Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko"

Informacje o programie studiów

  Kod: D_BSTS
  Nazwa: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko"
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: doktoranckie
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: (brak)
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Dział Obsługi Studentów Zagranicznych (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Matematyki i Informatyki (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Historyczny (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Filozoficzny (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Środowiskowe Studia Doktoranckie na WFAIS (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Chemii - doktoranci (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii - doktoranci (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Biologii - doktoranci (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Biuro do spraw obsługi projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie STŚ" (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok studiów doktoranckich
Drugi rok studiów doktoranckich
Trzeci rok studiów doktoranckich

Pozostałe toki nauczania

Przedłużenie studiów doktoranckich po trzecim roku
Przedłużenie studiów doktoranckich po pierwszym roku
Drugi rok studiów doktoranckich
Trzeci rok studiów doktoranckich
Przedłużenie studiów doktoranckich po drugim roku
Trzeci rok studiów doktoranckich

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na socjologii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia: (brak danych)
Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań muzykologicznych; tę znajomość jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

- zna (w stopniu pogłębionym) powiązania badań muzykologicznych z innymi naukami humanistycznymi, co pozwala mu na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

- zna dogłębnie i w sposób uporządkowany nurty i szkoły istniejące w dotychczasowych badaniach muzykologicznych, ich osiągnięcia oraz literaturę muzykologiczną;

- zna dogłębnie terminologię muzykologiczną zmieniającą się w perspektywie historycznej;

- zna w stopniu pogłębionym ontologię i cechy charakterystyczne źródeł muzycznych oraz edycji muzycznych

- zna w stopniu pogłębionym metodologię badań muzykologicznych;

- zna w stopniu pogłębionym poglądy teoretyków muzyki w ujęciu historycznym;

- zna historyczne i najnowsze metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla poszczególnych typów dzieł muzycznych i poglądów kompozytorskich;

- zna w stopniu pogłębionym dzieje życia muzycznego, praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, wydawnictw muzycznych, instytucji kultury;

- zna w stopniu pogłębionym działalność i twórczość kompozytorów, specyfikę stylów i technik kompozytorskich oraz gatunków muzycznych;

- zna w stopniu pogłębionym twórczość i nurty wykonawcze w muzyce tradycyjnej;

- zna w stopniu pogłębionym nurty i poglądy z zakresu estetyki muzyki;

- zna dogłębnie zasady formułowania i publikacji muzykologicznego tekstu naukowego i popularno-naukowego;

- zna w stopniu zaawansowanym pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego;

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi gromadzić bibliografię muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom badawczym oraz krytycznie oceniać literaturę przedmiotu;

- potrafi w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z zakresu muzykologii (w wykorzystaniem źródeł pisanych, dźwiękowych i elektronicznych);

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować – w oparciu o najnowsze metody analityczne – utwór muzyczny, konfrontować go z innymi utworami;

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować publikacje muzykologiczne, wyciągać z nich syntetyczne wnioski i wykorzystywać we własnych pracach;

- potrafi krytycznie analizować i konfrontować idee oraz poglądy z zakresu teorii muzyki, twórczo je wykorzystywać we własnych pracach muzykologicznych;

- potrafi krytycznie analizować i prezentować poglądy z zakresu estetyki muzycznej w szerszym kontekście filozoficzno-historycznym;

- umie dokonać syntezy różnych poglądów zebranych z literatury muzykologicznej z wnioskami z własnych analiz wytworów kultury muzycznej*;

- potrafi wykorzystać przyswojone metody analizy dzieł muzycznych i tekstów o muzyce w samodzielnej pracy badawczej oraz działalności popularyzatorskiej;

- potrafi charakteryzować i konfrontować gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie, typy muzyki ludowej, rodzaje źródeł muzycznych;

- umie uporządkować chronologicznie i umieścić w szerszym kontekście historyczno-kulturowym twórców i teoretyków muzyki oraz wytwory kultury muzycznej*;

- potrafi ustnie i pisemnie krytycznie zrelacjonować naukowy tekst muzykologiczny;

- potrafi ustnie i pisemnie zaprezentować wyniki samodzielnych analiz wytworów kultury muzycznej*;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie historii form i gatunków muzycznych, estetyki muzyki, etnomuzykologii, metodologii badań muzykologicznych, edytorstwa muzycznego, historii sztuki w oparciu o bibliografię i inne źródła informacji oraz własne analizy muzykologiczne;

- potrafi dokonać przekładu tekstu muzykologicznego z języka obcego (podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski;

- potrafi sformułować problemy badawcze w odniesieniu do przedmiotu podjętych badań;

- potrafi dobrać właściwe narzędzia do badania różnych wytworów kultury muzycznej*;

- potrafi w sposób przekonujący i uzasadniony merytorycznie dobierać argumenty w dyskusji dotyczącej problemów badawczych w muzykologii;

- potrafi w stopniu pogłębionym sformułować rozbudowaną pracę pisemną w języku polskim, spełniającą wymogi naukowego tekstu muzykologicznego;

- potrafi sformułować pracę pisemną oraz wystąpienie ustne dotyczące zagadnień muzykologicznych w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii);

- potrafi ustnie i pisemnie, w języku polskim i języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii) sformułować i zaprezentować tekst popularyzujący muzykę lub wiedzę o muzyce;

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

* Przez wytwory kultury muzycznej rozumiemy m.in.: dzieła muzyczne, pisma z zakresu teorii muzyki, recenzje muzyczne, wykonawstwo muzyczne, dokumenty pisane i dźwiękowe związane z muzyką.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma pogłębioną świadomość ograniczonego zakresu swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; swoimi pracami pisemnymi i wystąpieniami ustnymi inspiruje innych do dalszej edukacji;

- przygotowuje w zespole wystąpienia ustne lub prace pisemne z zakresu muzykologii, relacjonuje problem, poszukuje metod jego rozwiązania, prowadzi dyskusję;

- efektywnie organizuje własną pracę, krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, ocenia w drodze dyskusji postępy pracy innych

potrafi samodzielnie nakreślić plan działań zmierzających do realizacji podjętego zadania z zakresu badań muzykologicznych lub popularyzatorskich;

- przyjmuje odpowiedzialność za trafność przekazywanych informacji, rzetelność i uczciwość w badaniach naukowych, formę prowadzenia sporu naukowego;

- czuje się odpowiedzialny za ochronę polskiego dziedzictwa muzycznego i rozumie konieczność ochrony światowego dziedzictwa kulturowego;

- uczestniczy w życiu kulturalnym, śledzi aktualne wydarzenia muzyczne korzystając z różnorodnych mediów.