Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka portugalskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR771 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka portugalskiego
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dębowiak
Prowadzący grup: Przemysław Dębowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii języka portugalskiego w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii języka portugalskiego - NFPt1A_W01 ++

2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii historii języka portugalskiego; umie określić pochodzenie języka portugalskiego; ma podstawową wiedzę na temat periodyzacji języka portugalskiego; ma podstawową wiedzę na temat zjawisk diachronicznych na poziomie fonetycznym i fonologicznym (np. dyftongizacja, powstanie nowych fonemów palatalnych, zanik /h/ itd.), morfoskładniowym (zanik przypadków, powstanie nowych czasów analitycznych, powstanie rodzajnika), leksykalnym (dublety, wyrazy pochodzące z tradycji ludowej, pożyczki językowe itd.) języka portugalskiego - NFPt1A_W02 +++

3. ma świadomość kompleksowej natury zjawisk diachronicznych, ich złożoności i historycznej zmienności - NFPt1A_W03 ++

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii języka portugalskiego z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza z historią języka innych obszarów językowych - NFPt1A_W04 +

5. zna i rozumie podstawowe metody analizy diachronicznej w języku portugalskim - NFPt1A_W06 ++

Umiejętności:

6. posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i języku portugalskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk historii języka - NFPt1A_U03 +

7. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim i języku portugalskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu historii języka portugalskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +

8. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące historii języka portugalskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 +++

9. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii języka portugalskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego – NFPt1A_U07 ++

10. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie historii języka portugalskiego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień - NFPt1A_U08 ++

11. potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady; potrafi ukazać podstawowe cechy (fonetyczne, morfoskładniowe i leksykalne) języka średniowiecznego, klasycznego i współczesnego; potrafi zastosować poznane zjawiska z gramatyki opisowej języka portugalskiego w opisie diachronicznym języka; potrafi zastosować poznane cechy fonetyczne, morfologiczne, składniowe i leksykalne do analizy wybranych fragmentów tekstów; potrafi przeprowadzić paralelę między elementami historycznymi i współczesnymi języka portugalskiego - NFPt1A_U09 +++

12. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +

13. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat historii języka portugalskiego - NFPt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

14. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu historii języka języka portugalskiego- NFPt1A_K01 +

15. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu historii języka portugalskiego - NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu gramatyki opisowej języka portugalskiego z dziedzin: fonologia/fonetyka, morfologia, słowotwórstwo oraz składnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył);

- pisemnego kolokwium;

- ustnej prezentacji wybranego zagadnienia związanego z przedmiotem zajęć;

- oceniania ciągłego w trakcie zajęć.

Egzamin pisemny, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z niego oceny pozytywnej. Ocena z egzaminu jest zarazem oceną końcową z przedmiotu.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-69% – ocena ndst

• 70-74% – ocena dst

• 75-79% – ocena dst +

• 80-84% – ocena db

• 85-89% – ocena db +

• 90-100% – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa, aktywności oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Egzamin trwa 3 godziny i zawiera kilkanaście pytań o różnym stopniu złożoności, badających znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

60 godz. konwersatorium – 3 pkt;

60 godz. przygotowanie do zajęć – 2 pkt;

30 godz. przygotowanie do egzaminu – 1 pkt


Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje historię języka portugalskiego od momentu pojawienia się łaciny na Półwyspie Iberyjskim (ewolucja fonologiczna, morfologiczna i syntaktyczna). Analiza tekstów – przekład na współczesny język portugalski wraz z komentarzem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje historię języka portugalskiego od momentu pojawienia się łaciny na Półwyspie Iberyjskim:

- romanizacja i latim vulgar

- znaczenie substratów i superstratów w powstawaniu nowej rzeczywistości językowej Półwyspu Iberyjskiego

- rekonkwista, początki państwa portugalskiego

- język galicyjsko-portugalski

- etapy rozwoju języka portugalskiego: Português Antigo, Português Médio, Português Clássico

- ekspansja języka portugalskiego w świecie

Ewolucja fonologiczna, morfologiczna i syntaktyczna języka portugalskiego:

- ewolucja systemu samogłosek od łaciny klasycznej do portugalskiego

- procesy fonologiczne: perda da quantidade vocálica, metafonia, inflexão vocálica, alternância vocálica, upodobnienie, odpodobnienie, metateza, wokalizacja, palatalizacja, udźwięcznienie, crase, dodanie dźwięku (proteza, epenteza, paragoge), zanik dźwięku (afereza, synkopa, apokopa)

- ewolucja samogłosek akcentowych, przedakcentowych i poakcentowych

- pojęcie zmiany językowej

- ewolucja spółgłosek w sylabie początkowej, w pozycji interwokalicznej oraz w sylabie końcowej

- ewolucja grup spółgłoskowych

- rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, zaimek, czasownik od łaciny klasycznej do współczesnego języka portugalskiego

Analiza tekstów (przekład na współczesny język portugalski, komentarz fonologiczny, morfologiczny, leksykalny i składniowy):

- XIII w. (Testamento de D. Afonso II, Notícia de Torto, Cantigas de Santa Maria)

- XIV w. (Crónica Geral de Espanha de 1344)

- XV w. (Textos notariais)

- XVI w. (Livro das obras de Garcia de Resende)

- XVII w. (Vida, Milagres e Canonizacao de San Hyacintho da Ordem dos Pregadores, composta por Pedro de Mariz natural de Coimbra Anno de 1611)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cardeira E., O essencial sobre a história do português, Lisboa, 2006;

2. Castro I., Introdução à história do português, Lisboa, 2006;

3. Lleal C., La formación de las lenguas romances peninsulares, Madrid, 1988;

4. Silva Neto S., Textos medievais portugueses e seus problemas, Lisboa, 1956;

5. Teyssier P., História da língua portuguesa, Lisboa, 1982;

6. Williams E.B., Do Latim ao Português, Oxford, 1938.

Analizowane teksty:

1. Testamento de D. Afonso II in: Costa, A. De Jesus da, “Os mais antigos documentos escritos em Português. Revisão de um problema histórico-linguístico”, Separata da Revista Portuguesa de História, t. XVII, 1979, p. 312-321.

2. Notícia de Torto in: Castro I., Curso de história da língua portuguesa, Lisboa, 1991, p. 224-240.

3. Afonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria (Cantiga 148) in: Mettman W. (ed.), Acta Universitatis Conimbrigensis, t. II, Coimbra, 1961, p. 132-133.

4. Textos notariais in: Maia C. de Azevedo, História do galego-português. Estado linguistico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XIV, Coimbra, 1986, p. 280-281 i 284-286.

5. Crónica Geral de Espanha de 1344, Edição crítica por Lindley Cintra L.F., Lisboa, 1954, p. 8-10.

6. Livro das de Garcia de Resende, Edição crítica por Verdelho E., rozdziały 6 i 11, Lisboa, 1972.

7. Vida, Milagres e Canonizacao de San Hyacintho da Ordem dos Pregadores, composta por Pedro de Mariz natural de Coimbra Anno de 1611, księga III, rozdział 1, Lisboa, 1965.

Literatura uzupełniająca:

1. Castro I., Curso de história da língua portuguesa, Lisboa, 1991;

2. Silva Dias A.E., Sintaxe histórica portuguesa, Lisboa, 1985.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dębowiak
Prowadzący grup: Przemysław Dębowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.