Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Socjologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0077-1SO
  Nazwa: Socjologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: socjologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Socjologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, socjologia
Drugi rok, socjologia
Trzeci rok, socjologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na socjologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia umie gromadzić i interpretować zastane informacje i dane empiryczne oraz formułować na ich podstawie diagnozy dotyczące wybranych obszarów rzeczywistości społecznej. Jest profesjonalnym realizatorem badań społecznych, ale nie ich samodzielnym wykonawcą lub kierownikiem zespołu badawczego. Absolwent studiów licencjackich w zakresie socjologii umie również komunikować wyniki swoich analiz ich adresatom i zdaje sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Absolwent zawodowych studiów socjologicznych pierwszego stopnia posiada także wiedzę i umiejętności określone przepisami dotyczącymi zawodów, w których absolwenci tych studiów są zatrudniani. Absolwent studiów licencjackich może podjąć pracę w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

- posiada podstawową wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

- posiada podstawową wiedzę na temat instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz zagadnień europejskiej integracji

- posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

- ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne, jest świadomy znaczenia grup w budowaniu społecznej tożsamości człowieka, posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki struktur społecznych oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

- zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych, rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej, wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

- posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne, posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

- posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy, jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

- ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii na temat struktur i instytucji oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji

- zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności przemysłowej i intelektualnej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych

UMIEJETNOŚCI

- umie rejestrować i interpretować zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

- potrafi pozyskiwać dane i zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy konkretnych procesów i zjawisk społecznych

- potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

- potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji i prognozy procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

- umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej w celu rozwiązania konkretnych zadań socjologicznych

- potrafi formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

- potrafi na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod

- umie pracować w zespole, skutecznie komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności oraz zainteresowanie problematyką społeczną

- potrafi właściwie określać priorytety służące realizacji podejmowanych działań

- dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

- angażuje się w przygotowanie i realizacje projektów społecznych

- doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

- myśli i działa w sposób przedsiębiorczy