Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język galicyjski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR75 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język galicyjski I
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Opcje dowolne I stopnia (I, II, III rok) - wszystkie filologie w IFR
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: galisyjski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Filipowicz-Rudek
Prowadzący grup: Maria Filipowicz-Rudek
Strona przedmiotu: http://www.galicia.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Opanować podstawowe sprawności z zakresu języka galicyjskiego

- znać podstawowe zagadnienia z gramatyki

-znać słownictwo z podstawowego zakresu leksyki dotyczącego siebie i własnego świata

-umieć skonstruować podstawowe wypowiedzi ustne dotyczące siebie i własnego świata,

-rozumieć prosty tekst pisany

-umieć napisać prosty tekst


Efekty kształcenia:

Wiedza.

Student

- ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka galicyjskiego, jest świadom szczególnych uwarunkowań języka pozostającego w fazie normatywizacji i normalizacji, rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne i logiczne językowo wyrażanie myśli i poglądów NFFr1A_W03, NFIt1A_W03, NFEs1A_W03, NFPt1A_W03 +++

Umiejętności.

-wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka galicyjskiego (poziom A1 według standardów ESOKJ); NFFr1A_U01, NFIt1A_U01, NFEs1A_U01, NFPt1A_U01 +++

- posiada umiejętność przygotowania w języku galicyjskim krótkich prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu A1; NFFr1A_U03, NFIt1A_U03, NFEs1A_U03, NFPt1A_U03 ++

- potrafi przygotować i przedstawić w języku galicyjskim krótką wypowiedź ustną na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu A1; NFFr1A_U04, NFIt1A_U04, NFEs1A_U04, NFPt1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język galicyjski i odwrotnie prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny (poziom A1 według standardów ESOKJ); NFFr1A_U05, NFIt1A_U05, NFEs1A_U05, NFPt1A_U05 ++


Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFFr1A_K02 , NFIt1A_K02 , NFEs1A_K02 NFPt1A_K02 +

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; ; NFFr1A_K03 , NFIt1A_K03 , NFEs1A_K0 NFPt1A_K03 ++Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.


Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu jego części.

egzamin pisemny i ustny.


Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-150 pkt.):

• 0-105 pkt. – ocena ndst

• 106-113 pkt. – ocena dst

• 114-121 pkt. – ocena + dst

• 122-129 pkt. – ocena db

• 130-137 pkt. – ocena + db

• 138-150 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani sukcesywnie na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Studenci piszą test sprawdzający z form czasownikowych. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie testu.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowań, w tym ocena zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne:

• metody podające:

- objaśnienie lub wyjaśnienie.

• metody problemowe:

- klasyczna metoda problemowa,

- metody aktywizujące: ,

- metoda sytuacyjna,

- inscenizacja,

- gry dydaktyczne

• metody eksponujące:

- film,

• metody programowane:

- z użyciem komputera,

- z użyciem podręcznika programowanego;

• metody praktyczne:

- ćwiczenia przedmiotowe,

- metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

Praca domowa i kolokwium 2 ECTS

Egzamin końcowy 2 ECTS

Punkty ECTS są przyznawane po zdaniu egzaminu końcowego.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

A. Gramatyka. Podstawowe zagadnienia z gramatyki rzeczownika (liczba, rodzaj), przymiotnika, oraz czasownika (formy czasu teraźniejszego). Użycie rodzajnika oraz zaimka, formy oraz syntaksa.

B. Słownictwo. Umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej na poziomie podstwowym w odniesieniu do własnej tożsamości, kondycji i otoczenia.

Pełny opis:

A. GRAMATYKA

1. Zasady ortografii. Alfabet. System samogłoskowy i spółgłoskowy.

2. Rzeczownik

2.1 Rodzaj: tworzenie rodzaju żeńskiego.

2.2 Liczba: tworzenie liczby mnogiej.

3. Przymiotnik: rodzaj i liczba. Stopniowanie. Konstrukcje porównawcze, ca que, do que, como, coma.

4. Rodzajnik: określony i nieokreślony. Formy i kontrakcje.

5. Zaimek osobowy.

5.1 Formy mocne i słabe. Dopełnienie bliższe i dalsze. Kontrakcje i zbieżności. Użycie te i che.

5.2 Pozycja form słabych w zdaniu.

5.3 Zaimek solidarnościowy i zwrotny.

6. Zaimek wskazujący i dzierżawczy: formy i uzus.

7. Liczebniki.

8. Koniugacja czasowników. Formy regularne i nieregularne czasu teraźniejszego (tryb oznajmujący).

B. SŁOWNICTWO

1. Mieszkanie.

2. Rodzina.

3. Mój dzień.

4. Zawody.

5. Ciało ludzkie i wygląd zewnętrzny osoby.

6. Uczucia i cechy charakteru.

zakres dziedzinowy: języki, języki romańskie

Literatura:

Literatura podstawowa

1. C. Lamela, Aula de galego 1, Xunta de Galicia, 2008

2. Filipowicz-Rudek M., Rodriguez Caeiro L., A gaita galega, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

Callón, C. Como falar e escribir en galego con correción e fluidez, Xerais, 2018

Literatura uzupełniająca

1. X. G. Feixó Cid (red), Diccionario Cumio da Lingua Galega, Vigo, 1998

2. X. G. Feixó Cid, Gramática da lingua galega. Síntese práctica, Vigo, Xerais, 2004

3. Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, Xunta de Galicia, 2005

4. Materiały audiowizulane i multimedialne przygotowane przez prowadzącego

Uwagi:

BRAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.