Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie- literaturoznawstwo (filologia portugalska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR802 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie- literaturoznawstwo (filologia portugalska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rzepka
Prowadzący grup: Anna Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza. Student:


Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego w zakresie literatury i zna podstawowe pojęcia socjologiczne związane z problematyką seminarium: NF1A_W01; +


Zna genezę rodzajów i gatunków literackich, rozumie specyfikę literatury podróży i rozróżnia jej różne warianty, rozumie specyfikę stylów artystycznych, zna i rozumie pojęcie mitu kulturowego czy literackiego: NF1A_W03; ++


ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach kultury włoskiej: literatury, sztuki, architektury oraz zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji poszczególnych tekstów kultury: NF1A_W05, ++ NF1A_W06 +++


Umiejętności


Student posiada umiejętność przygotowania w języku włoskim pracy licencjackiej na wybrany temat dotyczący problematyki seminarium; potrafi przeprowadzić analizę zjawiska kulturowego. NF1A_U03; +++


potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie tematyki seminarium, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; potrafi zidentyfikować wpływy i związki pomiędzy kulturą włoską a elementami kultury „zachodniej”. NF1A_U07 +++


potrafi zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk NF1A_U08+++


potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady: NF1A_U09 +++


posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków; NF1A_U10 +++


wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na podstawowe zagadnienia z zakresu kultury włoskiej: NF1A_U11 +


Potrafi pod kierunkiem opiekuna formować i analizować problemy badawcze (NFIt 1A_U08) +++


Kompetencje społeczne


Student rozumie potrzebę rozwoju swoich umiejętności i wiedzy z zakresu włoskiej kultury i jej złożonych relacji z kulturą „zachodnią”: NF1A_K01 +


potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z powyższymi zagadnieniami


NF1A_K03 ++


Prerekwizyt:

Seminarium licencjackie- literaturoznawstwo (filologia portugalska) WF-IFR802

Wymagania wstępne:

wpis na III rok studiów, ukończony kurs historii literatury portugalskiej Ia, Ib i II.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:


- obecności na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności w semestrze)

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń

- przygotowania prezentacji na wybrany temat

- zredagowania pracy licencjackiej w języku portugalskim/polskim o objętości 15-30 stron.


Uzyskanie zaliczenia z seminarium jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na seminarium wymagana jest obecność. Podczas zajęć studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie przygotowania, uczestnictwa oraz aktywności. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania podanych zagadnień dotyczących zadanych lektur.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania wskazanych tematów

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat

- przygotowanie pracy licencjackiej


Metody podsumowujące:

- po zatwierdzeniu przez wykładowcę pracy licencjackiej student przystępuje do egzaminu licencjackiego. Obejmuje on nie tylko tematykę związaną z napisaną pracą, lecz także tematy omawiane w trakcie seminarium licencjackiego.


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny,

- metody problemowe: wykład konwersatoryjny,

- metody praktyczne: seminarium (w oparciu o czynny udział studentów w formie dyskusji, wspólnych lektur, omawiania poszczególnych zagadnień, referatów / prezentacji)


Bilans punktów ECTS:

60 godzin zajęć - 2 ECTS

przygotowanie do zajęć: lektura zadanych tekstów i prezentacje 60 godz. – 2 ECTS

przygotowanie do egzaminu 60 godz. – 2 ECTS

przygotowanie pracy licencjackiej 240 godz. – 10 ECTS


Punkty ECTS są przyznawane po zatwierdzeniu przez promotora pracy licencjackiej.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Analiza zagadnień nawiązujących do tematu przewodniego seminarium „Portugal e os Portugueses: textos e contextos através dos séculos”.

Pełny opis:

W ramach zajęć będą analizowane różnorodne zagadnienia nawiązujące do tematu przewodniego seminarium „Portugal e os Portugueses: textos e contextos através dos séculos”.

Szeroko ujęta tematyka proseminarium licencjackiego pozwali przeanalizować różnorakie zagadnienia z zakresu literatury i kultury portugalskiej, w tym mitu i historii w wybranych tekstach z literatury odkryć geograficznych i ekspansji zamorskiej Portugalczyków, imagologii, recepcji literackiej oraz innych tematów wybranych do analizy w pracach licencjackich. Zajęcia opierać się będą na analizie tekstów, uzupełnianej prezentacjami i dyskusją na bazie lektury współczesnych opracowań krytycznoliterackich.

Przykładowy temat pracy: "Um autor, vários olhares: alguns aspectos da receção da obra literária de José Saramago na Polónia"

Literatura:

Literatura podstawowa (wybrane pozycje):

Catz, R., "Fernão Mendes Pinto: Sátira e anti-cruzada na Peregrinação", Lisboa, 1981.

Barreto, L. F., "Descobrimentos e Renascimento: formas de ser e de pensar nos séculos XV e XVI", Lisboa, 1983.

Callois, R., "O Mito e o Homem", Lisboa, s/d.

Lanciani, G., "Os Relatos de Naufrágios na literatura portuguesa dos séculos XVI e XVII", Lisboa, 1979.

Lourenço, E., "«As descobertas como mito e o mito das descobertas», in "A morte de Colombo (Metamorfose e fim do Ocidente como Mito)", Lisboa, 2005, pp.35-41.

Machado, A. M., "O Mito do Oriente na Literatura Portuguesa", Lisboa, 1983.

Milewska, E., „Związki kulturalne i literackie polsko-portugalskie w XVI-XIX wieku”; w serii: Studia i materiały, nr 3, Warszawa 1991.

Lisowska-Magdziarz, M., „Analiza zawartości mediów”, Kraków, 2004

Uwagi:

Wykładowca nie wyraża zgody na utrwalanie zajęć w formie zdjęć, nagrań video lub audio itp. Uzyskanie zgody jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach po uprzedniej rozmowie z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rzepka
Prowadzący grup: Anna Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.