Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Politologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0066-1SO
  Nazwa: Politologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: politologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, politologia
Drugi rok, politologia
Trzeci rok, politologia
Drugi rok, politologia, doradztwo polityczne
Trzeci rok, politologia, doradztwo polityczne
Drugi rok, politologia, dziennikarstwo polityczne
Trzeci rok, politologia, dziennikarstwo polityczne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na politologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: ma wiedzę o charakterze nauk o polityce, ich genezie i rozwoju, miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk; zna podstawowe podejścia badawcze, teorie oraz terminologię obowiązującą w naukach o polityce. Posiada wiedzę o strukturach, sposobach funkcjonowania oraz procesach zmian poszczególnych instytucji politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym. Posiada wiedzę o głównych kierunkach i ewolucji myśli politycznej w wymiarze polskim, europejskim i światowym. Posiada wiedzę o społecznych podstawach polityki oraz procesach społeczno-politycznych w wymiarze indywidualnym i grupowym. Posiada wiedzę na temat ekonomicznych podstaw zjawisk politycznych. Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Posiada wiedzę o normach politycznych i prawnych. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemów medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów komunikowania politycznego. Posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę z zakresu organizacji instytucji społeczno-politycznych oraz form przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania. Zna metody i narzędzia pozwalające badać i opisywać procesy społeczno-polityczne. Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania oraz wyjaśniania mechanizmów zachowań człowieka i grup społecznych w życiu publicznym. Potrafi opisywać i wyjaśniać rolę organizacji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i globalnym. Potrafi wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa oraz umie określić kompetencje instytucji społeczno-politycznych. Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawisk politycznych oraz zilustrować związki między zjawiskami demograficznymi, a procesami politycznymi i gospodarczymi. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią nauk o polityce a także rozpoznawać i stosować terminologię właściwą dla poszczególnych podejść w naukach o polityce. Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach. Posiada umiejętność analizowania społecznych mechanizmów życia politycznego i postrzegania zjawisk politycznych w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem metodologii właściwej dla studiowanego kierunku. Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim z wykorzystaniem metodologii właściwej dla studiowanego kierunku. Posiada umiejętności językowe, uwzględniające terminologię nauk o polityce, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi analizować i porównywać różne nurty myśli politycznej oraz tłumaczyć mechanizmy ciągłości i zmiany w myśleniu i działaniu politycznym w perspektywie historycznej i współczesnej w wymiarze polskim, europejskim światowym. Potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego oraz ich wykorzystania w debacie i działalności publicznej.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, a także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie. Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym. Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej. Jest przygotowany do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym w organach administracji publicznej, partiach politycznych oraz innych organizacjach krajowych i międzynarodowych. Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej. Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności.