Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0132-2SO
  Nazwa: Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: edytorstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, edytorstwo
Drugi rok, edytorstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na polonistyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

1. WIEDZA

- Absolwent studiów II stopnia zna i rozumie podstawowe tendencje literackie XX i XXI wieku, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli i główne teksty pokoleń i grup literackich.

- ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka.

- orientuje się we współczesnej kulturze literackiej, potrafi przedstawić instytucje życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa, środowiska).

- ma uporządkowaną wiedzę na temat naukowego wydawania tekstów literackich, zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności edytora naukowego.

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących języka (jego pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i literaturoznawstwa współczesnego.

- ma wiedzę o funkcjonowaniu rynku książki oraz o nowych technologiach wydawniczych.

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Absolwent potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane.

- umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym.

- potrafi napisać poprawną polszczyzną tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy.

- samodzielnie pisze opracowanie monograficzne pod kierunkiem opiekuna naukowego, na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań.

- potrafi samodzielnie sporządzić naukową edycję tekstu literackiego.

- posiada umiejętność opracowania komputerowej edycji tekstu w postaci strony internetowej i publikacji elektronicznej.

- ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Absolwent ma świadomość znaczenia języka i literatury w życiu społecznym i potrafi te kompetencje wykorzystać w działalności naukowej, medialnej i oświatowej.

- jest świadom(a) procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz stara się aktywnie w nich uczestniczyć.

- aktywnie rozwija swoje kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych.

- wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym.

- potrafi współpracować w grupie przy przygotowywaniu edycji krytycznej.