Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0107-1SO
  Nazwa: Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, bezpieczeństwo narodowe
Drugi rok, bezpieczeństwo narodowe
Trzeci rok, bezpieczeństwo narodowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie bezpieczeństwa narodowego
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europu oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych

- Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

- Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

- Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej

- Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, etycznych i organizacyjnych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa

- Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w tym w aspekcie indywidualnej przedsiębiorczości

- Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi determinantami bezpieczeństwa

- Identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym uczestników procesów bezpieczeństwa oraz rozpoznaje relacje i więzi między nimi

- Zna techniki i narzędzia pozyskiwania i ochrony danych, właściwe dla studiowania bezpieczeństwa narodowego

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o bezpieczeństwie

UMIEJĘTNOŚCI

- Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych

- Potrafi porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między procesami, podmiotami i strukturami determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe

- Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa

- Przyswaja i prawidłowo posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

- Potrafi identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułować sposoby reagowania w sytuacji kryzysowej

- Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska w zakresie bezpieczeństwa oraz generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa

- Posiada podstawową umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym właściwym dla nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie

- Wykazuje umiejętność selekcji i wykorzystywania źródeł badawczych oraz znajomość podstaw metodologii pracy naukowej

- Potrafi sformułować pytania badawcze i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach o polityce w zakresie bezpieczeństwa

- Posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauk o polityce w zakresie bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy

- Ma świadomość znaczenia nauk o polityce w zakresie bezpieczeństwa dla kształtowania postaw i więzi społecznych

- Potrafi współdziałać w grupie, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa

- Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

- Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych

- Jest przygotowany do uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym

- Jest przygotowany do pracy w administracji i instytucjach publicznych, władzach samorządowych, organizacjach pozarządowych wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego