mello Breyner Andresen. Contos exemplares (1962)

[ + ] J. de Sena. Poesia

[ ● ] A. de Campos. Poesia

[ + ] F. Gullar. Poesia

[ + ] J. de Sena. Pedra filosofal (1950)

[ + ] J. de Sena. Metamorfoses (1963)

[ ● ] V. Ferreira. Aparição (1959)

[ ● ] C. Lispector. Laços de família (1960)

[ + ] C. Lispector. A hora da estrela (1977)

[ + ] L. Fagundes Telles. Ciranda de pedra (1954)

[ + ] L. Fagundes Telles. Antes do baile verde (1970)

[ + ] L. Fagundes Telles. As meninas (1973)

[ ● ] LEKTURA OBOWIĄZKOWA [ + ] LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Borowski
Prowadzący grup: Gabriel Borowski, Anna Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.