Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR952 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia francuska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Przedmioty ograniczonego wyboru- studia I stopnia- wszystkie filologie w IFR
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kornhauser
Prowadzący grup: Jakub Kornhauser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza


Student:

NFIt1A_W01 , NFFr1A_W01 , NFEs1A_W01, NFPt1A_W01 +++ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teorii literatury;


NFIt1A_W02 , NFFr1A_W02 , NFEs1A_W02, NFPt1A_W02 +++ ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii literatury;zna specyfikę i przedmiot badań teorii literatury;zapoznaje się z głównymi problemami teorii literatury w ujęciu synchronicznym i diachronicznym;


NFIt1A_W03 , NFFr1A_W03 , NFEs1A_W03, NFEPt1A_W03 +++ ma świadomość złożonej natury literatury oraz procesu historycznoliterackiego;zna podstawową typologię rodzajową i gatunkową literatury oraz potrafi podać przykłady konkretnych tekstów dla każdej z tych grup, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska literackości;zna zagadnienia związane z stylistyką, wersyfikacją i metryką tekstu literackiego;

NFIt1A_W04, NFEs1A_W04, NFFr1A_W04 , NFPt1A_W04 +++ ma podstawową wiedzę o powiązaniach teorii literatury z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych;


NFIt1A_W05 , NFFr1A_W05 , NFEs1A_W05, NFPt1A_W05 +++ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach teorii literatury, a zwłaszcza literaturoznawstwa romańskiego (badania R. Barthes'a, U. Eco, itp.);


NFIt1A_W06 , NFFr1A_W06 , NFEs1A_W06, NFPt1A_W06 +++ zna i rozumie podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów literackich w języku polskim;


Umiejętności


Student:

NFIt1A_U03 , NFFr1A_U03 , NFEs1A_U03, NFPt1A_U03 +++ posiada umiejętność przygotowania w języku polskim krótkich prac pisemnych, odnoszących się do różnych problemów teorii literatury, a zwłaszcza umie zastosować podstawowe zasady analizy przykładowych tekstów literackich;


NFIt1A_U04 , NFFr1A_U04 , NFEs1A_U04, NFPt1A_U04 +++ potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu teorii literatury z wykorzystaniem literatury przedmiotu;


NFIt1A_U06 , NFFr1A_U06 , NFEs1A_U06, NFPt1A_U06 ++ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu teorii literatury, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne;


NFIt1A_U07 , NFFr1A_U07 , NFEs1A_U07, NFPt1A_U07 ++ potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie teorii literatury, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;


NFIt1A_U09 , NFFr1A_U09 , NFEs1A_U09, NFPt1A_U09 +++ potrafi zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić istotę omawianych problemów teoretycznoliterackich i identyfikować je w tekście; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznej analizie tekstu literackiego;


NFIt1A_U10 , NFFr1A_U10 , NFEs1A_U10, NFPt1A_U10 ++ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania samodzielnych wniosków


NFIt1A_U11 , NFFr1A_U11 , NFEs1A_U11, NFPt1A_U11 +++ wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi dyskutować na temat podstawowych problemów teorii literatury;


Kompetencje społeczne


Student:

NFIt1A_K01 , NFFr1A_K01 , NFEs1A_K01, NFPt1A_K01 +++ rozumie potrzebę rozwoju swoich umiejętności i wiedzy z zakresu teorii literatury;


NFIt1A_K03 , NFFr1A_K03 , NFEs1A_K03, NFPt1A_K03 ++ potrafi przygotować zadanie zespołowe z zakresu teorii literatury i uczestniczyć w jego realizacji;Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie eseju porównawczego będącej analizą co najmniej dwóch tekstów literackich, wskazanych przez prowadzącego po konsultacji ze studentem, oraz jego pozytywna ocena. Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa. Ponadto oceniania jest aktywność studentów i ich przygotowanie do zajęć. Egzamin składa się z części pisemnej (test) oraz ustnej (omówienie pracy zaliczeniowej oraz testu).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów dotyczących zadanych lektur. Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów prac zaliczeniowych polegających na samodzielnej analizie i interpretacji porównawczej minimum dwóch tekstów, uzgodnionych z wykładowcą w trakcie zajęć;


Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego (test) oraz ustnego (omówienie pracy zaliczeniowej i testu).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

wykład informacyjny

objaśnienie lub wyjaśnienie


Metody problemowe:

wykład konwersatoryjny

klasyczna metoda problemowa


Metody praktyczne:

ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

30 godz. zajęć – 1 ECTS

przygotowanie do zajęć: lektura tekstów do zajęć i przygotowanie pracy zaliczeniowej – 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu i egzamin – 1 ECTS


Punkty ECTS przyznawane są po zdaniu egzaminu.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium „Teoria literatury” stanowi kontynuację „Wstępu do studiów literackich”. Kurs ma na celu dostarczenie studentom narzędzi do analizy i interpretacji tekstów literackich, a w szerszym rozumieniu – do umiejętnego odbioru tekstów kultury. Łączy w sobie elementy wykładu objaśniającego zagadnienia z zakresu teorii literatury oraz dyskusji w oparciu o analizowane teksty literackie i fragmenty tekstów teoretycznoliterackich.

Pełny opis:

Konwersatorium „Teoria literatury” stanowi kontynuację „Wstępu do studiów literackich”. Kurs ma na celu dostarczenie studentom narzędzi do analizy i interpretacji tekstów literackich, a w szerszym rozumieniu – do umiejętnego odbioru tekstów kultury. Łączy w sobie elementy wykładu objaśniającego zagadnienia z zakresu teorii literatury (w tym teorii dzieła literackiego, poetyki oraz hermeneutyki literaturoznawczej) oraz dyskusji w oparciu o analizowane teksty literackie i fragmenty tekstów teoretycznoliterackich. Rozważania nad statusem literatury i wyodrębnienie literackości jako jej wewnętrznej swoistości pozwalają na ustalenie kryteriów genologicznych (typologia epickość-liryczność-dramatyczność i jej wyznaczniki, w tym kategorie narracji, narratora, fabuły, podmiotu lirycznego, metafory, akcji, dialogu, a także czasu, przestrzeni i in.). Wprowadzone zostają kryteria literackości, zogniskowane wokół zagadnień znaku językowego, fikcjonalności i pozafikcjonalności, świata przedstawionego, podmiotu literackiego. Problemy kompozycji tekstu, autoteliczności, intertekstualności oraz interpretacji, funkcji autora i czytelnika, a także współczesne konteksty kulturowe dookreślają główną tematykę kursu. Uwaga zwrócona jest także na podstawowe zagadnienia hipertekstu, e-literatury, liberatury, literatury eksperymentalnej.

Najważniejszą częścią kursu jest przegląd głównych teorii literatury XX wieku - od formalizmu rosyjskiego i amerykańskiego, przez strukturalizm, poststrukturalizm, dekonstrukcję, neopragmatyzm, feminizm, gender i queer, postkolonializm po badania kulturowe. Szczegółowo zostają omówione stanowiska W. Szkłowskiego, R. Barthes'a, G. Genette'a, H. Blooma, J. Kristevej, U. Eco, J. Cullera, U. Eco, R. Rorty'ego, J.F. Lyotarda, J. Butler, E. Saida (et al.).

Literatura:

Literatura:

1.

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006.

Culler J., Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Prószyński i S-ka, Poznań 1998.

Korwin-Piotrowska D., Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.

2.

Teksty W. Szkłowskiego, G. Genette'a, R. Barthes'a, J. Kristevej, I. Calvina, U. Eco, R. Rorty'ego, J. Culera, J. Butler, E. Saida, M. Foucaulta, J.F. Lyotarda et al.

3.

Wybór tekstów literackich (poezja, proza, dramat, liberatura, e-literatura)

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kornhauser
Prowadzący grup: Jakub Kornhauser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.