Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

I Seminarium magisterskie dr hab. D. Gierszewski ASK IIst

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIM4.1.28 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: I Seminarium magisterskie dr hab. D. Gierszewski ASK IIst
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0180-2SO (Pedagogika, stacjonarne II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gierszewski
Prowadzący grup: Dorota Gierszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem jest wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej i wprowadzeniu do samodzielnej pracy naukowej. Cel to zdobycie umiejętności samodzielnego sformułowania problemu badawczego, analizowania zjawisk i problemów społecznych, przeprowadzenia badań empirycznych, wyciągania wniosków z rezultatów tych badań i samodzielnego przygotowania pisemnej pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W01 Podstawowa wiedza na temat pedagogicznych kategorii pojęciowych organizujących wiedzę operacyjną: pedagogika, subdyscypliny pedagogiczne, wychowanie, kształcenie, rozwój, proces, sytuacja, relacja, komunikacja, podmioty relacji, koncepcje i teorie pedagogiczne.

K_W04 Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice służących diagnozie pedagogicznej jednostki, rodziny, grupy, społeczności lokalnej.

K_W11 Podstawowa wiedza z zakresu podstaw kształtowania się stosunków interpersonalnych, teorii komunikowania interpersonalnego oraz zaburzeń procesów komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich.

Umiejętności:

K_U02 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi analizując motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozując i prognozując sytuacje oraz analizować strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

K_U04 Posiada podstawowe umiejętności obserwowania, analizowania, i interpretowania różnorodnych zjawisk społecznych oraz potrafi powiązać je z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

K_U07 Posiada podstawową umiejętność pisania tekstów naukowych oraz stosowania reguł dotyczących ochrony własności intelektualnej, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

Kompetencje:

K_K03 Posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania aktywnych indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku społecznym.

K_K05 Posiada nastawienie na identyfikowanie dylematów i problemów etycznych w pracy pedagogicznej oraz na ich rozwiązywanie


Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z pedagogiki ogólnej i społecznej

Forma i warunki zaliczenia:

• Obecności na seminarium, przygotowanie do zajęć, aktywność

• Warunek zaliczania przygotowanie pracy i jej obrona


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

10 pkt.

Skrócony opis:

• Zasady pisania prac magisterskich

Pełny opis:

• Zasady pisania prac magisterskich

• Określanie problematyki badawczej i tematu pracy

• Techniki poszukiwania literatury przedmiotu i źródeł

• Technika pisania pracy

• Konstrukcja pracy - zasady opracowania koncepcji i planu pracy

• Przedstawianie planów pracy, referowanie koncepcji

• Poszanowanie praw własności intelektualnej

• Przygotowanie pracy do obrony

Literatura:

Literatura podstawowa

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin 2010

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001

Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca

Dobór literatury uzupełniającej zależny od tematu pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.