Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR820 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Profil przekładoznawczy- filologia francuska, studia II stopnia, przedmioty obow. i ogr. wyboru
Profil przekładoznawczy, filologia hiszpańska - stac. II st.; I, II rok; obowiąz. do toku studiów
Profil przekładoznawczy, filologia portugalska - stac. II st.; I, II rok; obowiąz. do toku studiów
Specjalizacja traduktologiczna- filologia włoska, studia II stopnia, przedmioty obow. i ogr. wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Waniak
Prowadzący grup: Jadwiga Waniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- ma świadomość kompleksowej natury języka i kultury polskiej, różnorodności odmian języka polskiego na różnych obszarach jego występowania oraz różnic międzykulturowych w odniesieniu do języka i kultury francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej; zna różne rejestry języka polskiego oraz francuskiego, hiszpańskiego, włoskiegow tym rejestr właściwy tekstom urzędowym, ekonomicznym, prawniczym, naukowym i akademickim. NFFr2A_W04, NFIt2A_W04, NFEs2A_W04 +++

- zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury powstałych w polskim oraz francuskim, hiszpańskim, włoskim obszarze językowym, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie przekładoznawstwa; w szczególności metody analizy, interpretacji i wartościowania tekstów językowych, formułowanych tak w języku polskim, jak i francuskim, hiszpańskim, włoskim. NFFr2A_W07, NFIt2A_W07, NFEs2A_W07 +++

- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. NFFr2A_W08 +++

NFIt2A_W08 +++

NFEs2A_W08 +++

-

- Umiejętności:

- potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany bądź zadany temat oraz przedstawić je publicznie. NFFr2A_U04 +++

NFEs2A_U04, +++

NFIt2A_U04 +++

- potrafi identyfikować i analizować problemy translatoryczne (globalne i lokalne), które niesie ze sobą dany komunikat językowy oraz dobrać metody i techniki pozwalające na ich rozwiązanie; potrafi zidentyfikować i przekazać w przekładzie najważniejsze treści konkretnego komunikatu oraz jego ogólny sens, znaczenie i przesłanie. NFFr2A_U08 +++

NFIt2A_U08 +++

NFEs2A_U08 +++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia NF2A_U12 ++Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, w tym konieczność bieżącego śledzenia wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych tak w Polsce, jak i w szerszym kontekście międzynarodowym; ma nawyk gromadzenia dokumentów paralelnych i budowania własnego archiwum. NFFr2A_K01 +++

NFEs2A_K01 +++

NFIt2A_K01 +++

- ma świadomość znaczenia języka, literatury i kultury polskiej w kulturze europejskiej i światowej oraz znaczenia i roli tłumacza w procesie przekazywania i upowszechniania osiągnięć literatury i kultury; jest świadom odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa europejskiego NFFr2A_K05 +++

NFEs2A_K05 +++

NFIt2A_K05 +++


Wymagania wstępne:

znajomość języka polskiego

Forma i warunki zaliczenia:

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest

1. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

2. oddanie wszystkich zadanych prac pisemnych

• Egzamin pisemny w formie testu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- ocenianie ciągłe w trakcie zajęć

- ocena prac pisemnych

- egzamin


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 1 pkt.

Przygotowanie prac pisemnych 1 pkt.

Przygotowanie do zajęć 1 pkt.

Przygotowanie do egzaminu 1 pkt.

Punkty ECTS przyznawane są po zdaniu egzaminu


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Pojęcie stylu, stylizacji, poziomów języka

2.Główne pułapki gramatyczne i stylistyczne polszczyzny

3. Zasady tłumaczenia obcojęzycznych imion, nazwisk, nazw geograficznych

4.Konstrukcja i szyk zdań wielokrotnie złożonych

4. Wykonywanie tłumaczeń, sprawdzanie nabytych

Pełny opis:

1. Pojęcie stylu, stylizacji, poziomów języka

2. Główne pułapki gramatyczne i stylistyczne polszczyzny

3. Zasady tłumaczenia obcojęzycznych imion, nazwisk, nazw geograficznych

4. Konstrukcja i szyk zdań wielokrotnie złożonych

5. Wykonywanie tłumaczeń, sprawdzanie nabytych umiejętności przez korektę tekstów

6. Pisanie wypracowań w języku polskim na zadany temat

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wielki Słownik Ortograficzny PWN, Warszawa 1999.

Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN, Warszawa 2003.

E. Kłosińska, Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 1996.

J. Podracki, Polszczyzna płata nam figle, Warszawa 2009.

E.Wierzbicka, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa, PWN 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.