Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Judaistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0117-1SO
  Nazwa: Judaistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: judaistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Judaistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, judaistyka
Drugi rok, judaistyka
Trzeci rok, judaistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na judaistyce
Uprawnienia zawodowe:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne zarówno do prowadzenia badań naukowych, jak i przydatne do pracy w instytucjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana z historią i kulturą Żydów (muzea, biblioteki naukowe, instytucje kulturalno-oświatowe, wydawnictwa, biura turystyczne). Dodatkowo różnorodne możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności stwarza praktyczna znajomość języka hebrajskiego (współczesnego) i jidysz, których nauczaniu wiele miejsca poświęcono w programie.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów judaistycznych oraz terminologii judaistycznej właściwej dla studiowanego kierunku studiów, rozumie znaczenie przedmiotów judaistycznych w systemie nauk humanistycznych oraz ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową,

- zna i rozumie elementarną terminologię używaną w judaistyce, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych,

- ma uporządkowaną wiedzę na temat historii, religii, filozofii i kultury żydowskiej oraz literatur i języków żydowskich,

- ma elementarną wiedzę o powiązaniach judaistyki z innymi dyscyplinami naukowymi,

- posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju historii, religii, filozofii, kultury żydowskiej oraz literatur i języków żydowskich,

- ma znajomość tradycji kulturowych i religijnych wywodzących się z judaizmu oraz elementów, które je z nią wiążą i odróżniają, zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla tradycji żydowskiej,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej,

- ma znajomość języków żydowskich oraz świadomość ich rozwoju; zna niestandardowe formuły, terminy i pojęcia używane przez autorów dokumentów lub tekstów literackich,

- ma wiedzę o współczesnych żydowskich instytucjach kulturalnych w Polsce i na świecie, ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym nawiązującym do tradycji żydowskiej,

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi pozyskiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii, religii, filozofii, kultury żydowskiej oraz literatur i języków żydowskich z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych źródeł; wykorzystuje informacje w językach obcych (j. angielskim, j. hebrajskim, j. jidysz), potrafi łączyć zgromadzone wiadomości, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować opinie, potrafi prowadzić prace inwentaryzacyjne,

- ma podstawowe umiejętności badawcze, umie opracować i zaprezentować zgromadzone wyniki analiz, potrafi dobrać właściwe metody badawcze do opisu procesów i zjawisk historycznych, religijnych, kulturowych odnoszących się do społeczności żydowskiej,

- potrafi samodzielnie rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- potrafi wykorzystać nabytą wiedzę oraz właściwą terminologię w pracach wymagających profesjonalnej wiedzy; potrafi komunikować się używając terminologii właściwej dla judaistyki w języku polskim i języku angielskim,

- posiada umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania różnych przejawów dziedzictwa kulturowego Żydów, potrafi określić ich znaczenie oraz umiejscowić w procesie historyczno-kulturowym,

- posiada umiejętność argumentowania, formułowania własnych wniosków w oparciu o prac innych autorów,

- potrafi przygotować wystąpienia ustne oraz prace pisemne w języku polskim, języku angielskim oraz – przy wykorzystaniu słownika – w językach żydowskich; posiada umiejętność pracy na różnych źródłach,

- posiada umiejętności językowe (j. angielski) zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, student posiada umiejętności językowe w zakresie języków żydowskich (j. jidysz, j. hebrajski) na poziomie umożliwiającym – przy pomocy słownika – pracę na oryginalnym materiale źródłowym,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość ważności i zrozumienie dla konieczności uczenia się przez całe życie; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; dokonuje samooceny swoich kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju,

- wykazuje gotowość do pracy w grupie; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach działających na polu popularyzacji wiedzy judaistycznej; jest zdolny do porozumiewania się z osobami specjalizującymi się w innych dziedzinach,

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje, umiejętnie zarządzać czasem, potrafi określać priorytety służące realizacji wyznaczonych działań,

- posiada świadomość odpowiedzialności za żydowskie dziedzictwo kulturowe.