Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0129-2SO
  Nazwa: Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: polonistyka - komparatystyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, polonistyka - komparatystyka
Drugi rok, polonistyka - komparatystyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na polonistyce - komparatystyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna i rozumie podstawowe tendencje literatury polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup literackich tego okresu

- zna i rozumie najważniejsze koncepcje teoretycznoliterackie, zna głównych ich przedstawicieli oraz teksty je reprezentujące

- ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych

- orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, zna instytucje polskiego życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa, środowiska) i usytuować je na tle zjawisk światowych

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących literatury i języka (ich pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i literaturoznawstwa

- rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnych w zakresie literatury, nauk o literaturze, kulturze i języku

- ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

- ma szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego

- dogłębnie zna i rozumie rolę badań komparatystycznych, zna główne kierunki rozwoju i stanowiska współczesnych teorii komparatystycznych, ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w Polsce i na świecie

- ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, terminologię i teorie komparatystyki literackiej

- zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego

- ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień z zakresu komparatystyki, zna w stopniu zadowalającym literaturę i kulturę innych krajów

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane

- umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym

- potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy

- potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy

- umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych

- samodzielnie wykrywa i wskazuje relacje genetyczne i typologiczne pomiędzy tekstami literackimi oraz tekstami kultury, formułuje problemy badawcze

- twórczo wykorzystuje znajomość literatury powszechnej oraz metodologii komparatystycznych w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie i w piśmie

- umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla komparatystyki

- samodzielnie pisze pod kierunkiem opiekuna naukowego komparatystyczne opracowania monograficzne na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań

- ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ i wyższych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość znaczenia języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym i potrafi te kompetencje wykorzystać w działalności naukowej, medialnej i oświatowej

- jest świadom(a) procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz stara się aktywnie w nich uczestniczyć

- aktywnie rozwija swoje polonistyczne kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych

- wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia innych osób

- jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy, zarówno w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury, jak i przedsiębiorstwach o charakterze biznesowym (wydawnictwa, redakcje) lub instytucjach non-profit

- uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między rozmaitymi dziedzinami sztuki do oceny zjawisk kultury, rozpoznaje wartości, jakie niesie z sobą różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce

- ma pogłębioną świadomość znaczenia relacji między literaturami różnych narodów dla polskiej i światowej kultury współczesnej oraz między literaturą a innymi dziedzinami sztuki, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

- potrafi świadomie i konstruktywnie w pogłębiony sposób uczestniczyć w międzynarodowej wymianie językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej

.