Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka portugalskiego Ib (leksykologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR522 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka portugalskiego Ib (leksykologia)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek, Anna Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:


1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu leksykologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej leksykologii języka portugalskiego - NFPt1A_W01 ++


2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii leksykologii języka portugalskiego; wie jak zdefiniować pojęcia leksykologia i leksem, omówić przedmiot badań i poszczególne działy leksykologii oraz krótko jej historię; zna podstawowe zjawiska leksykalne (synonimia, antonimia, paronimia, homofonia, homografia, polisemia, etc.) - NFPt1A_W02 +++


3. ma świadomość kompleksowej natury zjawisk leksykalnych, ich złożoności i historycznej zmienności; orientuje sie jak opisać system leksykalny języka portugalskiego z punktu widzenia etymologicznego (tworzenie się systemu leksykalnego, pochodzenie słów, zapożyczenia z różnych języków na przestrzeni wieków, kalki i wyrazy obcego pochodzenia, archaizmy i neologizmy); zna podstawowe mechanizmy słowotwórcze - NFPt1A_W03 +++


4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach leksykologii języka portugalskiego z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza z leksykologią innych obszarów językowych - NFPt1A_W04 +


5. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w leksykologii języka portugalskiego - NFPt1A_W05 +


6. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji leksykologicznej tekstów w języku portugalskim - NFPt1A_W06 ++


Umiejętności:


7. posiada umiejętność przygotowania w języku polskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk leksykalnych - NFPt1A_U03 +


8. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu leksykologii języka portugalskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +


9. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące leksyki języka portugalskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 ++


10. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie leksykologii języka portugalskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - NFPt1A_U07 +


11. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie leksykologii języka portugalskiego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień - NFPt1A_U08 +


12. potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady; potrafi podać przykłady podstawowych kategorii leksykalnych (synonimy, antonimy, paronimy, homofony, homografy, polisemy, etc.); zna podstawowe procesy słowotwórcze oraz znaczenie podstawowych afiksów słowotwórczych i potrafi je zastosować w tworzeniu nowych leksemów (czasowniki odrzeczownikowe, przymiotniki odrzeczownikowe, przysłówki odrzeczownikowe, rzeczowniki odprzymiotnikowe, etc.); potrafi podać przykłady podstawowych grup słownictwa omawianych na zajęciach (rzeczowniki zbiorowe, wyrazy złożone, skróty i skrótowce, wykrzyknienia i onomatopeje, zgrubienia i zdrobnienia, porównania, terminy naukowe i medyczne, wyrazy obcego pochodzenia, zapożyczenia i kalki, idiomy i przysłowia, etc.) - NFPt1A_U09 +++


13. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +


14. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat leksykologii języka portugalskiego - NFPt1A_U11 ++


Kompetencje społeczne


15. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu leksykologii - NFPt1A_K01 +


16. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu leksykologii - NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze letnim na podstawie:


- obecności na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności na każdym typie zajęć w danym semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył)


- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń


Egzamin złożony z 2 części. Warunkiem zaliczenia całości jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu. Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.


Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:


• 0-59 % – ocena ndst


• 60-66 % – ocena dst


• 67-74 % – ocena + dst


• 75-81 % – ocena db


• 82 - 88 % – ocena + db


• 89-100 % – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:


- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień


- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.


Metody podsumowujące:


- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.


Egzamin składa się z 2 części. Każda część zawiera pytania o różnym stopniu złożoności. Część teoretyczna bada znajomość zagadnień poruszanych na wykładach, część praktyczna znajomość słownictwa omawianego na ćwiczeniach.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.


Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna


Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

15 godz wykładu - 1 pkt;

30 godz ćwiczeń – 1 pkt;

30 godz przygotowanie do zajęć – 1 pkt;

30 godz przygotowanie do egzaminu – 1 pkt


Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zagadnień z leksykologii języka portugalskiego.Zajęcia praktyczne obejmują bardzo rozbudowane ćwiczenia leksykalne dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych na zajęciach teoretycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych zagadnień z leksykologii języka portugalskiego. Omówione zostaną takie zjawiska jak: homonimia, polisemia, synonimia, antonimia, hiponimia, metafora, metonimia, eufemizmy, teoria pola semantycznego, wewnętrzne zróżnicowanie języka (dialekty, języki specjalistyczne, żargony), archaizmy i neologizmy (neosemantyzmy, skróty i skrótowce, zapożyczenia, kalki, onomatopeje), słowotwórstwo, elementy onomastyki, frazeologii, paremiologii i semantyki historycznej.

Zajęcia praktyczne obejmują bardzo rozbudowane ćwiczenia leksykalne dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych na zajęciach teoretycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mendes Silva, Português Língua Viva, Teorema, Lisboa 1993.

2. Cunha C., Cintra L., Nova Gramática do Português Contemporâneo, Edições Sá da Costa, Lisboa 2000.

3. Melo Rosa L., Vamos lá continuar, Lidel, Lisboa 2003.

4. Coimbra I., Mata Coimbra O., Gramática activa 2, Lidel, Lisboa 2000.

5. Markowski, A., Wykłady z leksykologii, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Kania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.

2. Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, PWN, Warszawa 1989

3. Lyons J., Semántica, Teide, Barcelona 1980.

4. Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warszawa 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.