Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Język polski w komunikacji społecznej w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0136-2SO
  Nazwa: Język polski w komunikacji społecznej w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: język polski w komunikacji społecznej
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, język polski w komunikacji społecznej
Drugi rok, język polski w komunikacji społecznej

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na języku polskim w komunikacji społecznej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia: (brak danych)
Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna i rozumie w sposób pogłębiony, poszerzony i usystematyzowany specyfikę przedmiotową i metodologiczną językoznawstwa, nauk o komunikowaniu, a także ich konteksty kulturowe i historyczne; wie, jak rozwijać i twórczo stosować tę wiedzę w pracy zawodowej

- zna na poziomie poszerzonym i sprawnie stosuje terminologię językoznawczą; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących języka (jego pochodzenia, natury, struktury i funkcji), ze szczególnym uwzględnieniem dokonań współczesnego językoznawstwa

- zna i rozumie w sposób pogłębiony i poszerzony procesy komunikacji społecznej (interpersonalnej, publicznej, masowej) i/lub międzykulturowej oraz ich prawidłowości i zakłócenia, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań

- posiada usystematyzowaną wiedzę filozoficzną, kulturoznawczą, antropologiczną, socjologiczną pozwalającą na rozumienie procesów komunikacji

- ma poszerzoną wiedzę o powiązaniach badań językoznawczych, komunikacyjnych z innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi

- ma szczegółową wiedzę specjalistyczną z zakresu praktycznego użycia języka i innych form komunikacji jako narzędzi poznawczych oraz interakcyjnych

- zna metody analizy i interpretacji różnorodnych wytworów języka i komunikacji, wie, jak stosować tę wiedzę w badaniach naukowych i pracy zawodowej

- zna metody diagnozowania problemów komunikacyjnych oraz ich rozwiązywania, także w sytuacjach zawodowych

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, rozumie ich miejsce we współczesnej działalności naukowej i kulturalnej

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zinterpretować wytwory kultury i komunikacji społecznej, na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia sformułować krytyczne opinie o nich, umieścić je w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym

- rozumie rolę języka, komunikacji społecznej, kulturowej i międzykulturowej oraz nowoczesnych procesów technologicznych w procesie komunikacji, umie dostosować do sytuacji i kontekstu język i styl własnych wypowiedzi

- posługuje się pogłębionymi umiejętnościami badawczymi obejmującymi analizę krytyczną prac z zakresu językoznawstwa, nauk o komunikowaniu, selekcję i syntezę zawartych w nich poglądów oraz formułowanie krytycznych i twórczych wniosków

- posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu filozofii, kulturoznawstwa, antropologii, socjologii w celu diagnozowania i analizowania problemów komunikacyjnych oraz dobierania strategii realizowania działań zawodowych

- posiada rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej; potrafi komunikować się przy użyciu różnych kanałów i technik z osobami z różnych środowisk, także w celach naukowych i zawodowych

- posługuje się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

- potrafi uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając logicznych argumentów, przywołując poglądy własne i innych autorów; potrafi pełnić funkcję negocjatora w przypadku konfliktu

- potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin oraz własne doświadczenie w celu realizacji zadań naukowych i zawodowych

- potrafi przygotować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze praktycznym, zawodowym, a także naukowym – na podstawie odpowiednio dobranej literatury i przy uwzględnieniu aktualnego stanu badań

- potrafi dostosować język i styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej i jej celu; skutecznie i poprawnie posługuje się językiem polskim

- samodzielnie zdobywa wiedzę oraz doskonali swoje umiejętności badawcze; prowadzi podstawowe prace badawcze pod opieką naukową nauczyciela akademickiego i samodzielnie opracowuje ich wyniki

- potrafi stosować nowoczesne technologie informatyczne komunikowania się oraz zdobywania wiedzy w celach badawczych, naukowych i zawodowych

- potrafi zdobywać umiejętności specjalistyczne

KOMPETENCJE

- ma świadomość znaczenia języka i innych form komunikacji w życiu społecznym i potrafi z nich korzystać w działalności naukowej i zawodowej

- ma świadomość wagi procesów kulturowych związanych z językiem i życiem kulturalnym, rozumie rolę tradycji i ideę ochrony dziedzictwa narodowego, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i popularyzowania

- ma świadomość różnorodności społecznej i kulturowej ludzkości, reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych, inicjuje i kultywuje kontakty międzykulturowe

- rozumie znaczenie troski o poprawność komunikacyjną i językową w swoim środowisku społecznym i zawodowym

- ma świadomość obowiązujących w kontaktach międzyludzkich i międzykulturowych norm etycznych i społecznych, wie jak stosować je w pracy zawodowej i życiu codziennym

- jest gotowy do uczenia się przez całe życie, a także doskonalenia własnego warsztatu naukowego i zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania i przetwarzania materiałów; potrafi inicjować i organizować proces uczenia się innych

- jest gotowy do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując różne w niej role i prawidłowo ustalając obowiązki swoje i innych