Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.AP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania administracji publicznej, jej rolą we współczesnym państwie i ewolucją roli administracji.

Efekty kształcenia:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych i strukturach samorządowych.


Efekty kształcenia obejmują:


- wiedzę o funkcjach i zadaniach administracji publicznej oraz jej strukturach organizacyjnych i ich powiązaniach,


- umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy o administracji publicznej dla wdrażania instrumentów polityki społecznej i oraz rozwiązywania problemów społecznych,


- kompetencje w zakresie gotowości do uczenia się przez całe życie, sprawności komunikowania się i umiejętności współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia:


- Egzamin pisemny z treści wykładów. Uczestnictwo w wykładach - obowiązkowe.


- Zaliczenie ćwiczenia - aktywny, potwierdzony przez prowadzącego , udział w 5 (na 6) sesjach ćwiczeniowych, każdorazowo zakończony indywidualnym wykonaniem odpowiedniego zadania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawa zaliczenia:


- Egzamin pisemny z treści wykładów. Uczestnictwo w wykładach - obowiązkowe.


- Zaliczenie ćwiczenia - aktywny, potwierdzony przez prowadzącego , udział w 5 (na 6) sesjach ćwiczeniowych, każdorazowo zakończony indywidualnym wykonaniem odpowiedniego zadania

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 godzin


Uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin


Udział w egzaminie - 1 godzina


Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy - 25 godzin


Przygotowanie się do ćwiczeń - 10 godzin


Indywidualna wizyta studyjna - 4 godziny


Przygotowanie się do egzaminu - 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi - 100 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 2

Skrócony opis:

• Administracja publiczna a państwo

• Polityka, biurokracja, samorząd

• Administrowanie a zarządzanie i organizowanie.

• Podmioty, organy, instytucje. Modele administrowania.

• Współczesny ustrój administracji publicznej w układzie poziomym i pionowym. Administracja centralna i terytorialna.

• Procesy i procedury decyzyjne.

• Prawo, etyka i kadry w administracji publicznej.

• Administracja publiczna a sektory – publiczny, obywatelski i prywatny.

• Nowe nurty myślenia o administracji.

• Reforma administracji publicznej.

Pełny opis:

1. Administracja publiczna - historia, filozofia, prawo, polityka

2. Modele funkcjonowania administracji w Europie Zachodniej

3. Transformacja administracji publicznej w Polsce po 1989 r.

4. Zasady demokratycznego państwa prawnego

5. Prawo do dobrej administracji

6. Organy administracji rządowej

7. Samorząd terytorialny

8. Zadania i kompetencje administracji publicznej

9. Zadania zlecone państwa

10. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu'

11. Wybory pośrednie i bezpośrednie

12. Finanse publiczne

13. Pomoc publiczna

14. Administracja organizacji międzynarodowych

15. Kontrola instytucji administracji publicznej na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym, globalnym

Literatura:

• Habana-Hafner S., Reed H.B., Partnerstwo dla rozwoju społecznego, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995

• Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

• Niewiadomski Z. (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Banta, Bydgoszcz – Warszawa 2001

• Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007

• Noworól A., Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013

• Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992

• Pawłowska A. (red.), Administracja publiczna, Zagadnienia wstępne, Norbertinum, Lublin 1999

• Pawłowska A., Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce – problemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002

• Peristeras V., Tsekos T., e-Governance as a Public Policy Framework, UNTC Occasional Paper Series, No 4, 2003, Thessaloniki 2003

• Peters B. G., Administracja publiczna w systemie politycznym, WN Scholar, Warszawa 1999

• Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

• Szczerski K., Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej - przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2005

• Szpor A., Administracja i jej pojęcia podstawowe, w: Polis nr 29/30, Warszawa 1999

• Świątkiewicz J., Europejski kodeks dobrej administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002

• Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.