Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0107-2SO
  Nazwa: Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, bezpieczeństwo narodowe
Drugi rok, bezpieczeństwo narodowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - bezpieczeństwo narodowe
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich instytucji państwowych i publicznych składających się na system bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych, możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauki i relacjach do innych nauk

- ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz pogłębioną wiedzę o organach i strukturach władzy funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz o ich historycznej ewolucji.

- ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami społecznymi i instytucjami publicznymi oraz występujących między nimi zależnościami w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

- ma rozszerzoną wiedzę na temat aktywności i roli człowieka w obszarze bezpieczeństwa narodowego pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalnego i globalnego

- zna w sposób pogłębiony metodologię badań naukowych, w tym specjalistyczne metody i techniki gromadzenia danych, analizy naukowej i prezentacji informacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego struktur i więzi społecznych oraz o rządzących tymi zmianami normach, regułach i prawidłowościach

- ma pogłębioną wiedzę na temat czynników wpływających na sposoby i formy zapewnienia bezpieczeństwa oraz instytucji stojących na jego straży

- ma rozszerzoną wiedzę na temat instytucji, struktur i norm w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać zjawiska i relacje strukturalne zachodzące w sferze bezpieczeństwa narodowego

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn, przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym

- potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w sferze bezpieczeństwa narodowego, sformułować własne opinie na ten temat oraz stawiać rozbudowane hipotezy badawcze i je weryfikować

- potrafi prognozować i modelować złożone procesy związane z bezpieczeństwem narodowym z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauk o bezpieczeństwie.

- sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania konkretnych problemów bezpieczeństwa

- posiada umiejętność pozyskania i wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązania konkretnego problemu, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

- potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania wykorzystując stosowne do sytuacji metody i narzędzia analizy, wspomagające proces decydowania i wdrażania

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej teoretycznej oceny problematyki zagrożeń i bezpieczeństwa, posługując się przy tym wybraną metodą badawczą

- jest w stanie przygotować pisemną wypowiedź w języku polskim oraz obcym, prezentującą własne poglądy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, potrafiąc je merytorycznie uzasadnić oraz formułować odpowiedzi na krytykę.

- potrafi przygotować i przeprowadzić poprawną prezentację, z wykorzystaniem technik multimedialnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego

- posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauk o bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi argumentować o jej słuszności, potrafi organizować proces uczenia się innych osób.

- potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami tej roli.

- potrafi w odpowiedni sposób określić priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa, potrafi podejmować adekwatne działania w związku z wybranym przez siebie lub innych priorytetem.

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

- potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z bezpieczeństwem narodowym, potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki swojej działalności

- wykazuje inicjatywę oraz głęboką motywację do aktywnego zaangażowania się w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest świadom skutków podjętych decyzji

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, również w wymiarze interdyscyplinarnym

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafi twórczo wykonywać obowiązki zawodowe.