Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Muzykologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0053-2SO
  Nazwa: Muzykologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: muzykologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Muzykologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, muzykologia
Drugi rok, muzykologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na muzykologii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przeznaczone dla osób z tytułem zawodowym licencjata w zakresie muzykologii, które przejawiają głębsze zainteresowanie i uzdolnienia w kierunku pracy badawczej. Absolwent przygotowany w zakresie: pracy badawczej w dziedzinie muzykologii, krytyki muzycznej, edytorstwa muzycznego, leksykografii muzycznej, organizacji życia muzycznego. Pod warunkiem zdobycia kwalifikacji pedagogicznych, absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w średnim szkolnictwie muzycznym (przedmioty: historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne).

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań muzykologicznych; tę znajomość jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

- zna (w stopniu pogłębionym) powiązania badań muzykologicznych z innymi naukami humanistycznymi, co pozwala mu na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

- zna dogłębnie i w sposób uporządkowany nurty i szkoły istniejące w dotychczasowych badaniach muzykologicznych, ich osiągnięcia oraz literaturę muzykologiczną;

- zna dogłębnie terminologię muzykologiczną zmieniającą się w perspektywie historycznej;

- zna w stopniu pogłębionym ontologię i cechy charakterystyczne źródeł muzycznych oraz edycji muzycznych

- zna w stopniu pogłębionym metodologię badań muzykologicznych;

- zna w stopniu pogłębionym poglądy teoretyków muzyki w ujęciu historycznym;

- zna historyczne i najnowsze metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla poszczególnych typów dzieł muzycznych i poglądów kompozytorskich;

- zna w stopniu pogłębionym dzieje życia muzycznego, praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, wydawnictw muzycznych, instytucji kultury;

- zna w stopniu pogłębionym działalność i twórczość kompozytorów, specyfikę stylów i technik kompozytorskich oraz gatunków muzycznych;

- zna w stopniu pogłębionym twórczość i nurty wykonawcze w muzyce tradycyjnej;

- zna w stopniu pogłębionym nurty i poglądy z zakresu estetyki muzyki;

- zna dogłębnie zasady formułowania i publikacji muzykologicznego tekstu naukowego i popularno-naukowego;

- zna w stopniu zaawansowanym pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego;

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi gromadzić bibliografię muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom badawczym oraz krytycznie oceniać literaturę przedmiotu;

- potrafi w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z zakresu muzykologii (w wykorzystaniem źródeł pisanych, dźwiękowych i elektronicznych);

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować – w oparciu o najnowsze metody analityczne – utwór muzyczny, konfrontować go z innymi utworami;

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować publikacje muzykologiczne, wyciągać z nich syntetyczne wnioski i wykorzystywać we własnych pracach;

- potrafi krytycznie analizować i konfrontować idee oraz poglądy z zakresu teorii muzyki, twórczo je wykorzystywać we własnych pracach muzykologicznych;

- potrafi krytycznie analizować i prezentować poglądy z zakresu estetyki muzycznej w szerszym kontekście filozoficzno-historycznym;

- umie dokonać syntezy różnych poglądów zebranych z literatury muzykologicznej z wnioskami z własnych analiz wytworów kultury muzycznej*;

- potrafi wykorzystać przyswojone metody analizy dzieł muzycznych i tekstów o muzyce w samodzielnej pracy badawczej oraz działalności popularyzatorskiej;

- potrafi charakteryzować i konfrontować gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie, typy muzyki ludowej, rodzaje źródeł muzycznych;

- umie uporządkować chronologicznie i umieścić w szerszym kontekście historyczno-kulturowym twórców i teoretyków muzyki oraz wytwory kultury muzycznej*;

- potrafi ustnie i pisemnie krytycznie zrelacjonować naukowy tekst muzykologiczny;

- potrafi ustnie i pisemnie zaprezentować wyniki samodzielnych analiz wytworów kultury muzycznej*;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie historii form i gatunków muzycznych, estetyki muzyki, etnomuzykologii, metodologii badań muzykologicznych, edytorstwa muzycznego, historii sztuki w oparciu o bibliografię i inne źródła informacji oraz własne analizy muzykologiczne;

- potrafi dokonać przekładu tekstu muzykologicznego z języka obcego (podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski;

- potrafi sformułować problemy badawcze w odniesieniu do przedmiotu podjętych badań;

- potrafi dobrać właściwe narzędzia do badania różnych wytworów kultury muzycznej*;

- potrafi w sposób przekonujący i uzasadniony merytorycznie dobierać argumenty w dyskusji dotyczącej problemów badawczych w muzykologii;

- potrafi w stopniu pogłębionym sformułować rozbudowaną pracę pisemną w języku polskim, spełniającą wymogi naukowego tekstu muzykologicznego;

- potrafi sformułować pracę pisemną oraz wystąpienie ustne dotyczące zagadnień muzykologicznych w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii);

- potrafi ustnie i pisemnie, w języku polskim i języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii) sformułować i zaprezentować tekst popularyzujący muzykę lub wiedzę o muzyce;

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

* Przez wytwory kultury muzycznej rozumiemy m.in.: dzieła muzyczne, pisma z zakresu teorii muzyki, recenzje muzyczne, wykonawstwo muzyczne, dokumenty pisane i dźwiękowe związane z muzyką.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma pogłębioną świadomość ograniczonego zakresu swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; swoimi pracami pisemnymi i wystąpieniami ustnymi inspiruje innych do dalszej edukacji;

- przygotowuje w zespole wystąpienia ustne lub prace pisemne z zakresu muzykologii, relacjonuje problem, poszukuje metod jego rozwiązania, prowadzi dyskusję;

- efektywnie organizuje własną pracę, krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, ocenia w drodze dyskusji postępy pracy innych

potrafi samodzielnie nakreślić plan działań zmierzających do realizacji podjętego zadania z zakresu badań muzykologicznych lub popularyzatorskich;

- przyjmuje odpowiedzialność za trafność przekazywanych informacji, rzetelność i uczciwość w badaniach naukowych, formę prowadzenia sporu naukowego;

- czuje się odpowiedzialny za ochronę polskiego dziedzictwa muzycznego i rozumie konieczność ochrony światowego dziedzictwa kulturowego;

- uczestniczy w życiu kulturalnym, śledzi aktualne wydarzenia muzyczne korzystając z różnorodnych mediów.