Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka specjalności I (filologia portugalska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR906 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka specjalności I (filologia portugalska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne II stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Wąs-Martins
Prowadzący grup: Maria Frausto, Ana Wąs-Martins
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma świadomość kompleksowej natury języka portugalskiego, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej; wie, jak osiągać logiczną i językową poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów, konstruowania sądów i opinii oraz zna różne rejestry języka portugalskiego, w tym rejestr języka akademickiego; NFPt2A_W04 +++

Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka portugalskiego (poziom C1+/C2 według standardów ESOKJ); NFPt2A_U01 +++

- posiada umiejętność przygotowania w języku portugalskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury ; NFPt2A_U03 +++

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku portugalskim na wybrany temat; NFPt2A_U04 +++

- posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów lub komunikatów ustnych w języku portugalskim o charakterze ogólnym bądź do nauczania języka portugalskiego; NFPt2A_U05 ++

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; ; NFPt2A_K01 ++

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFPt2A_K02 +++

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFPt2A_K03 ++


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Praktyczna nauka języka portugalskiego II


Forma i warunki zaliczenia:

- testy zaliczeniowe

- ćwiczenia praktyczne

- wypracowania

- ocenianie ciągłe

- egzamin pisemny i ustny

1. Egzamin pisemny

- czytanie i rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, gramatyka, słownictwo – przekształcenia różnych typów zdań, test zmierza w kierunku stylistyki, nominalizacja, różne rejestry językowe, języki branżowe (prawne i handlowe)

- test obejmujący: wypracowanie (o objętości 250-300 słów)

- Czas trwania egzaminu – 4 godziny zegarowe (240 minut) z dwoma przerwami.

2. Egzamin ustny: do rozwinięcia temat związany z zagadnieniami przerabianymi na zajęciach.


Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Zaliczenie semestrów na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testów;


Na testach pisemnych obowiązuje następująca skala ocen :

• 0-69 % – ocena ndst

• 70-73 % – ocena dst

• 74-79 % – ocena + dst

• 80-85 % – ocena db

• 86-91 % – ocena + db

• 92-100 % – ocena bdb


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej


Na egzaminie pisemny obowiązuje następująca skala ocen :

• 0-64 % – ocena ndst

• 65-71 % – ocena dst

• 72-78 % – ocena + dst

• 79-85 % – ocena db

• 86-92 % – ocena + db

• 93-100 % – ocena bdbMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Studenci piszą 2 testy na semestr u każdego prowadzącego sprawdzające kolejne partie materiału gramatycznego i leksykalnego. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.

Metody praktyczne: Ćwiczenia przedmiotowe z podręczników, ćwiczenia produkcyjne.


Bilans punktów ECTS:

12

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

- Ćwiczenia utrwalające wybrane zagadnienia gramatyczne. Elementy syntaksy, stylistyki i słowotwórstwa języka portugalskiego. Ustne ćwiczenia argumentacyjne (dyskusja), pisemne ćwiczenia kompozycyjne; poszerzanie zasobu słownictwa.

- Pogłębienie wiedzy w zakresie słownictwa prawnego i handlowego.

Pełny opis:

- Ćwiczenia utrwalające wybrane zagadnienia gramatyczne. Elementy syntaksy, stylistyki i słowotwórstwa języka portugalskiego. Ustne ćwiczenia argumentacyjne (dyskusja), pisemne ćwiczenia kompozycyjne; poszerzanie zasobu słownictwa.

- Pogłębienie wiedzy w zakresie słownictwa prawnego i handlowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa / Bibliografia obrigatória

Lemos, Helena, Português pela Rádio (B2-C2), Lidel 2017

Malcata, Hermínia Português Atual 3, ed.Lidel, 2014

IPOR , Dar à Língua (C1) . IPOR, 2018

Duarte, Gonçalo, Histórias de Bolso, (B2-C1), Lidel, 2016

Estrela, E.; Soares, M.; Leitão M. Saber Escrever Saber Falar, Lisboa, ed. Dom Quixote, 2004.

Ventura, H; Salimov P., Português Outra Vez Lidel 2015

Moreira, Isabel. Correspondência Comercial ed. Lidel 2009

Literatura uzupełniająca / Bibliografia complementar

Malcata, Herminia. Português Jurídico para alunos de PLE, ed. Lidel, 2009.

Wybrane teksty prasowe – artykuły publikowane w Internecie i w czasopismach portugalskich (Público, Diário de Notícias, Expresso Económico, Visão, Focus, etc.) związane z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi tematyki zajęć i dokumenty autentyczne, ćwiczenia z różnych źródeł.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.