Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Historia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0035-1SO
  Nazwa: Historia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: historia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Historii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, historia
Drugi rok, historia
Trzeci rok, historia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura 2002-2010 (wyniki matury), polska stara matura (na podstawie Centralnych Egzaminów Wstępnych ). Szczegółowe informacje o sposobie obliczania wyników nowej matury oraz sposobie przeprowadzania CEW znajdują się na stronie www.rekrutacja@uj.edu.pl

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na historii
Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów historycznych I stopnia ze specjalizacją nauczycielską, zgodnych z obowiązującymi Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uprawnia absolwenta do podejmowania pracy w placówkach szkolnictwa podstawowego na stanowisku nauczyciela. W ramach specjalizacji nauczycielskiej absolwent uzyskał kwalifikacje merytoryczne w zakresie nauczania historii oraz drugiego, dodatkowego przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, a także przedmiotów pokrewnych. Absolwent ma również podstawy, by ubiegać się o zatrudnienie na równorzędnych stanowiskach w instytucjach i ośrodkach oświatowych, wychowawczych oraz kulturalnych lub placówkach muzealnych, prowadzących pozaszkolną działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie historii, a także dziedzin pokrewnych – w tym dziedzictwa narodowego, regionalistyki i edukacji obywatelskiej. Absolwent uzyskał opisane w Standardach kompetencje nauczycielskie z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, a także dodatkowo z dziedziny metodyki pracy oświatowej w muzealnictwie i metodyki edukacji pozaszkolnej. Odbył z wynikiem pomyślnym praktyki zawodowe w szkołach podstawowych. Opracował projekty z zakresu edukacji muzealnej, regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej. Wyszczególnione kompetencje absolwenta są zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN). Uprawnienia i kwalifikacje absolwenta są dodatkowo potwierdzone przez Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, wydawane przez Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalizacja archiwistyczna przygotowuje historyka do podjęcia pracy w archiwach, bibliotekach, muzeach i innych placówkach kulturalnych.

Absolwenci kierunku historia, specjalność antropologia historyczna są przygotowani do pracy w instytucjach kultury różnego szczebla /m.in. muzeach historycznych, centrach kultury/ zajmujących się problematyką dziedzictwa; organizacjach samorządowych i społecznych skoncentrowanych na programach uczenia się przez całe życie, a także wydawnictwach oraz oddziałach wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych instytucji kultury.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada zaawansowaną wiedzę historyczną, opartą o wcześniej nabytą w szkole średniej wiedzę kierunkową

- posiada wiedzę na temat różnych kierunków badań historycznych, jak np. historia polityczne, gospodarcza, mentalności, gender i im podobne

- opanował fachową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej terminologii w szeroko rozumianych naukach humanistycznych i społecznych

- ma zaawansowaną oraz uporządkowaną, zorganizowaną chronologicznie oraz tematycznie wiedzę o historii ziem polskich we wszystkich epokach

- ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z historii powszechnej głównych epok historycznych tak chronologicznie, jak i tematycznie

- posiadł znajomość historii porównawczej Europy

- potrafi pojąć zależności między problemami społecznymi, gospodarczymi oraz politycznymi, a integracja europejską

- zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

- umie rozpoznać relacje zachodzące między przeszłością, a wydarzeniami bieżącymi, także w odniesieniu do umiejętności popularyzacji wiedzy historycznej

- posiada podstawy wiedzy na temat przedmiotu historii oraz metodologii historii

- poznał podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka; zna podstawy metod upowszechniania wiedzy historycznej

- posiada wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych pisanych i innych (materialnych niepisanych)

- ma świadomość różnorodności źródeł historycznych; rozumie ich znaczenie dla nauki

- potrafi określić miejsce historii i jej znaczenie pośród innych dyscyplin naukowych humanistycznych i społecznych; rozumie znaczenie interdyscyplinarności i wagę osiągnięć innych dyscyplin naukowych

- ma wiedzę na temat dorobku historiografii; umie określić jej główne nurty; orientuje się w najnowszych nurtach badań historycznych

- rozumie dynamikę badań historycznych i ciągłych zmian; jest uczulony na ochronę praw autorskich

- jest świadom różnic poglądów powodowanych narodowością i kulturą

- zna różnice w różnych ujęciach historiograficznych dla poszczególnych epok

- rozumie i umie się posługiwać podstawową terminologią fachową historyczną w przynajmniej jednym języku nowożytnym, jak również języku starożytnym, bądź dawnym występującym w źródłach jednej z epok historycznych

- ma świadomość o aktualnej działalności i ofercie współczesnych instytucji kultury, jak również instytucji popularyzujących wiedzę

UMIEJĘTNOŚCI

- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę; robi to korzystając z nowoczesnych technik pozyskiwania, analizowania i klasyfikowania danych pod kierunkiem opiekuna naukowego

- potrafi wskazać na wzajemne uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań historycznych, udowodnić i omówić wzajemne ich zależności

- opanował i umie stosować fundamentalne umiejętności badawcze w naukach historycznych pod kierunkiem opiekuna naukowego; umie posługiwać się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami nauk historycznych

- potrafi zdefiniować, objaśnić w mowie i na piśmie podstawowe terminy specjalistyczne z nauk historycznych i pokrewnych dyscyplin; umie zastosować je w popularyzacji nauki

- potrafi rozpoznać teksty i źródła historyczne oraz inne nośniki wiedzy; umie je wykorzystać, zanalizować i użyć w pracy historyka; potrafi podsumować swoje rezultaty

- potrafi fachowo stosować podstawowe elementy warsztatu historyka

- potrafi prowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretować je w oparciu o wiedzę warsztatową

- potrafi korzystać z bibliografii, pomocy archiwalnych, katalogów do wyszukania informacji

- potrafi wykorzystać wyniki kwerendy i je zaprezentować

- potrafi zaprezentować wyniki swoich badań w sposób usystematyzowany i przejrzysty, potrafi wykorzystać współczesne techniki komunikacyjne

- rozwiązuje samodzielnie proste problemy historyczne i prezentuje wyniki

- potrafi sformułować własne opinie o zjawiskach społecznych i politycznych posługując się zdobytą wiedzą historyczną

- potrafi przedstawić opinie, tezy i argumenty znanych mu różnych autorów prac historycznych

- umie pisać w języku ojczystym i podstawowym obcym z poprawnym zastosowaniem terminologii historycznej

- poprawnie przygotowuje teksty historyczne zgodnie z wymogami nauk historycznych

- poprawnie używa języka ojczystego z elementami profesjonalnej terminologii nauk historycznych i pokrewnych

- komunikuje się w przynajmniej jednym obcym języku nowożytnym z użyciem fachowej terminologii

- potrafi tłumaczyć i interpretować proste teksty źródłowe w języku starożytnym, lub dawnym

- krytycznie ocenia swoją wiedzę i umiejętności

- korzysta z TI, multimedialnej i Internetu

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w nauce, w szczególności w pracy historyka i przy popularyzacji historii

- uznaje różnice opinii determinowane podłożem narodowym i kulturowym; potrafi je zaakceptować

- wykorzystuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przekazywaniu współczesnej wiedzy historycznej i sprzeciwianiu się jej instrumentalnego użycia przez różne grupy interesów

- docenia rolę historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych

- ma świadomość swojej wiedzy historycznej i rozumie konieczność ciągłego rozwoju fachowego, jaki ogólnego

- docenia i szanuje patriotyzm i dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski oraz swojego regionu

- podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych; popularyzuje wiedzę

- rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne

- jest gotów do propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym.

wykazuje niezależność myślenia i wyciągania wniosków

- rozumie i akceptuje świat wartości i postaw innych osób w różnych kontekstach i sytuacjach historycznych

- potrafi pracować w zespole