Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie- językoznawstwo ( filologia portugalska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR801 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie- językoznawstwo ( filologia portugalska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa hiszpańskiego - NFPt1A_W01 ++

2. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii językoznawstwa portugalskiego; wie jak zdefiniować pojęcia omawiany na zajęciach, omówić przedmiot badań i poszczególne działy językoznawstwa oraz krótko jego historię; zna podstawowe zjawiska omawiane na zajęciach (modalność, języki w kontakcie, języki kreolskie, dialekty, etc.) - NFPt1A_W02 +++

3. ma świadomość kompleksowej natury zjawisk językoznawczych, ich złożoności i historycznej zmienności; orientuje sie jak opisać system modalny języka portugalskiego (sposoby wyrażania modalności, jej rodzaje, krótka historia badań); zna podstawowe mechanizmy rządzące językami w kontakcie oraz dialektologią - NFPt1A_W03 +++

4. ma podstawową wiedzę o powiązaniach językoznawstwa portugalskiego z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza z językoznawstwem innych obszarów językowych - NFPt1A_W04 +

5. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie portugalskim - NFPt1A_W05 +

6. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji językoznawczej j tekstów w języku portugalskim - NFPt1A_W06 ++

Umiejętności:

7. posiada umiejętność przygotowania w języku portugalskim krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk językoznawczych - NFPt1A_U03 +

8. potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku portugalskim wystąpienie ustne na wybrany temat z listy tematów proponowanych z wykorzystaniem literatury przedmiotu - NFPt1A_U04 +

9. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące językoznawstwa portugalskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne - NFPt1A_U06 ++

10. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa portugalskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego - NFPt1A_U07 +

11. potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie językoznawstwa portugalskiego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień - NFPt1A_U08 +

12. potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady; potrafi zdefiniować pojęcie modalności, opisać środki jej wyrażania w języku portugalskim oraz jej typy; potrafi opisać sytuację języka portugalskiego w Portugalii z uwzględnieniem dialektów; potrafi opisać i przeanalizować sytuację języka portugalskiego w Ameryce, Afryce i Azji - NFPt1A_U09 +++

13. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków - NFPt1A_U10 +

14. wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat językoznawstwa portugalskiego - NFPt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

15. rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu językoznawstwa - NFPt1A_K01 +

16. potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu językoznawstwa - NFPt1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:


- oceniania ciągłego w trakcie zajęć

-ocena prezentacji ustnej wybranego tematu

-regularnego przygotowywania i zakończenia pracy licencjackiej


Praca licencjacka napisana jest w języku kierunkowym i powinna mieć objętość 15–30 stron (średnio około 20 stron),

•praca musi być wprowadzona do APD (Archiwum Prac Dyplomowych) co najmniej 15 dni przed egzaminem licencjackim. Praca jest testowana przez system antyplagiatowy. Następnie prowadzący wpisuje zaliczenie przedmiotu. Praca jest dostępna w internecie za zgodą studenta.

• gotowa i poprawiona praca musi być złożona u promotora do 30 maja. Złożenie gotowej pracy u promotora we wrześniu skutkuje niemożliwością zdania egzaminu licencjackiego przed naborem na studia II stopnia.

• zakres egzaminu licencjackiego jest ogłoszony w formie zagadnień o charakterze przekrojowym związanych z tematyką seminarium na początku roku akademickiego. Ilość zagadnień określa wykładowca prowadzący seminarium.

• na egzaminie licencjackim student losuje dwa pytania z zakresu podanych zagadnień.

- egzamin licencjacki jest egzaminem z całości studiów, nie może zatem ograniczyć się do obrony pracy dyplomowej (student odpowiada na jedno pytanie związane z pracą). W sumie student odpowiada na trzy pytania.

• Student prezentuje regularnie na seminarium postępy w pisaniu pracy (prezentacja dla grupy, konsultacje z prowadzącym)• Kryteria zaliczenia 1 semestru:


- regularna prezentacja postępów w pisaniu pracy

- przygotowanie 1 prezentacji w 1 semestrze na jeden z tematów omawianych na zajęciach

- wybór tematu pracy, przygotowanie wstępnego planu i bibliografii – do 20 grudnia

- przygotowanie jednego rozdziału pracy (ok. 5 stron) – do 29 stycznia


• Kryteria zaliczenia 2 semestru:


- przygotowanie ostatecznej wersji pracy – do 30 majaMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania / dyskusji podanych tematów.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na ocenie ustnej prezentacji przygotowanego tematu oraz na ocenie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne


Bilans punktów ECTS:

60 godz. wykładu – 6 pkt;

15 godz. przygotowanie do zajęć – 2 pkt;

10 godz. przygotowanie prezentacji – 2 pkt;

przygotowanie pracy licencjackiej – 6 pkt


Punkty ECTS są przyznawane dopiero po przedstawieniu gotowej pracy licencjackiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Zajęcia polegać będą na analizie tekstów i przygotowaniu krótkich prezentacji na następujące tematy:

1. Miejsce języka portugalskiego w grupie języków romańskich i jego specyfika – elementy językoznawstwa porównawczego;

2. Języki w kontakcie, interferencje językowe (obszary kontaktów języka portugalskiego z innymi językami i efekty tych kontaktów, języki kreolskie na bazie portugalskiego, wpływ portugalskiego na inne języki);

3. Język portugalski na świecie (portugalski w Brazylii, Afryce i Azji);

4. Sytuacja języka portugalskiego w kontekście Półwyspu Iberyjskiego (dialektologia portugalska, sytuacja językowa na obszarach przygranicznych, sytuacja języka mirandyjskiego);

oraz inne tematy związane z planowanymi pracami licencjackimi.

Pełny opis:

Zajęcia polegać będą na analizie tekstów i przygotowaniu krótkich prezentacji na następujące tematy:

1. Miejsce języka portugalskiego w grupie języków romańskich i jego specyfika;

2. Języki w kontakcie, interferencje językowe (obszary kontaktów języka portugalskiego z innymi językami i efekty tych kontaktów), zróżnicowanie języka portugalskiego na świecie;

oraz inne tematy związane z planowanymi pracami licencjackimi.

Przykładowy temat pracy:

Análise contrastiva do léxico do português de Portugal e do Brasil

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barros Ferreira M. de, “A situação da língua mirandesa e o problema da delimitação histórica dos dialectos asturo-leoneses em Portugal” em Revista de Filología Románica, vol. 18, Universidad Complutense de Madrid, 2001;

2. Hlibowicka-Węglarz B., Język portugalski w świecie, Lublin 2003;

3. Hlibowicka-Weglarz B., Portugalskie języki kreolskie w Afryce, Lublin 2013;

4. Lausberg H., Linguística Românica, Lisboa 1963;

5. Lindley Cintra L. F., Estudos de dialectologia portuguesa, Sá da Costa Editora, Lisboa, 1983 (fragmentos);

6. Lindley Cintra L. F., „Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses” em Boletim de Filologia, Lisboa, 1971;

7. Morais Barbosa J., O português no mundo, Lisboa 1967;

8. Peixoto da Fonseca F.V., O português entre as línguas do mundo, Coimbra 1985;

Literatura uzupełniająca:

9. Nunes J.J., Compêndio de gramática histórica portuguesa. Fonética e morfologia, Lisboa 1975;

10. Tovar A., Lo que sabemos de la lucha de lenguas en la Península Ibérica, Madrid 1968.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Czopek
Prowadzący grup: Natalia Czopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.