Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna polsko-portugalska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR685 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna polsko-portugalska
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dębowiak
Prowadzący grup: Przemysław Dębowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu gramatyki kontrastywnej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej języka portugalskiego - NFPt1A_W01 ++

2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii gramatyki kontrastywnej języka portugalskiego i języka polskiego; jest świadom, jak analizować oba języki pod kątem różnic (aspektualność, rodzajniki, przypadki, miejsce przymiotnika w grupie nominalnej itd.) oraz podobieństw (np. tworzenie zdrobnień, szyk zdania itd.); zna i rozumie przyczyny błędów wynikających z interferencji międzyjęzykowej; umie dostrzegać mechanizmy przenikania się obu języków u osób posługujących się nimi, także u siebie - NFPt1A_W02 +++

3. posiada wiedzę pozwalającą wyjaśnić na czym polegają różnice i podobieństwa w analizie kontrastywnej języków - NFPt1A_W03 ++

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach gramatyki kontrastywnej polsko–portugalskiej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza z analizą kontrastywną innych obszarów językowych - NFPt1A_W04 +

5. zna i rozumie podstawowe różnice w typologii języków - NFPt1A_W06 ++

Umiejętności:

6. posiada umiejętność przygotowania w języku polskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk kontrastywnych - NFPt1A_U03 +

7. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu gramatyki kontrastywnej języka portugalskiego i polskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +

8. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące gramatyki kontrastywnej języka portugalskiego i polskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 +++

9. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie gramatyki kontrastywnej języka portugalskiego i polskiego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień - NFPt1A_U08 ++

10. rozumie podstawowe różnice między polskim a portugalskim systemem gramatycznym w zakresie fonetyki/fonologii, morfoskładni, leksyki; Potrafi zanalizować oba języki pod kątem różnic i podobieństw, a także zilustrować te różnice i podobieństwa przykładami i odnaleźć je w tekście; potrafi wskazać przyczyny błędów wynikających z interferencji międzyjęzykowej; Umie dostrzegać mechanizmy przenikania się obu języków u osób posługujących się nimi, także u siebie - NFPt1A_U09 +++

11. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +

12. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat gramatyki kontrastywnej - NFPt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

13. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu gramatyki kontrastywnej języka portugalskiego i polskiego - NFPt1A_K01 +

14. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu gramatyki kontrastywnej - NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu gramatyki opisowej języka portugalskiego z dziedzin: fonologia/fonetyka, morfologia, słowotwórstwo oraz składnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze letnim na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył)

- oceniania ciągłego w trakcie zajęć.

Egzamin pisemny, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z niego oceny pozytywnej. Ocena z egzaminu jest zarazem oceną końcową z przedmiotu.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-69% – ocena ndst

• 70-74% – ocena dst

• 75-79% – ocena dst +

• 80-84% – ocena db

• 85-89% – ocena db +

• 90-100% – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Egzamin zawiera kilkanaście pytań o różnym stopniu złożoności, badających znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach.


A participação nas aulas é obrigatória. A avaliação é contínua e abrange a participação e atividade em sala de aula e preparação para as aulas. Os alunos deverão ler os textos recomendados pelo professor e preparar-se para discutir os temas neles descritos.

Métodos de avaliação contínua:

- discussão para avaliar a preparação dos textos

- preparação de apresentações orais sobre um determinado tema.

Métodos de síntese:

- a avaliação final tem a sua base no exame escrito.

O exame contém perguntas de complexidade variável, examinando o conhecimento dos temas abordados nas aulas.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

15 godz. konwersatorium – 1 pkt;

15 godz. przygotowanie do zajęć – 1 pkt;

15 godz. przygotowanie do egzaminu – 1 pkt

Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe różnice między polskim a portugalskim systemem językowym w zakresie fonetyki/fonologii, morfologii, słowotwórstwa i składni; przyczyny błędów wynikających z interferencji międzyjęzykowej.

Pełny opis:

- System samogłoskowy i spółgłoskowy języków portugalskiego i polskiego.

- Struktura fonologiczna sylaby w językach portugalskim i polskim.

- Akcent w językach portugalskim i polskim.

- Różne sposoby derywacji w językach portugalskim i polskim.

- Złożenia, skróty i skrótowce w językach portugalskim i polskim.

- Części mowy w językach portugalskim i polskim.

- Deklinacja i koniugacja w językach portugalskim i polskim.

- Składnia syntagmy nominalnej i werbalnej w językach portugalskim i polskim.

- Zaimki, przymiotniki, przysłówki, spójniki i przyimki w językach portugalskim i polskim.

- Typy i struktura zdania prostego w językach portugalskim i polskim.

- Typy i struktura zdania złożonego współrzędnie w językach portugalskim i polskim.

- Typy i struktura zdania złożonego podrzędnie w językach portugalskim i polskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego, Warszawa, 2006;

2. Cunha C., Sintra L., Nova gramática do Português Contemporâneo, Lisboa 1984;

3. Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa, 2006;

4. Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa, 1986;

5. Mateus M.H., Gramática da Língua Portuguesa, Coimbra 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. Costa Campos M.H., Sintaxe e Semântica do Português, Lisboa,1991;

2. Vilalva A., Análise Morfológica do Português, Lisboa 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dębowiak
Prowadzący grup: Przemysław Dębowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.