Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo ogólne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR92 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo ogólne
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia francuska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Przedmioty ograniczonego wyboru- studia I stopnia- wszystkie filologie w IFR
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Waniak
Prowadzący grup: Jadwiga Waniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student dysponuje uporządkowaną wiedzą ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii językoznawczej +++


- Student wie, jak definiować i opisywać problemy poruszane na zajęciach posługując się specjalistyczną terminologią ++


- Student zna specyfikę oraz przedmiot badań językoznawstwa, jego działy oraz podstawowe fakty historyczne, odnosząc się do teorii różnych badaczy i szkół językoznawczych +++


Umiejętności: Student jest w stanie zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście +++


- Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące językoznawstwa ++


- Student umie formułować i analizować problemy badawcze w zakresie językoznawstwa ogólnego oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień ++


Kompetencje społeczne: Student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu +


- Student zdaje sobie sprawę, że powinien rozwijać posiadane przez siebie umiejętności i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego+++

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z gramatyki opisowej i historycznej jakiegokolwiek języka oraz podstawowa wiedza o miejscu językoznawstwa wśród nauk humanistycznych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.


Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-100 %):

• 0-50 % – ocena ndst

• 51-60 % – ocena dst

• 61-70 % – ocena + dst

• 71-80 % – ocena db

• 81-90 % – ocena + db

• 91-100 % – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny po zakończeniu semestru jako metoda sprawdzająca wiedzę i umiejętności studentów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 1 ECTS (30 h = 1 ECTS)


Aktywność na zajęciach 1 ECTS


Egzamin 1 ECTS


Punkty przydzielane są po zdaniu egzaminu końcowego.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

- Istota, cechy i funkcje języka; modele aktu mowy;

- Język jako system; poziomy języka;

- Kryteria typologii języków; typologia języków romańskich;

- Rodzaje językoznawstwa i ich charakterystyka;

Pełny opis:

- Istota, cechy i funkcje języka; modele aktu mowy;

- Język jako system; poziomy języka;

- Kryteria klasyfikacji języków;

- Kryteria typologii języków; typologia języków romańskich;

- Rodziny językowe w Europie;

- Systemy graficzne i ich typologia; historia pisma;

- Rodzaje językoznawstwa i ich charakterystyka;

- Historia językoznawstwa (zarys);

- Współczesne kierunki w językoznawstwie.

Literatura:

Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998;

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1975;

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990;

Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978;

Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1975;

Lyons J., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa (wybrane rozdziały);

Majewicz A., Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989;

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1964 (i wydania późniejsze);

Saussure F., de, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991;

Tabakowska E., (red.) Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001;

Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983 (wybrane rozdziały);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.