Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Amerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0120-1SO
  Nazwa: Amerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: amerykanistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, amerykanistyka
Drugi rok, amerykanistyka
Trzeci rok, amerykanistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - nowa matura: suma punktów z języka polskiego, języka angielskiego i historii lub matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na amerykanistyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- Posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym

- Dysponuje wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich

- Ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych na kontynentach amerykańskich

- Posiada wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich

- Dysponuje podstawową wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich

- Posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych

- Zna podstawowe teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne w wymiarze amerykańskim

- Zna elementy charakterystyczne dla amerykańskich demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich

- Ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o ich konsekwencjach

- Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

- Dysponuje wiedzą teoretyczną na temat zasad ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi dostrzegać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich

- Prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

- Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich

- Potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

- Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do najważniejszych norm społecznych funkcjonujących w państwach amerykańskich

- Umie gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

- Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy procesów zachodzących w społeczeństwach amerykańskich

- Analizuje relacje między społeczeństwem amerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi

- Dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich

- Rozumie mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie

- Umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące na kontynentach amerykańskich

- Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Jest świadomy roli jaką powinien odegrać w życiu społecznym poprzez wdrażanie podstawowej wiedzy i umiejętności

- Jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich

- Ma potrzebę dalszego uzyskiwania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności poprzez podjęcie studiów II stopnia, czy udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym

- Jest przygotowany do wykonywania istotnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych

- Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym

- Jest społeczenie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

- Potrafi przygotowywać projekty społeczne współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy